Jul 312019
 

המשנה מונה מקרים עם תערובות שבו תרומה נופלת ואוסרת תערובת וחלק מהתערובת מתערבת עם עוד אוכל/עיסה – מהם דיני ביטול לתערובת הזה? עוד דינים לגבי מים שאובים בתוך מקווה ומי חטאת עם האפר של פרה אדומה, ושדה בית הפרס. ומשם המשנה מגיעה לתמורה – האם תמורה עושה תמורה? האם ולד קדשים עושה תמורה. הגמרא דנה בכל מקרה לגופו ומסבירה שכל דין במשנה הולכת לפי שיטה אחת ששנויה במחלוקת.

The mishna lists cases in which truma fell into items that were chulin and forbade the mixture. Then part of that mixture combined with other chulin. How does one calculate laws of nullification? Is there a way to use drawn water in a mikveh? How should the ashes be mixed with water to the purification waters – water first or ashes first? A field in which there is a dead body – if one plows, should one be concerned for the surrounding fields? Is substitution on a substituted animal effective? Can an offspring of a sanctified animal effect substitution? The gemara explains the debates surrounding these issues.

Jul 302019
 

ממשיכים לדון בסטטוס של עובר במעי אמו – האם אפשר לקדש? מהן הדעות השונות במי שמקדיש רגל לעולה – האם כל הבהמה קדושה קדושת הגוף או רק הרגל? אם מקדיש רגל לדמים, האם זה כמו שמקדיש בהמה לדמים שקדושתו למזבח? אם בהמה מעוברת קדושה אבל עבורה לא, האם אפשר לשחוט אותה במקדש? ואם העובר קדוש ולא אמו, האם מותר לשוחטה בחוץ?

The gemara continues to discuss the status of a fetus as regards ability to sanctify, substitute. What are the different opinions regarding one who sanctifies a leg for sacrifice – is the whole animal sanctified on only the leg? If one dedicates the value of the leg to the temple, is it like dedicating the whole animal to the temple, which would mean it is sanctified for sacrifice? If a pregnant animal is sanctified and the fetus is not, can one slaughter it in the temple? If the reverse is the case, can one slaughter it outside the temple?

Jul 292019
 

אם מישהו אחר מביא את הבהמה למתכפר, מי נחשב בעל הקרבן לעניין שבעל הקרבן צריך להוסיף חומש במקרה שפודה, ומי נחשב בעל הקרבן לעניין תמורה? אם ממירים אברים או עוברים, האם זה עובד? האם אפשר להקדיש עובר קדושת הגוף?

If someone brings the animal for another to use for a sacrifice – who is considered the owner for the laws of adding a fifth (in the event that the animal gets blemished and needs to be redeemed)? And who is considered the owner regarding laws of substitution (that the substitution would be effective)? If one substitutes limbs or fetuses, is it effective? Can one sanctify a fetus?

Jul 282019
 

Study Guide Temura 9 דף נלווה תמורה ט

האם תמורה תקפה במקרים מסויימים – סוג בהמה בתמורה סוג בהמה אחר? בעל מום במקום תם? בהמה שלך בעבור בהמה של מישהו אחר? כמה בהמות בעבור בהמה אחת? בהמה אחת בתמורת כמה בהמות? מחלוקת ר’ יוחנן וריש לקיש – אם עשיתי תמורה בבהמה פעם אחת, אם אעשה פעם שנייה על אותה בהמה, האם התמורה תקפה?  לפי ר’ יוחנן שאמר שלא, ר’ אבין שואל מה לגבי מקרה יותר מסובך. שאלתו מופיע בשתי נוסחאות שונות בגמרא עם קושי על אביי לפי כל אחת מהנוסחאות. שאלתו גם מופיע עם אותן שתי נוסחאות בשאלה בקשר לפדיון הקדש עם חומש – האם יש מקרים שבו תצטרך הבעלים להוסיף חומש פעמיים?

Is substitution efffective if one substitutes a different type of animal? A blemished animal for an unblemished animal? One’s animal for another’s animal? A number of animals for one animal or the reverse? Rabbi Yochanan and Reish Lakish disagree if one already substituted an animal for a particular animal and then did another substitution for that same animal – would it be effective? Rabbi Avin asks: According to Rabbi Yochanan who says no, what would the case be if the situation were more complicated – different animals whose sanctity came from one source or the same animal but it is not being brought for a differnet sacrifice? The question is brought in two different versions and Abaye questions him. His question (with varying versions) is also brought in another context of one who redeems something sanctified by adding a fifth – are there cases where one would need to pay a fifth twice?

