Jun 172019
 

אם עשירי ואחד עשר יוצאים ביחד וקוראים להם עשירי, מהן הדעות השונות בעניין? אם שליח עושה טעות במניין האם זה שונה מטעות שעושה בעל הבית? למה?

If the tenth and eleventh comes out together and the owner calls them “tenth”, what are the different opinions regarding the halacha? If his messenger makes a mistake, is it the same as if the owner did, or is it different?

Jun 162019
 

מי שטועה בספירה של הטלאים – מהן ההלכות? איזה מהן קדושים? איזה מהם יכולים ליקרב?

What happens when someone messed up the count – what are the laws? Which ones are sanctified? Which ones can be sacrificed?

Jun 142019
 

Study Guide Bechorot 58 דף נלווה בכורות נח

מהן המקורות לדעות השונות בעניין שלושת הזמנים השנה שמכניסים את הבהמות לדיר להתעשר? איך מעשרים את הבהמות? האם בדיעבד מותר בדרכים אחרות?

What is the root of the debates regarding the three times of year that the rabbis instituted for tithing the animals?How does one tithe the animals? Is it ok if the process wasn’t done exactly as stipulated?

Jun 132019
 

איזה בהמות נכנסים לדיר להתעשר ואיזה בהמות אינם נכנסים? באיזה פרקים בשנה מכניסים את הדיר להתעשר? באיזה תאריך נחשב השנה החדשה למעשר בהמה?

Which animals are considered as part of the coun for animals tithes and which are not? What times of year is one to put the animal in the pen to tithe them? What is considered the new year for animals?

Jun 122019
 

לוקח ושותפים פטורים ממעשר בהמה. הגמרא דנה בפטורים האלו ובאיזה מקרים יש יוצאים מן הכלל.

One who purchases a animal or owns the animal through a partership with others, is exempt from animal tithes. The gemara discusses this exemption and brings exceptions to the rule.

Jun 112019
 

כשיש בהמות במרחק מסויים זה מזה, הם אינם נמנים יחד למעשר בהמה – מה המרחק? האם יש דרך לחבר בין המרחק הזה? אם הם בשני עברי הירדן, לא מצטרפים לפי ר’ מאיר. שני הסברים ניתנים לדבריו והגמרא דנה בהן. מהן מקורותיו של הירדן? הגמרא מסבירה שנהר פרת הוא המקור לכל הימים בעולם. יש דיון באופי של נהר פרת – האם מתמלא ממעייניותיו או ממי גשמים – יש נפקא מינה לדיני מקווה בימי החורף.

What animal are a particular distance from one another, they cannot be counted together for animal tithes. What is that distance? Is there a way to join animals that are far apart? Rabbi Meir rules that if animals are on opposite sides of the Jordan River, they cannot be counted together. Two explanations are brought and the gemara usses each opinion. What is the source of the Jordan? The gemara explains the the Euphrates is the source of all water in the world. There is a debate regarding the Euphrates whether it is filled by rainwater or by its own springs. This is relevant for laws of mikveh in the winter months.https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/media.dafyomi4women.org/podcast/Bechorot/Bechorot55.mp3

Jun 102019
 

Study Guide Bechorot 54 דף נלווה בכורות נד

איזה סוגים של בהמות אפשר לעשר ביחד ואיזה סוג צריך לעשר בנפרד? מניין לנו כל החילוקים האלו ואיך זה דומה/שונה ממעשר דגן?

Which types of animals can be tithed together for maaser of animals and which need to be tithed separately? From where are all these distinctions derived? How does this compare to tithing produce?

Jun 072019
 

במה (דברים שאינם כסף) אפשר לפדות בנו? מה קורה במקרה שמישהו פודה בשטר? מניין לנו המנהג שהכהן מחזיר את הכסף לאחר הפדיון? האם זה תמיד אפשרי? אם הכסף אבד לפני שהעביר לכהן, האם חייב באחריות? למה? מאיזה נכסים אינו זוכה הבכור לפי שניים?

With what (other than money) can one redeem one’s son? What if one uses a promissory note? From where do we learn the custom that the priest returns the coins to the father after the redemption? Is this always allowed? If the money gets lost before it goes to the priest, is one responsible to give new money? From which types of possessions does a firstborn not get a double portion?

Jun 062019
 

מהן השווי של “שקל” או “כסף” האמור בתורה? איך זה שונה מה”כסף” שאמור בנביאים? בכתובים? בדברי חכמים? הרבנים גם מנסים להסביר את הערך של הכסף בתורה על פי המטבעות שהיו בימיהם.

What is the exact value of the “shekel” or “kesef” mentioned in the Torah, in the Prophets and in the Writings? What about in the time of the Mishna? The rabbis try to establish the exact value of the Torah obligations in their own currencies.

Jun 052019
 

אם הבן מת תוך שלושים יום וכבר שילמו לכהן, מה קורה? אם הבן מת אחר שלושים יום ולא שילמו לכהן ,האם עדיין יש חיוב על האב לשלם? האם אפשר לפדות בנו קודם שלושים יום? האם פדיון הבן נחשב דיני ממונות או דיני איסור והיתר או שניהם? אם יש חיוב על האב ועל הבן לפדות, את מי חייב האב לפדות אם אין לו כסף לשניהם? איך מעריכים את הסכום חמש סלעים – לפי איזה מטבע?

If the son dies within the first thirty days and the father already paid the priest, can he get his money back? If the son dies after thirty days and the father hasn’t yet paid the priest, does the obligation to pay still fall on the father? If pidyon haben a monetary obligation or a commandments (issur v’heiter)? Is a redemption valid if performed before thirty days – before the obligation kicks in? If the father needs to redeem himself and his son, which takes precedence? How is the amount five selaim evaluated? Based on what coin/currency?