Feb 282019
 

איזה חלקים של הבהמה אסורים משום חלב ואיזה משום דם? האם יש נאמנות לטבחים בעניין גיד הנשה וחלב?

 What parts of the animal are forbidden because of forbidden fats? And what parts are forbidden due to blood? Can butchers be trusted that they removed the sciatic nerve and the forbidden fats?

Feb 272019
 

הגמרא ממשיכה לדרוש גם פסוקים על המאבק בין יעקב למלאך ובעקבות זה מתחיל גם לדרוש בשמונה אופנים שונים את חלומו של שר המשקים. הגמרא חוזרת לדון פרטי דיני גיד הנשה – למה לא נוהג בעוף? איזה חלק בגיד אסור – הגיד עצמו או הקנוקנות היוצאות ממנו?

The gemara continues to extrapolate verses related to the fight between Yaakov and the angel. They also extrapolate the dream of Pharoah’s butler in eight different ways. The gemara then returns to the sciatic nerve – why is it not forbidden in birds? Which part of the nerve is forbidden?

Feb 262019
 

ניסיון להבין שיטת ר’ יהודה שאוסר רק את ירך ימין – האם מספק או שברור לו? הבאת מקורות שונים כדי להוכיח. דרשות על הסיפור של יעקב עם המלאך וגם על הסיפור של חלום יעקב עם המלאכים עולים ויורדים בסולם.

The gemara brings various sources in order to assess that when Rabbi Yehuda holds that the sciatic nerve that is forbidden is the right and not the left is it because he is certain it is the right or is out of uncertainty. Various drashot are brought from the Yaakov wrestling with the angel story as well as the story of Yaakov’s dream of angels going up and down the ladder.

Feb 252019
 

מהו המקרה במשנה שעליו מדובר שנוהג גיד הנשה במוקדשים? הגמרא מנסה להבין מהו המחלוקת (או האם יש מחלוקת בכלל) בין ר’ חייא בר אבא ור’ יוחנן בקשר לגיד הנשה על המזבח. הגמרא מסיימת עם דיון בשיטת ר’ יהודה שחולק על תנא קמא בעניין גיד הנשה בשני הצדדים או רק בצד אלחד – ובאיזה צד.

What is the mishna referring to when it says that the sciatic nerve is relevant for kodashim? The gemara tries to determine what is the difference of opnion (or is there at all a difference of opnion) between Rabbi Chia bar Abba and Rasbbi Yochanan relating to the sciatic nerve on the altar. The gemara ends with a discussion of Rabbi Yehuda’s debate with the rabbis about whether the scitatic nerve is on both sides or only one.

Feb 242019
 

הגמרא מדברת על החשיבות של ענוה, במיוחד של מנהיגים. למה מותר לכסות עם עפר של עיר הנדחת? שתי תשובות הובאו. מהן טעמי מצוות כיסוי הדם? גיד הנשה – דינים הובאו במשנה ביחס למצווה. הגמרא שואלת למה היה חשוב למשנה להדגיש שזה נוהג בקודשים – ומה הכוונה באמירה זו?

The gemara praises humility, esp. in leaders. Why is it permitted to cover blood with dust of a city that all worshipped idols (ir hanidachat)? Two answers are given. What are reasons for the mitzva of covering the blood? Details are brought in the mishna regarding the sciatic nerve that is forbidden to be eaten. The gemara questions the line in the mishna regarding that it is relevant for sacrifices – what is the meaning of that phrase?

Feb 222019
 

מי חייב בכיסוי? אם הרוח כסהו, האם עדיין חייב? מה קורה כשמישהו “גונב” מצווה ממישהו אחר? האם חייב לפצותו? האם חייבים בכיסוי אם הדם מעורב עם מים או משהו אחר? במה זה תלוי? האם הקריטיריונים דומים לדינים אחרים כגון זריקת דם, מכשיר לקבל טומאה, וטומאת מת?

Who is obligated to cover the blood? If the wind covers it, is one exempt? If someone “steals” a mitzva from someone else, is he obligated to compensate him/her? If one obligated to cover the blood if it got mixed up with water or some other substance? On what does it depend? Are these the same criteria as for spriknling blood on the altar, “wetting” something in order to render it susceptible to impurities and impurities from the blood of a dead body?

Feb 212019
 

מה הדין לגבי שחיטה של חרש שוטה וקטן – האם חייב בכיסוי ואותו ואת בנו (במקרה ששחטו בנו/אמו לאחר ששחט החשו”ק את אמו/בנו)? אם שחט הרבה חיות, האם חייב כיסוי על כל אחד ואחד או אחד על כולם? אם שחט חיות ועופות, האם צריך לעשות כיסוי בין לבין או רק בסוף כל השחיטות?

What is the law regarding the slaughter of a minor, deaf or imbecile – is one obligated to cover the blood? If they slaughtered a mother/offspring, can one slaughter the offspring/mother on that same day? If one slaughters many animals, is one obligated to cover the blood after each slaughter or at the end? If one slaughtered birds and animals, does one need to cover the blood in between the animals and birds or only at the end of all of the slaughters.

Feb 172019
 

הגמרא ממשיכה בדינים שונים באותו ואת בנו.

The gemara continues with various details regarding slaughtering an animal and its offspring.

Feb 152019
 

מה הבסיס למחלוקות ר’ אליעזר וחכמים בעניין כוי בנושאים של אותו ואת בנו, כיסוי הדם ומתנות כהונה? באיזה סוג של כוי חולקים (אמא תיישה או אמא צבייה?) דעות אחרות בעניין זיהוי הכוי מובאים. משנתינו לא תואמת דעת ר’ שמעון שרואה כל שחיטה שאינה ראויה אינה נקראת שחיטה – כולל כל קרבן שנשחט כי שחיטתו אינה מתירה באכילה ועל כן אין שום איסור של אותו ואת בנו. לפי המשנה, למה לא כתוב שמקבלים מלקות נוספות על הבאת קרבן מחוסר זמן למקדש? שני תירוצים מובאים.

What is the root of the debate between Rabbi Eliezer and the rabbis about a koy regarding slaughtering the parent and offspring on the same day, covering the blood on yom tov qne gifts for the kohen. What type of koy are they discussing (mother domesticated or undomesticated)? Other opinions regarding the identification of a koy are mentioned. Our mishna doesn’t match Rabbi Shimon’s opinion who views any slaughter not done properly, including any slaughter for sacrificial purposes (since it alone doesn’t permit the meat to be eaten) as not slaughtered. This means that one would not be obligated for slaughtering it and its offspring in one day. Why does the mishna not mention that one gets lashes for slaughtering an animal whose time has not come yet? Two answers are given.

Feb 142019
 

הגמרא נכנסת לדיונים לגבי האם חוששים לזרע האב או לא. יש מחלוקת לגבי כוי – האם יש בו דין אותו ואת בנו? באיזה סוג כוי חולקים?

The gemara discusses whether we are concerned for who the father is or do the laws only follow the mother. The is a debate regarding a koi (half domesticated/half non-domesticated animal) – do the laws of not slaughtered it and its parent apply? Which type of koy do they disagree about?