Feb 222019
 

מי חייב בכיסוי? אם הרוח כסהו, האם עדיין חייב? מה קורה כשמישהו “גונב” מצווה ממישהו אחר? האם חייב לפצותו? האם חייבים בכיסוי אם הדם מעורב עם מים או משהו אחר? במה זה תלוי? האם הקריטיריונים דומים לדינים אחרים כגון זריקת דם, מכשיר לקבל טומאה, וטומאת מת?

Who is obligated to cover the blood? If the wind covers it, is one exempt? If someone “steals” a mitzva from someone else, is he obligated to compensate him/her? If one obligated to cover the blood if it got mixed up with water or some other substance? On what does it depend? Are these the same criteria as for spriknling blood on the altar, “wetting” something in order to render it susceptible to impurities and impurities from the blood of a dead body?

Feb 212019
 

מה הדין לגבי שחיטה של חרש שוטה וקטן – האם חייב בכיסוי ואותו ואת בנו (במקרה ששחטו בנו/אמו לאחר ששחט החשו”ק את אמו/בנו)? אם שחט הרבה חיות, האם חייב כיסוי על כל אחד ואחד או אחד על כולם? אם שחט חיות ועופות, האם צריך לעשות כיסוי בין לבין או רק בסוף כל השחיטות?

What is the law regarding the slaughter of a minor, deaf or imbecile – is one obligated to cover the blood? If they slaughtered a mother/offspring, can one slaughter the offspring/mother on that same day? If one slaughters many animals, is one obligated to cover the blood after each slaughter or at the end? If one slaughtered birds and animals, does one need to cover the blood in between the animals and birds or only at the end of all of the slaughters.

Feb 172019
 

הגמרא ממשיכה בדינים שונים באותו ואת בנו.

The gemara continues with various details regarding slaughtering an animal and its offspring.

Feb 152019
 

מה הבסיס למחלוקות ר’ אליעזר וחכמים בעניין כוי בנושאים של אותו ואת בנו, כיסוי הדם ומתנות כהונה? באיזה סוג של כוי חולקים (אמא תיישה או אמא צבייה?) דעות אחרות בעניין זיהוי הכוי מובאים. משנתינו לא תואמת דעת ר’ שמעון שרואה כל שחיטה שאינה ראויה אינה נקראת שחיטה – כולל כל קרבן שנשחט כי שחיטתו אינה מתירה באכילה ועל כן אין שום איסור של אותו ואת בנו. לפי המשנה, למה לא כתוב שמקבלים מלקות נוספות על הבאת קרבן מחוסר זמן למקדש? שני תירוצים מובאים.

What is the root of the debate between Rabbi Eliezer and the rabbis about a koy regarding slaughtering the parent and offspring on the same day, covering the blood on yom tov qne gifts for the kohen. What type of koy are they discussing (mother domesticated or undomesticated)? Other opinions regarding the identification of a koy are mentioned. Our mishna doesn’t match Rabbi Shimon’s opinion who views any slaughter not done properly, including any slaughter for sacrificial purposes (since it alone doesn’t permit the meat to be eaten) as not slaughtered. This means that one would not be obligated for slaughtering it and its offspring in one day. Why does the mishna not mention that one gets lashes for slaughtering an animal whose time has not come yet? Two answers are given.

Feb 142019
 

הגמרא נכנסת לדיונים לגבי האם חוששים לזרע האב או לא. יש מחלוקת לגבי כוי – האם יש בו דין אותו ואת בנו? באיזה סוג כוי חולקים?

The gemara discusses whether we are concerned for who the father is or do the laws only follow the mother. The is a debate regarding a koi (half domesticated/half non-domesticated animal) – do the laws of not slaughtered it and its parent apply? Which type of koy do they disagree about?

