Jan 082020
 

למה אומרים קריאת שמע על המיטה? איך אנו מתייחסים ליסורים? מה זה יסורים של אהבה? האם יש דרך לדעת אם היסורים הם מאהבה או לא? למה צדיק ורע לו? איך אפשר לנחם אנשים שסובלים? ר’ יוחנן קבר עשרה ילדיו והיה מראה לאנשים את העצם של העשירי כדי להראות להם אמונתו. האם זה בסדר לגנוב ממי שגנב ממך?

Why do we say Shema at night in bed? How do we view suffering? What is “suffering out of love”? Is there a way to know if the suffering is because you sinned or is it suffering out of love. Why do good things happen to bad people? How can we comfort others who are suffering? Rabbi Yochanan lost 10 children and would show people his faith by carrying the bone of his tenth son. Is it OK to steal from one who stole?

Jan 072020
 

אם באמת משה ודוד לא ידעו מתי חצות? מתברר שהם כן ידעו. אם כן, למה משה אומר כחצות ולמה דוד צריך את הכנור לנגן? במה היה דוד חסיד? איך היה שונה ממלכים אחרים? איך הגיב כשמפיבושת היה מתקן אותו? במה היה כלאב בנו מיוחד? למה מנוקד על המילה לולא בתהלים – “לולא האמנתי לראות בטוב ה'”? איך יכול להשפיע החטא על מהלכים שאמורים לקרות? למה אמרו חכמים שאפשר להקרוא קריאת שמע “עד חצות”?מי שעובר על דברי חכמים בעניין זה, חייב מיתה. למה זה כל כך חמור? האם צריך לסמוך גאולה לתפילה בערבית – ז”א האם מתפללים קודם עמידה ואחר כך קריאת שמע או ההיפך? מהו הבסיס לכל אפשרות? אם אומרים תהלה לדוד ג’ פעם בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. למה? למה חסר אות סמ”ך באשרי?

Did Moshe and King David really not know when it was midnight? It seems that they did know. If so, why did Moshe say “around midnight” and what was the need to David’s harp? How was David different from other kings? How did he repsond when Mefiboshet corrected him? In what way was his son Kilav special? Why are there dots on the word “lulai” in the verse in Psalms? How can sinning affect something that is supposed to happen? Why did the Rabbis say one can say shema until midnight? One who doesn’t keep to the words of the rabbis on this issue are deserving of death. Why so severe? Does one need to mention redemption right before shmone esrei in maariv – meaning does one say shema before or after shmone esrei? What is the basis for each opinion? If one says ashrei 3 times a day, one is guaranteed entry in the World to Come. Why? Why is the letter samech missing from ashrei?

Jan 062020
 

לפי ר’ אליעזר, אפשר להגיד קריאת שמע עד סוף האשמורה הראשונה. כמה משמרות היו? שלוש או ארבע? מהן סימנים של כל משמר? ר’ יוסי נכנס לחורבה להתפלל. פגש שם אליהו בחוץ שהוכיח אותו על כך שנכנס לחורבה והתפלל שם. למה אסור להיכנס לחורבה? האם דוד המלך התעורר בחצות? או לפני חצות? איך ידע מתי היה חצות אם משה רבנו לא ידע מתי חצות?

Rabbi Eliezer says one can say shema until the end of the first watch. How many watches were there? Three or four? What are signs of each watch? Rabbi Yosi went into a ruin and prayed. Eliyahu Hanavi rebukes him for doing that. What are the three reasons why people can’t go into a ruin? Did King David wake up at midnight? Or before? How did he know even when midnight was if even Moshe Rabeinu didn’t know?

Jan 052020
 

מאיזה שעה עד איזה שעה אפשר להתפלל קריאת שמע? למה התחילה הגמרא כאילו באמצע נושא? למה התחילו בערבית? למה נתנו הסבר לזמן (משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן) ולא ציינו את הזמן במפורש (צאת הכוכבים)? הגמרא מביאה כמה ברייתות שדנים באותה שאלה ומביאים תשובות אחרות. האם מקורות אלו סותרים את משנתינו או מתארים את אותו זמן אבל בדרך אחרת? מהן הדעות השונות שמובאות בברייתות לגבי זמן תחילת קריאת שמע?

What is the time range in which one can say the prayer of Shema at night? Why did the mishna start in mid topic? Why with the night prayer and not the morning prayer of Shema? Why did they describe the time based on an action and not in a time frame connected to the sun (from when three stars come out)? The gemara brings several braitot that deal with the same question but bring different answers and the gemara tries to figure out what the different times are and how these different sources work together.

