Dec 272013
 

דף נלווה ליומא דף מט

בדף זה, נשאלה שאלה מרב.  לאחר שהגמרא מסיקה שהשאלה היתה שלאה רפואית ולא הלכתית, היא שואלת למה שאלה זו נשאלה מרב.  התשובה ניתנה שהוא היה בקי ברפואות.  מכאן אפשר לראות שברור מהגמרא ששאלות רפואיות לא שואלים לרבנים אלא אם כן הם מומחים ברפואה!