Jul 262019
 

Study Guide Temura 7 דף נלווה תמורה ז

המקדיש בעל מום ומקריבו, על מה עובר? מניין דורשים את כל האיסורים? האם בן נח יכול להקריב בעל מום? אם בעל מום לא נחשב לכלום, מדוע מקבלים מלקות על הקרבתו? מניין לנו שהמקדיש תמימים לבדק הבית עובר בלא תעשה? האם תמורה עובד בכהן שממיר בכור או בשר חטאת ואשם? האם יש סיבה להבחין בין בכור לבשר אשם וחטאת? האם כשכהן מקבל בכור בהמה, האם נחשב רשותו לכל דבר ועניין? לדוגמה – האם אפשר לו למכור את הבהמה?

One who sanctifies a blemished animal and sacrifices it, how many trangressions did he transgress? From where are all these derived? Can a non Jew sacrifice a blemished animal? If a blemished animal is considered like nothing, why would one get lashes for sacrificing it on the altar? From where do we derive a negative commandment to not designate unblemished animals for the temple maintenance? If a priest substitutes gifts  like his meat from someone else’s sacrifice or a firstborn, is it effective? Is there reason to distinguish between the two cases? Is the firstborn given to the priest considered his property for all intents and purposes – can he sell it?

Jul 252019
 

Study Guide Temura 6 דף נלווה תמורה ו

עוד מקורות מובאים להקשות על רבא ואביי. הגמרא בסוף מנסה להבין במה באמת הם חולקים, כי בסופו של דבר הם הסכימו לגבי כל המקרים שהובאו. בעקבות נושא אחד שהזכירו בקושיות נגד אביי ורבא, הגמרא מעמיקה במקרה של מקריב בעל מום על המזבח –  כמה לאוים הוא עובר ומאיפה לומדים את זה.

More sources are brought to question Abaya and Rava. The gemara in the end tries to figure out what is really the difference between them, as they seem to agree in all the cases brought. As one of the sources brought related to a blemished animal that was sanctified to be brought as a sacrifice, the gemara brings a source that discusses how many negative commandments does one trangress if one sacrifices a blemishe animal.

Jul 242019
 

Study Guide Temura 5 דף נלווה תמורה ה

רבא ואביי חולקים – אם מישהו עובר עבירה, האם הפעולה שעשה אפקטיבי או לא? האם לוקים על מעשה עם משמעות או האם לוקים על עצם ההעברה על מה שכתוב בתורה? הגמרא מביאה מקורות תנאיים מכל מיני נושאים כדי להקשות על שתי הדעות.

Rava and Abaye disagree regarding one who transgresses a prohibition – is one’s action effective or not? Are lqashes given only because something transpired or can one be punished merely for going against what the Torah commanded? The gemara brings tannaitic sources ranging in topic to challenge each of the opinions.

Jul 232019
 

האם לוקים על לאו שאין בו מעשה? האם לוקים על לאו הניתק לעשה? האם תמורה נחשב לאו הניתק לעשה?

Does one receive lashes for transgressing a negative commandment that involves no action? For a negative commandment that has a positive action to counteract it.

Jul 222019
 

הגמרא מביאה את המקור להלכות שנאמרו בברייתא בדף הקודם לגבי קדשי עובדי כובכים – האם ואיך הם נחשבים כקדשי בני ישראל או לא?  האם לוקים על לאו שאין בו מעשה? בעקרון, רובם אומרים שלא אבל יש יוצאים מן הכלל. מהם היוצאים מן הכל ומניין לומדים שלוקים עליהם?

The gemara brings sources for the laws mentioned in the braita on the previous page regarding sanctified items of non-Jews – are they considered like sanctified items of Jews (and if so, in what ways) or are they not? Does one receive lashes for negative commandments that have no action? Most agree that one does not, however some exceptions to the rule are mentioned and the gemara attempts to understand the cases and from where it is derived that one gets lashes.

Jul 212019
 

מי שממיר בהמת הקדש בבהמה אחרת, אסור לעשות וקונסים אותו ששניהם קדושים. ובנוסף עובר על לא תעשה ומקבל מלקות. האם יורש שממיר קרבן אביו תמורתו תקף? האם אשה גם כלולה בלא תעשה ולוקה? מניין דורשים הלכות אלו? רמי בר חמא שאל: האם תמורת קטן או עובד כוכבים עובד? באיזה מקרים של קטן/עובד כוכבים מדובר?

One who transfers the sanctity of an animal that was already designated as a sacrifice to another animal (substitution), it is forbideen to do so and one is penalized in two ways – the sanctity applies to both animals and one gets lashes. If a son inherits his father’s sacrifice, is it effective? Does a woman get lashes if she does a substitution? From where are these laws derived? Rami bar Hama asked is a substitution performed by a minor or a non Jew effective? In what cases was he referring to in his question?