Aug 222019
 

המשנה מדברת על דברים שאסורים בהנאה שצריכים להיקבר ואחרים שצריכים לשרוף. האם אפשר לשרוף דברים שצריכים להיקבר? מה יכול להיות סיבה שלא? הגמרא גם מביאה מקורות סותרים לדינים מסויימים ופוטרת את הסתירות.

The mishna mentions items forbidden to benefit from – some need to be buried and others burned. Is it possible to burn items that should be buried – what could be a possible problem with that? The gemara brings contradictory sources for some of the cases in the mishna and resolves them.

Aug 212019
 

הגמרא מביאה דעות שונות לגבי איזה סוג של דברים צריכים העמדה והערכה – זאת אומרת שאם הבהמה מתה ואין אפשרות לעמוד, אי אפשר לפדות אותה. מה המקור לכל שיטה?

The gemara brings different opinions about what type of items need to be stood up to be evaluated for redemption – meaning that if the animal dies and can’t stand up, one cannot redeem. What is the source text for each opinion?

Aug 202019
 

במה דומים קדשי מזבח וקדשי בדק הבית? מה קורה אם מישהו מקדיש בהמה למזבח ואז שוב מקדיש לבדק הבית או לחרם – האם זה תקף? מה עליו/ה לשלם? האם יש הבדל אם זה חרם לה’ או לכהן? האם הדין של העמדה והערכה (שרק אפשר לפדות אם הבהמה עומדת ולא אם הבהמה מתה) שייך לקדשי מזבח בלבד, לקדשי בדק הבית בלבד או לשניהם?

In what ways are items sanctified for the altar and for upkeep of the temple similar? What happens if one sanctifies an item for the altar and then for temple upkeep or as cherem? Is it valid? What is the amount that one has to pay? Is there a difference if it was a cherem for God (temple) or to the priests? Is the law regarding redemption that the animal has to be stood up to be evaluated (meaning it can’t be redeemed if the animal is dead and can’t stand) relevant only for items sanctified for the altar or only for items santified for the temple or for both?

Aug 192019
 

ולד טריפה – קרבה או אינו קריבה לגבי המזבח – מה הבסיס למחלוקת? המשנה עורכת רשימת הבדלים בין קדשי מזבח לקדשי בדק הבית והגמרא מסבירה את ההבדלים ביניהם.

The offspring of a treifa – can it be brought on the altar or not – what is the root of the debate? The mishna cites differences between items sanctified for the altar and items sanctified for the temple upkeep. The gemara explains these differences.

Aug 182019
 

דינים לגבי איסור אתנן זונה ומחיר כלב שאסורים על גבי המזבח. האם הדין שייך גם לוולדותיהם? במה זה תלוי?

Various details are discussed related to the prohibition to use an animal that was given as a gift to a prostitute or for the sale of a dog as a sacrifice on the altar. Is this also relevant to their offpspring? On what does that depend?

Aug 142019
 

בגלל שהלשון “זו תחת זו” אפשר להתפרש כתמורה ואפרש להתפרש כפדיון, איך אנחנו יודעים למה התכוון האומר? במה זה תלוי? אם בהמת הקדש בעל מום, האם אפשר להניח שהוא התכוון לפדיון כי לא שביק איניש היתרא ואכיל איסורא (אם האדם יכול לבחור לעשות משהו בדרך האסורה או בדרך המותרה, יבחר בדרך המותרה). הפודה בהמה בבהמה, צריך להשלים אם השווי של השנייה לא כשווי של הראשונה. ריש לקיש ור’ יוחנן חולקים לגבי הדין הזה אם זה דין דאורייתא או דרבנן. הגמרא מנסה להבין האם הם חולקים במקרה של אונאה או ביטול מקח ומנסה להבין גם את דבריהם לאור מחלוקת ר’ יונה ור’ ירמיה בדברי ר’ יוחנן – האם יש ביטול מקח בהקדש או לא.

