Aug 302019
 

איזה סוג קרבן גר חייב להביא? מהן האופציות? מה גר צריך לעשות כדי להתגייר – מניין לומדים את זה? איך גר יכול להתגייר היום אם אין קרבנות? איך גר תושב אמור להתנהג בשבת – האם יש עליו איסורי מלאכה מסויימים? איזה קרנבות חטאת ואשם מביאים גם אם עשה במזיד? באיזה מקרים מביאים קרבן אחד על הרבה עבירות/מעשים? דנים בדיני שפחה חרופה, נזיר טמא, מנחת סוטה, מצורע, וביולדת שהפילה תוך 80 יום ללידה ראשונה או הפלה.

What type of sacrifice does a convert bring – what are the different possibilities? What does a convert need to do in order to convert? From where is this derived? How can a convert do it today when there is no temple and no option to bring sacrifices? How is a ger toshav supposed to act on Shabbat – is there some type of work that is forbidden to him? What sin/guilt sacrifices are brought also for one who acted intentionally? In what cases is one obligated one sacrifice for many sins/acts? The gemara discusses an espoused maidservant (shifcha harufa), a nazir who comes inpure from a dead person, the meal offering brought for a sotah, a leper and a woman who miscarries within 80 days of birth or miscarraige.

Aug 292019
 

המפלת לאור שמונים ואחד ללידתה, האם היא מתחייבת בשני קרבנות לידה או רק אחד? האם לילה נחשב מחוסר זמן או לא? מה עושה אשה שיש עליה הרבה חיובים קרבנות לידה או זיבה או הרבה חיובי ספק? האם הבאת אחד מתירה אותה לאכול קרבנות? האם היא חייבת להביא את כולם? מה אם יש גם הרבה ודאי וגם הרבה ספק של אותו סוג קרבן? מי נכלל ברשימת אלו שמחוסרי כפרה – למה אלו ולא אחרים?

One who miscarries on the 81st day after childbirth, is she obligated to bring two sacrifices or just one? Since one can’t sacrifice at night, is it as if she is not yet obligated to bring the first sacrifice and therefore she only brings one, or is it considered already day 81, just she can’t bring the sacrifice for technical reasons, and therefore she’d bring two sacrifices? If a woman is obligated in 5 zava sacrifices or 5 birth sacrifices or 5 sacrifices that there is uncertainty about whether or not she is obligated to bring them – does bringing one allow her to eat sacrificial meat? Is she obligated to bring all of them? What if she has certaincy about some and uncertaincy about others? Who is included in the list of those who need to bring a sacrifice to finish the atonement process?

Aug 282019
 

מי שסך עובד כוכבים עם שמן המשחה לא מקבל כרת? נזכרו שתי תפיסות לגבי עובד כוכבים – האם פטור כי הוא אינו קרוי אדם (שמוזכר בפסוק) או האם משום שהוא אינו בכלל האיסור לסוך ולכן אין בו איסור לא ייסך. האם יש איסור לסוך כהן ומלך לאחר שכבר נמשחו (או נפטרו מלהימשח)? מה השיעור של סיכה שאסור? אם הזכירו יוצא מן הכלל לאשם תלוי, למה לא הזכירו מי שעבר עליו יום הכיפורים כי גם אז פטור מלהביא אשם תלוי כי יום הכיפורים מכפר? הגמרא נכנסת לדיון לגבי מי שלא מאמין הקרבן או יום הכיפורים יכפר עליו – האם יקבל כפרה או לא? האם זה תלוי מה העבירה? האם יש הבדל בין כל שאר עבירות ועבריות של יום הכיפורים עצמו (אכילה, מלאכה)? מה הבסיס למחלקות חכמים ור’ עקיבא האם חייבים חטאת על המגדף? מהן שתי הפרשנויות לאיסור מגדף? בקרבן חטאת של יולדת שהפילה – יש שלושה סוגים – אלו שמביאות קרבן והבשר נאכל, אלו שמביאות מספק ולכן אין הבשר נאכל ואלו שלא מביאות קרבן בכלל. המשנה מפרטת את כל המקרים.

One does not receive karet for annointing a non Jew with the annointing oil? Two approaches to non Jews are broguht to explain this – is it because a non Jew is not called “adam” (the word used in the verse) or because he is not part of the prohibition to annoint and therefore not in the prohibition to be annointed. Is there a prohibition to annoint a preist or king after they were already annointed (or exempt from annointing)? What is the amount of oil needed to obligate? If an exception was brought in the mishna where one deosn’t bring a provisional guilt offering, why didn’t the mishna mention one who Yom Kippur already passed which would also exempt one from bringing a provisional guilt offering as Yom Kippur atones? A discussion is raised regarding what, if any, sins Yom Kippur atones if one doesn’t think that Yom Kippur atones. Is there a distinction made between different types of sins? Also regarding a sacrifice – is one’s sacrifice accepted if one says:this sacrifice will not atone for me.” What is the root of the debate between Rabbi Akiva and the Rabbis regarding the obligation to bring a sin offering for one who curses God. What are the two different interpretations about what is a “megadef”? If a woman miscarries there are a range of cases – ones in which she would bring a sin offering and it would be eaten, bring a sin offering but it can’t be eaten, not bring one at all. The misghna discusses all the cases.

Aug 272019
 

הגמרא מדברת על החשיבות של סימנים למשהו טוב או רע שיקרה – האם כדאי לסמוך עליהם? סימנים לראש השנה מוזכרים בגמרא. איך מכינים את הקטורת? מה שמים? איך? איפה מכינים?

The gemara discusses the importance of omens – can one rely on them? One should eat certain foods at the beginning of the year (Rosh Hashana) as a sign for good things. How was the incense prepared – with what? how? where?