Jan 032020
 

האם לומדים ההבדלים בין נדה לזבה מהלכה למשה מסיני או מפסוקים? הברייתא מעלה כל מיני אפשרויות בכדי להבין איך יודעים מה כוונת התורה בימי נדה ובימי זבה ואיך יודעים האם דמים מסויימים נחשבים נדה או זבה?

Are the differences between nidda and zava something passed from by an old established tradition (halacha l’Moshe mi Sinai) or from verses? The braita raises all sorts of possibilities in order to understand how we know what the Torah meant the difference to be between nidda and zava and how to determine if blood is seen, which category does it fall into?

Jan 032020
 

מה הסטטוס של אשה שדיממה ביום י”א של זבה. עד כמה ביום י”ב שלה היא דומה לאשה ששומרת יום כנגד יום? מהי מחלוקת בית שמאי ובית הלל? לאחר טבילתה ביום י”ב, אם שימשה או התעסקה בטהרות, מה המצב? האם זה תלוי אם היא מדממת או לא בהמשך אותו היום? אם אשה ראתה ביום העשירי, האם היא שומרת יום כנגד יום – כי אין אפשרות להגיד לזבה גדולה. מחלוקת ר’ יוחנן וריש לקיש.

What is the status of a woman who bleeds on the eleventh day of her zava days? To what extent, on her twelfth day is she similar to a woman who is shomeret yom k’neged yom. Beit Shamai and Beit Hillel disagree about that? After she goes to the mikveh on day 12, if she slept with her husband or dealt with pure items, what is the law? Is it dependent on whether she bleeds or not throughout that day? If a woman sees on day ten, is she considered a shomeret yom k’neged yom – because she cannot become a zava gedola. Rabbi Yochanan and Reish Lakish debate this.

Jan 022020
 

אשה שמתה – האם דנים בבגדים שלה כבגדי נדה או לא? למה בית שמאי חושבים שכן? מה הסטטוס של דם שיורד מאשה מרחמה תוך כדי מותה – האם יש לדם טומאת דם נדה? האם מטמא טומאת מת באוהל כמו דם של מת? מהן דרגת הטומאה של אשה בימי טוהר שלה (שהיא נחשבת כטבולת יום ארוך)? במה היא יכולה לגעת ובמה לא? מה הסטטוס של אשה אם ראתה יום אחד ביום האחד עשר לזיבה – עד כמה היא נחשבת כשומרת יום כנגד יום בגלל שלמחרת זה כבר לא יום זיבה שלה?

A woman who dies – do we treat her clothes as clothes of a niddah (and require purification) or not? Why do Beit Shammai think we do? What is the status of blood that comes out of a woman as she is dying – does it carry impurities of niddah or of blood from a dead person which transfer impurity of a tent? What level of impurity is a woman considered when she is in her pure days following childbirth (after she goes to the mikveh for the first set of either 7 or 14)? What items can she touch and what can’t she touch? What is the status of a woman who sees blood for one day on her last day of being a zava – to what extent is she considered like a woman who normally sees one zava day who needs to wait out the wohle next day to see if she bleeds – as in this case, if she bleeds, she won’t be considered a zava but a niddah! What is she goes to the mikveh that night? Or the next morning and then slept with her husband without waiting out the day?

Jan 012020
 

אנשי אלכסנדריא שאלו את ר’ יהושע בן חנינא שתים עשרה שאלות מ4 סוגים. הברייתא מביאה את כל השאלות. שני מצורעים שהביאו קרבנותיהם ואחד מת וכבר הקריבו לאחד ולא יודעים של מי. איך השני מקריב קרבנותיו? הם מביאים כמה פסוקים שנראים שסותרים זה את זה – כגון שה’ לא רוצה להמית רשעים ומצד שני הוא כן. עוד שאלות בסגנון – מה לעשות כדי להיות חכם? עשיר? להוליד בנים זכרים? ואז תקפו אותו שמה שאמרו לאו דווקא תואם את המציאות.

The people of Alexandria asked Rabbi Yehoshua ben Chanania twelve questions of four types. The braita brings all the questions. Two lepers who brought their sacrifices and one died after only one set was brought how does the other one ensure that he bring his sacrifices? Other questions are asked regarding contradictory verses. What can one do to become learned? Rich? To have male children?