Feb 132019
 

Study Guide Chulin 78 דף נלווה חולין עח

הדין אותו ואת בנו שאסור לשחוט באותו יום- דעות שונות בטעמי המצווה (רמב”ם/רמב”ן/ספר החינוך). המשנה מביאה כל מיני וריאציות אפשרויות בין חולין ומוקדשים שנשחטו בחוץ ובפנים – האם ואיזה עונש יקבלו השוחטים ומה הסטטוס של הבשר בכל מקרה. הגמרא מביאה ברייתא שדנה במקור לכך שההלכה נוהגת גם בחוליןן וגם במוקדשים ודורשת שגם רלוונטי בבהמת כלאים. הגמרא מקשה על הדרשה בקשר לכלאים.

The law forbidding slaughtering an animal and its offspring on the same day is discussed. What are the different approaches regarding the reasons behind the mitzva (Rambam, Ramban and Sefer HaChinuch). The mishna brings various permutations regarding chulin and sacrifices, slaughtered inside the mikdash or outside and discusses what punishments one would receive and what would be the status of the meat. The gemara brings a braita that brings the sources why it’s relevant for chulin and sacrifices and also relevant for crossbred animals. The gemara challenges the drasha regarding the crossbreeds.

Feb 122019
 

דינים לגבי עצמות שבורות – באיזה מקרה הבהמה טריפה. האם שיליא של בהמה מותר באכילה כדין בן פקועה? יש גם דיון במה נחשב דרכי האמורי.

Details regarding broken bones – in which cases does it create a treifa? Is the placenta of an animal permitted through laws of pen pekua? Under what circumstances? There is a discussion regarding superstitions and when they are forbidden/permitted.

Feb 112019
 

חוזרים לדיני טריפות – מהן סימני טריפה ברגל של הבהמה – נחתך, או נבשר עצם? לאיזה ארכובה מתייחסת המשנה – העלויונה או תחתונה? אם נחתך בצומת הגידים זה טריפה – איפה בדיוק זה צומת הגידים?

The mishna goes back to laws of treifot – if the leg is cut where exactly will it become a treifa? Which leg joints are the ones mentioned in the mishna? What if a bone is broken? Where exactly is the convergence of the sinews, which would make an animal a treifa if cut?

Feb 102019
 

Study Guide Chulin 75 דף נלווה חולין עה

האם עובר בהמה בן ט’ שנשחט אמו נחשב כחלק בגוף אמו וניתר בשחיטת אמו או לא? אם הנחשב כחלק מאמו לעניין שחיטה, האם נחשב גם ככה לעניינים אחרים (טומאה)? מה הסטטוס של החלב של העובר? האם אסור באכילה כמו חלב אמו או לא? האם בן פקועה מותר רק לפני ששם רגליו על הקרקע או האם מותר לכל חייו? רב כהנא מבין שיש על עניין זה מחלוקת במשנה. איך פוסקים?

Is a nine- month fetus of an animal that is alive when its mother is slaughtered considered part of the mother or not – is it permitted by the slaughter of the mother? If it is considered part of the mother regarding shechita, is it also considered part of the mother for other issues, like impurities. What is the status of the forbidden fats of the fetus – are they permitted or forbidden? Is a ben pekua allowed without slaughtering only before it’s feet get on the ground and it starts walking or is it forever? Does it include its offspring? Rav Kahana understands that this is a matter of debate in the mishna. Who do we hold like?

Feb 082019
 

Study Guide Chulin 73 דף נלווה חולין עג

דיון במחלוקת ר’ מאיר וחכמים לגבי אבר של עובר שיצא מחוץ לגוף בזמן שחיטה, האם מטמא את העובר טומאת מגע נבלה או טומאת מגע שחיטה. האם המחלוקת רק בעניין עובר או גם באברים המדולדלים?

The opinions of Rabbi Meir and the rabbis in the mishna regarding a limb of a fetus that left the body before the shechita and is cut off – are discussed. Would there disagreement also apply to a case of an animal that is slaughtered and has a limb hanging off.