Oct 312019
 

שמואל ור’ אלעזר שניהם אמרו שהלכה כר’ אליעזר בארבעה מקרים. הגמרא מקשה על זה בהבאת מקרים אחרים שבו אנשים אלו פסקו כר’ אליעזר. מה פירוש המושג בתולה במשנה? למה פירוש זה לא מופיע בברייתא ששם מוזכר שלוש סוגים שונים של בתולות?

Shmuel and Rabbi Elazar hold like Rabbi Eliezer in four cases. However the gemara raises questions on this as it seems there are other cases where they also hold like Rabbi Eliezer. What is the definition of a virgin in the mishna? Why is that definition not mentioned as one of the three types of virgins listed in a braita.

Oct 302019
 

עיסה שמוכנה כבר להפריש חלה, דינה כחלה לעניין ספק טומאה. הגמרא מקשה ממקרה של מעת לעת בחולין שנעשו על טהרת התרומה ששם אין ספק טומאה נוהגת – כי הגמרא מניחה שחילון הטבולים לחלה (שכבר אפשר להפריש מהם חלה) שווים לחולין שנעשו על טהרת התרומה. הגמרא מביאה שני תירוצים. ר’ אליעזר בן הורקנוס ור’ יהושע חולקים לגבי איזה נשים דיין שעתן. למה העדיפו שיטת ר’ אליעזר אבל רק פסקו כמותו רק לאחר מיתתו? מהן ההגדרות של ארבעת הנשים שעליהם דיבר ר’ אליעזר? באיזה מקרים אחרים פוסקים ר’ אליעזר?

A dough at the stage where challa can be taken is already considered like challa for purposes of impurities (if a case of doubt arises). The gemara assumes that dough from which challa is ready to be taken but hasn’t yet been taken is like non sacred items that people treat like truma and therefore questions the previous halacha from the fact that we do not have the laws of retroactive impurity (a case of doubt) for non sacred items that were treated like truma. Two answers are given. Rabbi Eliezer ben Horkanus and Rabbi Yehoshua disagree regarding to which women the laws of retroactive impurtiy are not applicable. Why was Rabbi Eliezer’s opinion is prefered but was only followed after his death? What are the definitions of the four women who Rabbi Eliezer wqas referring to? In what other cases do we hold like Rabbi Eliezer.

Oct 292019
 

יש ברייתא שמחזקת שיטת רבא שלומד מתוך קל וחומר שהרואה דם מטמאה משכבה ומושבה לטמא אדם ולטמא בגדים שעליו. יש שתי גירסאות שונות לדברי רב הונא – האם הוא צמצם את הדין של מעת לעת לקדשים בלבד או גם לתרומה? יש 6 קושיות נגד הגירסה שהדין רק לקדשים והגמרא מתרצת כל קושי. על הגירסה השנייה מביאים ברייתא להקשות ומתרצים.

A braita is brought to support Rava’s opinion that from a kal vachomer (logical argument) one can learn that even items the woman sat on within the period of 24 hours before she saw blood or from her last examination carry high level impurity (items that are sat on or lied upon can make a person impure and in turn the clothes that person is wearing). There are two different version of what Rav Huna said regarding retroactive impurification – does it refer only to kodashim (from the Temlpe) or also to truma. Six questions are raised but answered regarding the opinion that it is not applicable to truma. One question from a braita is raised on the other version but it is also resolved.

Oct 282019
 

מה הדין לגבי כתמים של נשים – האם מטמאים למפרע? האם יש הבדל בין דין כתמים לנשים שיש להן וסת לבין נשים כמו מעוברת ומניקה שנחשבות מסולקות דמים? האם שתי הבדיקות לפני ואחרי תשמיש נחשבים כבדיקה? למה המשנה הזכירה שהאשה ישבה על מיטה? מה אפשר ללמוד להלכה מכך לגבי טומאת משכב ומושב למפרע? איזה סוג של דברים נחשבים “שיש בהן דעת להישאל”?

What is the halacha regarding spots of blood on women’s clothing? Does it create a problem for impurities retroactively? Is there a difference in this halacha between women who menstruate regularly and those who don’t? Are the two internal examinations before and after intercourse considered a good internal exam (so that anything before will not become impure? Why did the mishna mention that the woman was sitting on a bed? What halacha does the gemara derive from here regarding the status of bed regarding a higher level of impurity that is found by a nidda of mishkav and moshav? What determines whether an item has the descriptor “it has consciousness and can be asked”?

Oct 272019
 

איך חזקיה מטהר בקופה (במחלוקת עם ר’ יוחנן) אם שמאי והלל מודו שטמא? יש 4 הסברים שניתנו כדי להסביר שהמקרה של חזקיה ור’ יוחנן שונה מהמקרה שעליו דיברו שמאי והלל. מה הטעם של שיטת חכמים במשנה? האם המשפט במשנה – כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה – הוא רק לפי ר’ דוסא או גם לפי חכמים?

