Dec 312018
 

כהגמרא מסיימת את הדיון לגבי מהו המקרה של משנתינו. ובתוך שיח זה יש דיון לשיטת ר’ יהושע אם חולין שנעשו על טהרת הקודש מעבירים טומאה כקדשים עצמם.

The gemara finishes the discussion relating to the case of the mishna. Within the context of that, a debate arises about whether Rabbi Yehoshua holds that chulin treated with the sanctity of kodashim can be effective in terms of transferring impurity like actual kodashim.

Dec 302018
 

הגמרא דנה בדברי ריש לקיש שאמר שלאחר ששחט את הקנה (ולפני הוושט) וניקבה הריאה, הבהמה כשרה לאכילה. האם זה נכון גם לבני מעיים או רק לריאות שחיותם קשורה לקנה? האם שחיטה עצמה מכשירה את הבמה לקבל טומאה? אם חושבים שלא, אז רק אם יצא דם יוכשר לקבל טומאה ואסור לאכול על ידי ידיים טמאות. הגמרא דנה באיזה מקרה מדובר? אם בחולין, כיון שידיים שניות לטומאה, אין להם שום השפעה על חולין כי רק תרומה וקדשים נטמאים על ידי שני? וגם מוכחים מלשון המשנה שלא מדובר בקדשים. אז מה מהמקרה?

The gemara delves into Reish Lakish’s halacha that after the trachea is cut (before the gullet), if the lung gets punctured, the animal can still be eaten because the lung already “lost its life” through the slaughter of the trachea. Would the same hold true if the innards were punctured. Does the act of slaughtering, render the animal susceptible to impurity or is it only when the blood comes out? The mishna implies that if blood comes out and one holds that it makes it susceptible to impurity, one cannot eat it with impure hands. What is the case of the mishna – if chulin and hands are only second level impurity and that can only pass impurity to truma and kodashim?

Dec 282018
 

איזה סוג כוונה נדרשת לשחיטה? לטבילה במקווה?

What type of intent is needed for slaughtering? For mikveh?

Dec 272018
 

IMG_0789

השיעור מוקדש לזכרה של זיסל בת ישראל יצחק ז”ל

עוד שאלות נשאלו לגבי המחלוקת האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף או אינה לשחיטה אלא לבסוף. עוד הלכה בקשר לשחיטה – אם מישהו שוחט בשניים או שלושה מקומות – האם פסול או כשר? כמה שאלות נשאלו בקשר לפסול חלדה – באיזה דרך נחשב/לא נחשב חלדה? האם שניים יכולים לשחוט ביחד? האם מדובר שסכין אחד או שני סכינים? אם חתך את הראש בבת אחד תוך כדי הולכת הסכין, האם כשר?

More questions are asked regarding the debate of does shechita start from the beginning or only at the end? If one slaughters in a few different places, is it valid? A few questions are asked regarding the disqualification of chalada? Can 2 people slaughter the same animal – with two knives or one? If one cut off the head in one moment in the process of drawing the knife, is it valid or is it disqualified because of drisa?

Dec 262018
 

Study Guide Chulin 29 דף נלווה חולין 

יש מחלוקת רב ורב כנהא לגבי 50% – האם זה נחשב רוב או לו? המשנה חוזרת על אותו דבר פעמיים – למה? עוד מחלוקת בעניין האם אין לשחיטה אלא לבסוף או יש שחיטה מתחילה ועד סוף.

Rav and Rav Kahane debate whether 50% is like majority or not. On what issue do they have this difference of opinion? The mishna repeats itself – why? Another argument is brought is it considered shechita from the beginning of the process or only at the end?

Dec 252018
 

Study Guide Chulin 28 דף נלווה חולין כח

האם יש לשחוט עוף מדין תורה או מדרבנן? כשאומרים סימן אחד בעוף – האם הכוונה לוושט או קנה או לוושט דווקא? אם שחט בדיוק חצי סימן, האם זה נחשב שאין רוב שלא נשחט וכשרה או אין רוב שנשחט ופסולה?

 Is the law that birds need to be slaughtered a Torah law or rabbinic? When they say one siman in the bird needs to be slaughtered, do they mean either siman or specifically the gullet? If precisely half was slaughtered, do we consider is that more than half is not unslaughtered and the shechita is valid or do we say that not more than half has been slaughtered and therefore the shechita is not valid?

Dec 242018
 

מנין לנו ששחיטה מן הצואר?

  From where do we know that slaughtering is performed from the neck?

Dec 232018
 

Study Guide Chulin 26 דף נלווה חולין כו

האם תמד נחשב כמים או יין? באיזה גילאים של קטנה/נערה/בוגרת יש דין קנס לאונס, אביה יכול למכור אותה כאמה, היא תוכל למאן בבעלה, או לעשות חליצה? מתי תוקעים ומבדילים בין שבת ליום טוב או יום טוב לשבת?

If water with dregs soaking in it considered water or wine? from what age is a girl able to be sold by her father as a maidservant, reject her husband (if married off by her brother or mother), a rapist has to pay a fine to her father, and when can she do chalitza? When do they blow the shofar and make havdala between yom tov and shabbat or shabbat and yom tov?

 

Dec 212018
 

השיעור מוקדש לרפואה שלמה לדפנה חיה בת שרה.

הבדלים בהלכות בין לכהנים ללויים ובין כלי חרס לשאר כלים.

Differences in laws of priests and levites and between earthenware vessels and other vessels.

Dec 202018
 

כמה מקרים של ספיקות מוזכרות – פלגס, שאור – האם דברים אלו נחשבים ספק אלי/ספק כבש – ספק חמץ/ספק מצה או האם הם נחשבים בריה בפני עצמה? השוואה נערכה בין עגלה ערופה לרה אדומה – מה שנכון לגבי אחד פסול לגבי השני.

Cases are brought regarding a palgas (a lamb/ram aged one year and a month – exactly in between a lamb and a ram) and seor (in between unleavened and leavened dough) – are they cases of doubt or do they stand in their own independent category. Differences are brought between the red heifer and the heifer whose neck is broken.