Sep 292019
 

איך דיני בעלות של הקדש מדיני בעלות של בעל הבית? אם קדש בור מלא מים, איך זה שונה ממי שקידש בור ואחר כך התמלא מים? בדיני אדם, פועל יכול לאכול בשעת עבודה בשדה ושור יכול לאכול בשעת עבודתו אבל בהקדש הדין אינו כן. מה הדין למעילה בשרשי אילן של הקדש בתוך שדה של מישהו או להיפך? האם יש דיני מעילה במים לניסוך המים בחג סוכות ובערבות? האם יש שיעור לניסוך המים? איך מחלוקת בעניין זה קשור לדין במשנה לגבי מעילה בניסוך המים?

How are laws of ownership of the treasury different from ownership of an individual? If one desiginated a pit full of water to the temple, how is that different from one who desingated a pit and after it filled up with rainwater? If one works in a field, one is allowed to eat on the job, likewise for an ox, but if the field is sanctified, one cannot. What are laws of meila if one’s roots went into a field owned by the temple or the reverse? Is there meila in the water that will be used for libations on Sukkot or the aravot? Is there a set amount for the water libations – how does the debate regarding that issue effect the law in our mishna?

Sep 292019
 

הדיון ממשיך לגבי איזה דברים יש או אין בהם מעילה ובאיזה שלבים: דישון המזבח הפנימי, מה שנשאר במנורה, תורין שלא הגיע זמנם (אינם גדולים מדי להיקרב) או בני יונה שכבר עברו את הגיל שאפשר להקריבם. מה הדין לגבי חלב וביצים של בהמות מוקדשים – במה זה תלוי?

The discussions continue regarding items that have or don’t have meila and at what stages: the askes from the inner altar, the residue from the menora, birds that are either too young or too old. What is the law regarding milk and eggs of sanctified animals – on what is it dependent?

Sep 272019
 

רבא מצמצם את המחלוקת בין רב ור’ יוחנן בקשר לדין מעילה באפר שבתפוח וגם ההלכה שמופיעה בברייתא בקשר לתשלומי מעילה על חטאת שנתכפרו בעלים באחר. המשנה מונה דברים שקרבים על המזבח שאין להם מתירין ומגדיר את ההבדלים בינם לבין דברים שקרבים שיש להם מתירין שדנו בהם במשיות הקודמות. המשנה מונה חמש חטאות מתות ומחלקם לשתיים שבשניים מתוכם יש הבחנה מסויימת שאין בשאר.

Rava narrows the debate between Rav and Rabbi Yochanan regarding meila in ashes from the pile on the altar. He also limits the halacha mentioned in the braita regarding payment for meila for a sin offering where the owner atones using a differnt animal. The mishna lists items that have nothing that enables thm to be brought and disucsses the difference in the law between those items and the items previously discussed in the mishna where something enables them (like the sprinkling of the bool enables the meat to be eaten). The mishna mentions the five case where an animal desginated for a sin offering are left to die. There is a distinction mande between 2 of them and the others.

Sep 262019
 

מה קורה בכל סוג קרבן בכל שלב – הוקדש, נשחט, נזרק דמו (או משהו בדומה לכך – כגון הקטרת קומץ וכו’)? מתי דין מעילה תקף או לא תקף? האם הוצאת הדשן נחשב כמצווה אחרונה של הקרבת קרבן או לא חלק מהקרבן בכלל אלא דבר הקשור לטיפול במזבח? מי העובר על מעילה, מה עושים עם הכסף שצריך לשלם? גם על זה יש מחלוקת.

What happens to each type of sacrifice at each stage regarding meila and other issues? Is the law regarding removing the ashes from the pile on top of the altar considered the final mitzva of the sacrifice or just part of upkeep of the altar? One who benefits (meila) from sactified items, what is done with the money that is paid back to the temple? There is a debate regarding this issue.

Sep 252019
 

מה קורה בכל השלבים של חטאת העוף (שהפריש, מולק ומזה) לגבי מליקה לחלות דין מעילה, הכשר לקבל טומאה על ידי טבול יום ומחוסר כיפורים וחיוב כרת לפיגול נותר וטמא? מה לגבי מיצוי הדם? למה זה לא נזכר במשנה? האם מיצוי מעכב או לא?

What happens at each stage of the bird sin offering (designation of the animal, its slaughter and sprinkling of its blood) regarding when there is or isn’t potential for meila, its ability to become disqualified by a tvul yom or mechusar kipurim coming in contact with it or being left overnight, and it’s ability to effect the karet obligation for pigul, notar and impure meat that was eaten? What about the shmearing of the blood – why is that not mentioned in the mishna? Is that a necessary part of a sin offering?

Sep 242019
 

יש כמה הגבלות לדין של ר’ עקיבא במשנה: הזקירה מועילה בפסול יוצא רק אם לא יצא כל הבשר, ורק אם יצא בשר ולא דם. עוד הדבלה בדין שאמר ר’ עקיבא לגבי הפריש שתי בהמות לחטאת – רק נאמרה כשנשחטו בבת אחת. מעלים שאלות על חלק מהגבלות אלו. המשנה מסכמת את הדינים של זריקת דם ואיך זה משפיע על בשר קדשי קדשים וקדשים קלים. אבל הגמרא מגבילה גם דין זה.

