Jun 042019
 

מה קורה אם יש ספיקות בבכור: אם זה תאומים, אז בכל אופן האבא חייב. אבל אם מת האב, האם יש חיוב על הבנים לשלם את החמישה סלעים? יש מחלוקת בנושא – ולפי ר’ מאיר תלוי אם כבר חלקו נכסים או לא. הגמרא דנה באיזה מקרה חולקים – שמת האב לפני שעברו 30 יום או לאחר 30 יום. מה אם יש שתי נשים לאב אחד ונתערבו התינוקות? תוי אם אחד כבר ילדה או לא? מה אם יש בן ושתי בנות שנולדו באותו זמן לשתי נשים ולא ידוע למי נולדו ומי נולד ראשון? מקרים אחרים של ספיקות המסוג הזה מובאים.

What happens if there are doubts regarding two wives of one man – if it is the first for both, the father needs to pay but what if he dies? Does it depend of whether they already divided the property? Does it depend on whether he died within the first 30 days or after? What if two women’s babies get mixed up – if they both have the same husband, different husbands, one has a multiple birth and there are girls born also, one woman already had offspring and one did not, etc.

Jun 032019
 

האם גר שנתגייר יש לבן שנולד עכשיו לאחר הגיור דיני נחלה (במקרה והיו לו ילדים מקודם)? האם הוא יכול לקיים מצוות פרייה ורבייה מילדים שהיו לו קודם לכן? לויה – בנה פטורה מפדיון הבן. האם מדובר כשהתעברה מלא יהודי או גם אם התעברה מיהודי? מהן המקרים שבו יש בכור לנחלה ולכהן ומהן המקרים שבהם אין בכור לנחלה ואין בכור לכהן (דווקא על זה יש מחלוקת).

If a man converts and already had children – is he newborn son after the conversion considered a firstborn for inheritance laws? Can he fulfill his obligation for having children based on the children he had before he converted? A daughter of a levi – her son is exempt from pidyon haben – is this only if the father was not Jewish or even if he was Jewish? In which cases can the son be a firstborn for inheritance and pidyon haben and in which cases for neither (on this last point there is a debate).

Jun 022019
 

מה עושה סיפור על תלמידי ר’ ישמעאל שמבשלים זונה (שלקו זונה) באמצע הפרק על כהן בעל מום? יש רשימה של מקרים שאם נמצאים בבהמה אינם יכולים להביא כקרבן אבל אם בכהן הוא יכול לעבוד במקדש. האם כהן שהרג יכול לעבוד במקדש? המשנה מביאה כל מיני מקרים שבהם יש הבדל בבכור לעניין החיוב בפדיון הבן ולעניין בכור לנחלה (פי שניים).

What is the story of the students of Rabbi Yishmael who cooked up a prostitute doing in the middle of the chapter regarding priests who are blemished? There is a list of cases that if found in an animal would not be able to be sacrificed but in a priest, he can still work in the temple. If a priest kills someone, is he allowed to work in the temple? The mishna brings a list of cases where one could be a firstborn for either requiring redemption (pidyon haben) or for receiving a double potion of the inheritance but not for the other.

May 312019
 

עוד רשימות של מומים שפוסלים כהן מלעבוד במקדש.

Additional blemishes that prevent a priest from working in the temple.

May 302019
 

Study Guide Bechorot 43 דף נלווה בכורות מג

מהן מומים שפוסלים כהן מלעבוד במקדש? יש שלוש קטיגוריות. מה ההבדל ביניהם? מאיפה לומדים אותם?

What are blemishes that disqualify the priest from working in the temple? What are the differences between them? From where are they derived?

May 292019
 

Study Guide Bechorot 42 דף נלווה בכורות מב

האם יש הבדל להלכה בבכור בין טומטום לאנדרוגינוס? האם טומטום זה מקרה של ספק ובאנדרוגינוס זה מחלוקת האם לדונו כספק או כבריה בפני עצמה וודאי לא בכור?

Is there a difference in the law of firstborns between tumtum and adroginus? Can one say that tumtum is according to all opinions a case of doubt whereas adroginus is a subject of debate – those who view is as doubt and those who view it as its own creature and not male or female and therefore excluded from firstborn laws?

May 282019
 

מסיימים את הרשימה של מומים ודאיים ועוברים לרשימות של מומים של ספק – אסור להקריב אבל לא מותרים לשחוט. מהן? הגמרא פוטרת סתירות בין מה שמופיע במשנה שבחלק מהמקרים נשמעים כמו מומים שמוזכרים בתורה כמומים ודאיים. טומטום ואנדרוגינוס – יש שלוש דעות לגבי מה הסטטוס שלהם – ספק, ודאי זכר או ודאי אינו יכול להיות בכור.

The final cases of blemishes are discussed and then the mishna/gemara moves to blemishes that are in between – they are not allowed to be sacrificed but one also isn’t allowed to slaughter them. The gemara resolves seeming contradictions between the some of the cases listed to cases in the Torah where the same blemish is listed as an actual blemish (that one is permitted to slaughter). A three way debate is brought to discuss the cases of a tumtum (one whose genitals are hidden and is unclear if male or female) and an adroginus (both male and female sex glands).

May 272019
 

עוד דיונים במומים בבהמות – מה נחשב מום ומה לא? איזה ויכוחים היו לחכמים לגבי מומים מסויימים? מהן טעמי המצווה של איסור הקרבת בעל מום?

More discussions related to blemishes in animals – what is considered a blemish and what is not? Which ones were a source of debate between various rabbis? What are the reasons behind the commandment not to sacrifice animals that are blemished?

May 262019
 

מהן מומים שבעין, בחוטם, בשפתיים, בביצים, בגיד, בערוה של הנקבה? אם יש אבר חסר מבפנים, האם זה נחשב מום? האם יש מקרים שנפסול את הבמה להקרבה אבל לא נתיר אותה לשחיטה (בכור) או לפדיון (מוקדשים)?

What are considered blemishes in the eyes, nose, lips, testicles, penis, female genitalia? If there is an organ missing on the inside, is that a blemish? Are there situations where we distinguish and say this blemish forbids the animal to be sacrificed, but doesn’t permit it to be redeemed (if a sacrifice) or slaughtered (if a firstborn)?

May 242019
 

האם חייבים מומחה כדי להתיר בכור? במה זה תלוי? על איזה מומים שוחטים בכור? מאיפה דורשים את זה מהפסוק?

Does one need an expert to rule on a blemish? On what factors does it depend? What blemishes are allowed in a firstborn? How is this derived from the verses in the Torah?