In the case of a basket how doese Chizkiya say the contents are pure in his debate with Rabbi Yochanan when Shamai and Hillel agree that they are impure. Four explanations are given – each one states that the case of Chizkiya and Rabbi Yochanan is different from the case of Shamai and Hillel. What is the reason behind the rabbis opinion in the mishna (24 or the last examination – whichever was more recent)? Is the sentence in the mishna – any woman who has a regular cycle does not cause items to become impure retroactively – only according to rabbi Dosa or also the rabbis?

Oct 262019
 

הגמרא מביאה שתי דרכים להבין המחלוקת בין ר’ שמעון וחכמים בעניין מקווה. הגמרא מביאה עוד 3 הסברים למחלוקת שמאי והלל ודנה בהבדלים ביניהם.

The gemara brings two different explanations for the debate between Rabbi Shimon and the rabbis regarding mikveh. The gemara brings three other explanations for understanding the root of the debate in the mishna between Shamai and Hillel.

Oct 252019
 

Study Guide Nidda 2 דף נלווה נדה ב

יש מחלוקת בין שמאי והלל לגבי אשה שרואה דם ועסקה מקודם בטהרות – האם הטהרות שעסקה בהן נטמאות למפרע או לא? ואם כן, ממתי? חכמים פוסקים לא כשמאי ולא כהלל אלא יש להם שיטת ביניים. מה הטעם לשיטות שמאי והלל? הגמרא מביאה משניות שלכאורה מקשות על דעות שמאי והלל (הראשונה על שניהם והשנייה על שמאי). הגמרא מתרצת את הקושיות ואז מקשה משתי המשניות זו על זו.

Shamai and Hillel argue about a woman who sees blood and had been touching pure items before. Do the items that she was touching become impure retroactively? If so, from when? The Rabbis take the middle ground between the two opinions. What is the reason behind Shamai Hillel’s opinions? The gemara brings two mishnayot that contradict their opinions (the first contradicts both and the second only Shamai). The gemara resolves the contradition but then raises a question regarding the mishanyot themselves as they seem to contradict each other.

Oct 242019
 

המסכת מסתיימת עם תיאור ההיכל והמידות שלו, כולל האולם. כמה תאים היו בו? כמה קומות של תאים היו? מה זה המסיבה? לאיזה צורך שימש? יש תיאור של העלייה של ההיכל. מה היו הלשכות בתוף העזרה? מהן המדיות של כל העזרה, כולל ההיכל? מה שימש לשכת הגזית?

The masechet ends with a description of the sanctuary and its measurements, including the ulam. How many cubicles were there? How many stories were the cubicles? What is the mesiba? What was it used for? The sanctuary had a roof. What were the different chambers in the azara and what were they used for? What are the measurements of the entire azara? What was the Chamber of Hewn Stone used for?

Oct 232019
 

המשנה ממשיכה להיכנס פנימה לעזרה ולתאר את הכלים שהיו בעזרה מחוץ להיכל – המזבח (מידות המזבח – איך היה שונה מבית ראשון) והכיור. היא מתארת את המדרגות שעלו לאולם (באיזור בין האולם למזבח), ואיך נראית האולם. איך הכהנים נכנסו בבוקר להיכל ופתחו דלתותיה?

The mishna continues moving inward and describes the altar and its measurements – how were they different from the first temple? The area in between the altar and the ulam housed the basin and had steps leading to the ulam. What was in the ulam? How did the priests enter the sanctuary and unlock the gates?

Oct 222019
 

מה היה הסורג? איפה היה ממוקם? מה היה החיל? כמה מדרגות היו שם? מה הגודל של כל הפתחים במקדש? מה הצורה של כל הפתחים? לכל פתח היה דלת. איך שיפצו את כל הדלתות? כל הכתלים מעל הפתחים היו גבוהים. בכל עניינים אלו היה יוצא מן הכלל אחד. מה הגודל של עזרת הנשים ומה היו ולמה שימשו הלשכות שהיו בתוכה? איזה שינוי עשו בעזרת הנשים ולאיזה סיבה? מקור למחיצה הראשונה. כמה מעלות היו בכניסה מעזרת נשים לעזרה? מה היו המידות של האיזורים בעזרת ישראל ועזרת כהנים? למה היו י”ג השתחויות? מהן השמות של י”ג שערי עזרה?

What was the soreg? Where was is? What was the cheil? How many steps were there? What was the size of all the entranceways in the temple? Each entrance has a door. In what way did they renovate the doors? All the walls above the entraceway were tall. In all of these cases, there was an exception to the rule. What was the size of the ezrat nashim and what was the purpose of each room that was there? What change did they make in the women’s courtyard and why? This is the source for the first mechitza. How many steps went from the women’s courtyard to the inner courtyard? What were the size of the areas of the ezrat yisrael and ezrat kohanim? What were there 13 prostrations? What were the names of the 13 entrances to the azara?