Various emoraim limit Rabbi Akiva’s statements in the mishna: sprinkling the is only effective in a case disqualified due to it having the meat been removed from the courtyard if only part of the meat was removed, also if meat was removed and not blood. Also in the case brought regarding two animals designated for one sin offering must be in a case where both animals were slaughtered at the same time. varios questions are raised regarding some of these limitations. The mishna summarizes the laws regarding the effects of sprinkling of blood on higher and lower level sanctity sacrificial meat. However the gemara limits also the case the mishna is referring to.

Sep 232019
 

הגמרא מביאה עוד מקורות בניסיון להכריע במחלוקת האם היתר זריקה זה השעה שקובע להיחשב היתר אכילה לכהנים כי כל העומד ליזרק כזרוק דמי או היתר אכילה (זריקה עצמה)? המקורות יכולים להתפרש בכיוונים שונים ולכן אי אפשר להכריע. אם הבשר נפסל ביוצא (שיצא מחוץ לעזרה), וזריקת הדם מועיל לעניין כפרה למרות שהבשר אסור באכילה, האם זריקת דם מועיל להעביר דין מעילה מקדשי קדשים ולהביא דין מעילה לאימורי קדשים קלים או לא?

The gemara brings more sources to resolve the issue of whether or the moment of the meat being considered permitted to priests is the moment of accepting the blood (enabling the sprinkling) or the moment of sprinkling the blood (enabling the meat to be eaten). Each source is explained according to each approach and therefore there is no resolution. If the meat is disqualified because it left the courtyard of the Beit Hamikdash, and the sprinkling of the blood is effective to effect atonement, but not to permit the meat to be eaten, is that blood sprinkling effective to change the status of the meat regarding meila (to remove meila from higher level sanctified meat and add meila to the parts of the lower level sanctified parts of the meat that are generally burned on the altar)?

Sep 222019
 

מה היא השעה שקובע שעת היתר לכהנים שאליו התייחס ר’ יהושע במשנה (שאם עבר את השלב הזה ונפסל אחר כך, דיני מעילה לא יחולו בקדשי קדשים)- האם זה שנשחטה כראוי, נתקבל דמה כראוי או נזרק דמה כראוי? הגמרא מביאה הוכחות ממשנתינו וממקורות אחרים כדי להכריע.

What is the moment that Rabbi Yehoshua refers to”that the priests are allowed to eat the meat” (that if the sacrifice is disqualified after that, there will be no laws of meila in items of higher sanctity)? Is it the moment of slaughter, of accepting the blood or of sprinkling the blood? The gemara brings proofs from our mishna and other sources to try to answer the question.

Sep 202019
 

הגמרא ממשיכה לדון בשיטת עולא שגבי דין מעילה בבהמות שמתו לאור מקורות אחרים. הגמרא מבחינה בין דברים שאנשים מרחיקים את עצמם מהם לבין דברים שאין אדם מרחיקים עצמן מהם. הגמרא מביאה קושי על רבה (אם עלו ירדו – בקדשי קדשים ששחטו בדרום) ומשאירה כקושי. הגמרא מביאה שאלה של ר’ אלעזר בקשר למי שהפריש עולה לבמת יחיד והביא בבמת ציבור ושחט בדרום – ושאל אם עלה על המזבח האם ירד. אפשר להבין מכך שלא שאל על מקרה רגיל (שהובא בבית המקדש) שהיה לו ברור מה ההלכה במקרה הזה. אבל לא ידעו אם היה לו ברור כרב יוסף או כרבה. כשזורקים הדם של קרבן שנתפגל, האם מוריד דין מעילה בקדשי קדשים או מכניס דין מעילה באימורי קדשים קלים? למה?

The gemara continue to grapple (using other tannaitic sources) with Ulla’s teaching that animals that die are not subject to laws of meila from the Torah but arefrom the rabbis. The gemara distinguishes between animals that people separate themselves from and animals that they don’t generally separate from. The gemara raises a question against Raba (who said that if an animal of high sanctity is slaugtered in the South and then put on the altar, it doesn’t not need to be removed) and leaves it as a question. The gemara brings a question of Rabbi Elazar regarding one who designated a burnt offering on a private altar and brought it to a public altar, and slaughtered in the South, and then brought on the altar, deoes it need to be removed. Since his question was on a unique case, it is asusmed that the regular case of slaughtering in the South was obvious to him however it is unclear what he would say in that case. When the blood of a pigul sacrifice is sprinkled on the altar, does it remove meila for higher sanctity sacrifices and add meila for the parts that need to be burned in lower sanctity offerings? Why?

Sep 192019
 

באיזה מקרים של קרבן פסול יש פוטנציאל למעילה ובאיזה מקרים אין? למה?

In which cases of a disqualified sacrifice is there potential for one to be obligated in meila (misuse of consecrated property)? In what cases is there no potential for meila?