May 202019
 

Study Guide Bechorot 33 דף נלווה בכורות לג

איזה רמת קדושה נשארת בבכור לאחר שנופל בו מום? האם אפשר להקיז דם לבכור שעלול למות אם לא מקיזים אם אולי יטיל בו מום?

What level on sanctity is left on a firstborn that becomes blemished? Can one let blood on a firstborn to save the animal if it may cause the animal to become blemished?

May 192019
 

Today’s shiur is part of International Women’s Talmud Day – an initiative promoting women’s Talmud study.

מניין אפשר לדרוש מהפסוקים שמעשר בהמה אינו ניתן לפדיון ואינו ניתן למכירה כשבכור בהמה טמאה לא ניתן לפדיון אבל כן ניתן למכירה?

From where do we derive that the tithed animal cannot be redeemed or sold but a firstborn cannot be redeemed and yet can be sold?

May 172019
 

אם ידוע שמישהו לא מקיים (או פעם לא קיים) מצווה מסויימת, האם חושדים שהוא לא מקיים מצוות אחרות? אם כן, האם יש מצוות מסויימות שכן ואלו שלא? הגמרא מביאה הרבה ברייתות שדנות בנושא “חברות” מין קבוצה כזאת שהיו מקפידים על טהרות. איך מצטרפים לקבוצה? האם תלמידי חכמים צריכים גם תהליך או האם הם נכנסים אוטומטית? מה לגבי מפשחה של חבר? מה לגבי אשה שהיתה נשואה לחבר ועכשיו לעם הארץ או להיפך?

If someone knows that someone doesn’t keep a particular mitzva, can one trust them in other areas? Are there particular things they can;t be trusted for or maybe everything? The gemara brings several braitot that discuss the issue of “chaverut” – a type of club that those in it would be very careful about keeping a high level of purity. How does one get accepted into the club? Do talmidei chachamim need to go through a process or do they get in automatically? What about the family of a club member – are they in automatically? What about a married women who was married to a member and then to an am haaretz or vice-versa?

May 162019
 

אסור לקבל כסף בעד קביעת מומים אלא אם כן, אתה כמו אילא ביבנה. מה היה מיוחד בו? על איזה דברים חשודים אנשים שישקרו. אסור לקבל כסף כדי לדון, להעיד, ללמד, לעשות מצוות כמו הכנת מי חטאת. אז איך אנשים מקבלים משכורות בעד דברים אלו? מי שחשוד על בכורות, מה אפשר/אי אפשר לקנות ממנו?

It is forbidden to take money to rule on blemishes unless you are like Ila from Yavneh. What was unique about Ila? On what type of things would one be suspected/not suspected of lying? It is forbidden to take money for judging, testifying, teaching, doing a mitzva like preparing the red heifer waters. So how do people get paid for these things? One who is suspect regarding firstborns, what can one purchase/not purchase from him/her?

May 152019
 

Study Guide Bechorot 28 דף נלווה בכורות כח

תוך כמה זמן צריך לשחוט את הבכור? במה זה תלוי? מה קורה כשמישהו שאינו מומחה קובע שיש מום ואז הבעלים שוחטים. אם מומחה קובע לאחר המוות שהיה מום, האם מותר הבשר באכילה? ואם לא, מי שקבע חייב לשלם לבעלים על ההפסד. כמה משלמים? אם דיין טועה בדין, מה קורה? האם הדין בטל? אם לא, האם הדיין צריך לשלם פיצוי?

Within what time frame does one need to slaughter the firstborn? On what does it depend? What if one determines there is a blemish but he/she was not an expert and on the basis of their determination, the owner slaughtered the animal – is the meat allowed to be eaten if an expert determines after death that there was a blemish? If not, does the one who originally determined it was blemished need to compensate the owner for the loss? If so, how much? If a judge makes a mistaken ruling, is the case reversed? If not, does the judge need to financially compensate for the loss?

May 142019
 

מאיזה יום נותנים הבכור לכהן? האם זה חייב להינתן עד גיל מסויים? האם אפשר לכהן לעבוד בתמורת מתנות כהונה (תרומה, בכור, זרוע לחיים וקיבה, וכו’), לוי למעשר ועני למעשר עני? האם מישהו יכול לקנות זכות לתרומה או למתנות אחרות – האם יש הבדל ביניהם? מהן ההבדלים בתרומת חוצה לארץ? האם אפשר להקל ואם כן, באיזה עניינים?

At what age of the animal can one give the firstborn to the priest? Until what age? Can the priest work in order to receive priestly gifts as his salary? A levite or a poor person for his tithe? Can someone sell the right to give a particular priest the truma? Would it be the same for other priestly gifts? What differences are there between truma outside of Israel? Are there leniencies? In what areas?

May 132019
 

דעות שונות לגבי שער שנתלש מהבכור בעל מום – באיזה מקרה נחלקו עקביא בן מהללאל וחכמים? כמה אפשריות שונות יש להבין את המחלוקת?

Different opinions regarding hairs that fell off or were pulled off of a firstborn that was blemished. In which case(s) did Akavia ben Mehalelel disagree with the rabbis? How many different ways are there to understand the debate between them?

May 122019
 

אפשר לתלוש שער מבעל מום אם הוא עשה כדי לפנות מקום לשוחטו למרות שאסור לגזוז. האם זה קשור ל”דבר שאינו מתכוון”? אם שיער נשר ואחר כך שחטו, האם השיער מותר בהנאה (כמו שהשחיטה מתיר את השיער שעל הבהמה בשעת שחיטה)?

One can tear out hairs from the animal in order to make room to slaughter the animal even though it is forbidden to shear the animal. Is this connected with the general issue of one who does something that is forbidden but the intent of the act was not to do the forbidden act? If hairs fall off of the animal while it is still alive and then one slaughters it, is the hair permitted (just as slaughtering permits hairs that are on the animal at the time of the slaughter)?

May 102019
 

מקשים כמה קושיות על שיטת רבי ירמיה שכשחפץ בטל ברוב, אנחנו לא אומרים שהתבטל לגמרי אלא עדיין קיים (חוזר וניעור). כשרואים בהמות מניקות, האם זה ברור שהם מניקים את שלהם או האם יכול להיות שמניקים בהמות שלא שלהם? רב פסק שההלכה ככל המשניות בפרק חוץ מהמקרים שיש בהם מחלוקת. לאיזה משנה/משניות הוא התכוון?

A number of questions are brought against Rabbi Yirmiya who said that even when things are canceled by a majority, they aren’t entirely canceled and could be “revived”. When one sees animals nursing their young, can one assume it is their own young or could they be nursing a different animal’s offspring? Rav paskened that we hold like all the mishnayot in this chapter except in the cases where there is a debate. To which mishnayot is he referring?

May 082019
 

מה הדין של גוש דם שיצא מבהמה שעוד לא ביכרה שאנו מניחים שהיה שם וולד שמת – איך דנים בו לגבי בכור? איך דנים בו לגבי דיני טומאה וטהרה? הדין של חוזר וניעור – אפילו אם משהו בטל, זה יכול ל”התעורר” בתערובת אחרת של מינו ולחזור להיות אסור/טמא.

What is the law regarding a chunk of blood that discharges from an animal presumably carrying a dead fetus – how do we treat it regarding laws of firstborn and how do we treat it regarding laws of impurity? The laws of “chozer v’neur” – once an item is canceled, can it be reawakened in a new mixture which contains the same item as the forbidden/impure item?