Since the wording “this in place of this” can be understood as substitution or redemption, how can we tell what the person meant? On what does it depend? If the original animal was blemished, can one assume that the intent was redemption because of a principle that if one has a choice of doing something permitted and something forbidden, it can be assumed that one will choose the permitted option. One who redemms a blemished animal with another animal, needs to add more money if the value of the second animal is less than the first. Reish Lakish and Rabbi Yochanan disagree if this is a law from the Torah or the rabbis. The gemara tries to determine how much of a price difference there is – 1/6 or more or less and also try to understand the debate in light of a debate of Rabbi Yona and Rabbi Yirmia about if there is “bitul mekach” by sanctified items or not.

Aug 142019
 

אם מישהו אמר “בהמה זו תמורה עולה תמורת שלמים”, מה התכוון בדבריו – האם הולכים אחר תחילת דבריו או גם לפי מה שאמר בסוף? מחלוקת ר’ מאיר ור’ יוסי במקרה הזה ובכמה מקרים דומים אחרים. הגמרא דנה במקרים שונים שדומים למקרה זה ומה עושים עם הבהמה בכל אחד מהמקרים. איזה לשונות הם לשונות של תמורה ואיזה לשונות הם לשונות של פדיון?

If one says, “This animal is substitution for a burnt offering, a substitution for a peace offering,” Rabbi Meir and Rabbi Yosi debate whether we hold by the first part of his statement or by both parts. The gemara brings various similar cases where Rabbi Meir and Rabbi Yosi have the same debate and discuss what is to be done with the animals in the various cases. Which use of words would effect substitution and which wording would effect redemption?

Aug 132019
 

האם ולד קדשים קדוש ממעי אמם או כשנולדים? האם עובר ירך אמו או לא? דנים בדברי המשניות לאור דעות אלו.

Is the offspring of a santified pregnant animal sanctified already in utero or only from birth? Is the fetus considered a limb of the mother or a separate entity. The mishnayot are explained with their connections to these issues.

Aug 122019
 

האם מי שמפריש בהמה לאחריות דומה למי שהפריש לחטאת ואבדה? ר’ הושעיא טוען שלא. כפי איזה דעה תנאית בעניין אבידה הוא דוגל? הגמרא דנה בשיטת ר’ אלעזר בר’ שמעון שבחטאת שנפלה בו מום אפילו לאחר פדיון, עדיין עומד בקדושתה לעניין שאם נתכפר בבהמה המחליפה לפני ששחטו את הראשון, צריך להשאיר את הראשון למות. הגמרא מביאה ברייתא אחרת בעניין איסור להרגיל בהמה (להפשיט את הוער מהרגל) ומקשרת את זה לדינו של ר’ אלעזר בר’ שמעון. כיצד מערימין על הבכור – כדי שלא יצטרך לתת לכהן. המשנה מונה גם עוד מקרים שאפשר להגיד שהעובר יהיה לקרבן מסויים – והגמרא מנסה להבין לאיזה מקרה מתייחס כל חלק של המשנה.

If someone designates an animal just in case something happens to the other, is it the same laws as one whose animal got lost and another is brought in place of it? Rabbi Hoshaya says that they are different. With which tannaitic opinion about loss does he hold by? The gemara deals with Rabbi Elazar the son of Rabbi Shimon’s opinion regarding a sin offering that got blemished and was redeemed and another one was bought – even though the first was redeemed it is still considered sanctified to the extent that if the other animal was sacrificed before the blemished one was slaughtered, it ahs to be left to die. The gemara brings a braita regarding skinning an animal from the legs and connects it to this opinion of Rabbi Elazar. How can one avoid having to give the firstborn animal to the priest? The mishna brings some other cases where one declares that the animal in utero will be desginated for a particular sacrifice and the gemara tries to determine exactly what case the mishna was referring to.

Aug 082019
 

מה הדין של תמורה של בכור ומעשר ואיך זה שונה מתמורה של שאר קרבנות? האם אפשר להביא בכור מחו”ל להקריב על המזבח? האם אפשר לאכול פירות מעשר שני לאחר החרבן בירושלים או חייבים לפדותם?

What is the law regarding the substitution of a firstborn and of animal tithes and how is it different from substitution of other animals? Can one bring a firstborn from outside of Israel and sacrifice it in the Temple? Can one eat maaser sheni produce in Jerusalem after the destruction of the Temple or is one obligated to redeem it?