May 242019
 

האם חייבים מומחה כדי להתיר בכור? במה זה תלוי? על איזה מומים שוחטים בכור? מאיפה דורשים את זה מהפסוק?

Does one need an expert to rule on a blemish? On what factors does it depend? What blemishes are allowed in a firstborn? How is this derived from the verses in the Torah?

May 232019
 

באיזה עניינים הקשורים לבכור חושדים בכהנים ובאיזה מקרים לא חושדים בהם? ר’יהושע ורבן גמליאל חלקו בעניין אם כהן חבר חשוד על הטלת מום בבכור או לא – והויכוח הגיע למצב שרבן גמליאל בייש את ר’ יהושע ברבים.

On which issues relating to firstborns are priests suspected of lying? Rabbi Yehoshua and Rabban Gamliel debate whether priests that are “chaverim” are trusted or not – the debate led to a public humiliation of Rabbi Yehoshua.

May 222019
 

מי נאמן או אינו נאמן להעיד על כך שהמום נפל בו בעצמו ולא הוטל בכוונה על ידי מישהו כדי להתירו באכילה?

Who can be trusted and who cannot be trusted to testify about a blemish that it was not inflicted intentionally by someone but happened on its own?

May 212019
 

איזה קנסות מטילים על מי שמטיל מום בבהמתו? איך זה דומה למקרים אחרים שקונסים?

What sanctions do we impose on someone who blemishes one’s firstborn? How does this compare to other cases where someone is penalized for one’s actions?

May 202019
 

Study Guide Bechorot 33 דף נלווה בכורות לג

איזה רמת קדושה נשארת בבכור לאחר שנופל בו מום? האם אפשר להקיז דם לבכור שעלול למות אם לא מקיזים אם אולי יטיל בו מום?

What level on sanctity is left on a firstborn that becomes blemished? Can one let blood on a firstborn to save the animal if it may cause the animal to become blemished?

May 192019
 

Today’s shiur is part of International Women’s Talmud Day – an initiative promoting women’s Talmud study.

מניין אפשר לדרוש מהפסוקים שמעשר בהמה אינו ניתן לפדיון ואינו ניתן למכירה כשבכור בהמה טמאה לא ניתן לפדיון אבל כן ניתן למכירה?

From where do we derive that the tithed animal cannot be redeemed or sold but a firstborn cannot be redeemed and yet can be sold?

May 172019
 

אם ידוע שמישהו לא מקיים (או פעם לא קיים) מצווה מסויימת, האם חושדים שהוא לא מקיים מצוות אחרות? אם כן, האם יש מצוות מסויימות שכן ואלו שלא? הגמרא מביאה הרבה ברייתות שדנות בנושא “חברות” מין קבוצה כזאת שהיו מקפידים על טהרות. איך מצטרפים לקבוצה? האם תלמידי חכמים צריכים גם תהליך או האם הם נכנסים אוטומטית? מה לגבי מפשחה של חבר? מה לגבי אשה שהיתה נשואה לחבר ועכשיו לעם הארץ או להיפך?

If someone knows that someone doesn’t keep a particular mitzva, can one trust them in other areas? Are there particular things they can;t be trusted for or maybe everything? The gemara brings several braitot that discuss the issue of “chaverut” – a type of club that those in it would be very careful about keeping a high level of purity. How does one get accepted into the club? Do talmidei chachamim need to go through a process or do they get in automatically? What about the family of a club member – are they in automatically? What about a married women who was married to a member and then to an am haaretz or vice-versa?

May 162019
 

אסור לקבל כסף בעד קביעת מומים אלא אם כן, אתה כמו אילא ביבנה. מה היה מיוחד בו? על איזה דברים חשודים אנשים שישקרו. אסור לקבל כסף כדי לדון, להעיד, ללמד, לעשות מצוות כמו הכנת מי חטאת. אז איך אנשים מקבלים משכורות בעד דברים אלו? מי שחשוד על בכורות, מה אפשר/אי אפשר לקנות ממנו?

It is forbidden to take money to rule on blemishes unless you are like Ila from Yavneh. What was unique about Ila? On what type of things would one be suspected/not suspected of lying? It is forbidden to take money for judging, testifying, teaching, doing a mitzva like preparing the red heifer waters. So how do people get paid for these things? One who is suspect regarding firstborns, what can one purchase/not purchase from him/her?

May 152019
 

Study Guide Bechorot 28 דף נלווה בכורות כח

תוך כמה זמן צריך לשחוט את הבכור? במה זה תלוי? מה קורה כשמישהו שאינו מומחה קובע שיש מום ואז הבעלים שוחטים. אם מומחה קובע לאחר המוות שהיה מום, האם מותר הבשר באכילה? ואם לא, מי שקבע חייב לשלם לבעלים על ההפסד. כמה משלמים? אם דיין טועה בדין, מה קורה? האם הדין בטל? אם לא, האם הדיין צריך לשלם פיצוי?

Within what time frame does one need to slaughter the firstborn? On what does it depend? What if one determines there is a blemish but he/she was not an expert and on the basis of their determination, the owner slaughtered the animal – is the meat allowed to be eaten if an expert determines after death that there was a blemish? If not, does the one who originally determined it was blemished need to compensate the owner for the loss? If so, how much? If a judge makes a mistaken ruling, is the case reversed? If not, does the judge need to financially compensate for the loss?

May 142019
 

מאיזה יום נותנים הבכור לכהן? האם זה חייב להינתן עד גיל מסויים? האם אפשר לכהן לעבוד בתמורת מתנות כהונה (תרומה, בכור, זרוע לחיים וקיבה, וכו’), לוי למעשר ועני למעשר עני? האם מישהו יכול לקנות זכות לתרומה או למתנות אחרות – האם יש הבדל ביניהם? מהן ההבדלים בתרומת חוצה לארץ? האם אפשר להקל ואם כן, באיזה עניינים?

At what age of the animal can one give the firstborn to the priest? Until what age? Can the priest work in order to receive priestly gifts as his salary? A levite or a poor person for his tithe? Can someone sell the right to give a particular priest the truma? Would it be the same for other priestly gifts? What differences are there between truma outside of Israel? Are there leniencies? In what areas?