Aug 262019
 

Study Guide Keritut 5 דף נלווה כריתות ה

הגמרא מביאה כמה מקרים של לאו שבכללות שלוקין עליו כמה מלקויות והגמרא מסבירה למה. רבנים שונים מביאים דינים חשובים שלומדים מתוך גזירה שווה כדי להראות את חשיבותה של גזירות שוות. במה שונה ההלכות של המפטם שמן המשחה למפטם קטורת? איך מכינים את שמן המשחה? מה היו עושים עם שמן המשחה? איזה מלכים מושחים ואיזה לא? איזה דברים נגנזו בזמן יאשיהו?

The gemara brings different cases where a negative commandment is said on a number of items and one receives lashes on each one even though usually one would not – and the gemara explains why. Different rabbis bring examples of important halachot that were learned out from gezeira shava in order to show the significance of gezeira shavas. How are the laws against preparing the oil used for annointing are different than the ones regarding preparing the incense? How does one prepare the oil for annointing? What was it used for? Which kings are annointed and which are not? What are the items that were hidden by Yoshiyahu?

Aug 252019
 

Study Guide Keritut 4 דף נלווה כריתות ד

האם יש מצב שדיבור יכול להיחדשב כמעשה משום המעשה של עקימת שפתיו? האוכל סוגים שונים של חלב (מבהמות שונות) האם לוקה על כל אחד ואחד או לא? מחלוקת ר’ ישמעאל וחכמים. מה עומד מאחורי דעותיהם? האם גם חולקים בקשר להבאת חטאת במקרה הזה? “שתי שמות בהעלם אחת חייב שתיים” – מה המקרה של שתי שמות שיהיה חייב שתיים? כמה לוקה על חלב מוקדשים – מחלוקת ר’ יהודה וחכמים – מה הבסיס למחלוקת? כמה לוקה על אכילת דם קדשים? לפי רבא, מה לומדים מכך שמופיע בתורה כרת אצל אכילת דם ג’ פעמים ואיסור לאו ה’ פעמים?

Can speaking be considered an act because one moves one’s lips? One who eats different types of forbidden fats (from different animals) does one get lashes for each one. Rabbi Yishmael and the rabbis disagree. what is the root of their disagreement? Do they argue also regarding the sin offering? “Two names in one stage of forgetting – one is obligated twice” – what is this case? How many lashes does one receive for eating forbidden fats of a sacrifice? Rabbi Yehuda and the rabbis disagree – what is the root of their disagreement? How many lashes does one receive for eating blood of a sacrifice? According to Rava what does one learn from the fact that it is written 3 times in the Torah karet by eating blood and 5 times that one cannot eat blood.

Aug 232019
 

על אילו עבירות חייבים כרת אם עובר במזיד וקרבן חטאת אם עובר בשוגג? למה המשנה כתבה לא רק את כל הרשימה אלא גם כתבה מספר? הגמרא מביאה משניות אחרות ששם מופיע מספר ודורשת למה כתבו מספר בכל מקום. באיסור עריות עם אחותו, למה כתוב כרת כשכבר כתוב כרת בסוף הקטע בכללי על כל העריות – מה אפשר ללמוד מזה?

For which sins does one get karet if one sins on purpose and brings a sin offering of one sins unwittingly? What did the mishna include not only the list but also said that there are 36 all together. The gemara brings other mishnayot that give a number to the list of items and in each case the gemara gives an explanation. For the prohibition to sleep with one’s sister, why is karet mentioned since it is already mentinoned in general at the end of the section after all the sexual trangressions are mentioned – what can one derive from here?

Aug 222019
 

המשנה מדברת על דברים שאסורים בהנאה שצריכים להיקבר ואחרים שצריכים לשרוף. האם אפשר לשרוף דברים שצריכים להיקבר? מה יכול להיות סיבה שלא? הגמרא גם מביאה מקורות סותרים לדינים מסויימים ופוטרת את הסתירות.

The mishna mentions items forbidden to benefit from – some need to be buried and others burned. Is it possible to burn items that should be buried – what could be a possible problem with that? The gemara brings contradictory sources for some of the cases in the mishna and resolves them.

Aug 212019
 

הגמרא מביאה דעות שונות לגבי איזה סוג של דברים צריכים העמדה והערכה – זאת אומרת שאם הבהמה מתה ואין אפשרות לעמוד, אי אפשר לפדות אותה. מה המקור לכל שיטה?

The gemara brings different opinions about what type of items need to be stood up to be evaluated for redemption – meaning that if the animal dies and can’t stand up, one cannot redeem. What is the source text for each opinion?

Aug 202019
 

במה דומים קדשי מזבח וקדשי בדק הבית? מה קורה אם מישהו מקדיש בהמה למזבח ואז שוב מקדיש לבדק הבית או לחרם – האם זה תקף? מה עליו/ה לשלם? האם יש הבדל אם זה חרם לה’ או לכהן? האם הדין של העמדה והערכה (שרק אפשר לפדות אם הבהמה עומדת ולא אם הבהמה מתה) שייך לקדשי מזבח בלבד, לקדשי בדק הבית בלבד או לשניהם?

In what ways are items sanctified for the altar and for upkeep of the temple similar? What happens if one sanctifies an item for the altar and then for temple upkeep or as cherem? Is it valid? What is the amount that one has to pay? Is there a difference if it was a cherem for God (temple) or to the priests? Is the law regarding redemption that the animal has to be stood up to be evaluated (meaning it can’t be redeemed if the animal is dead and can’t stand) relevant only for items sanctified for the altar or only for items santified for the temple or for both?