Oct 222019
 

איפה הכהנים ולויים שמרו במקדש? מה קרה למי שישן במשמר? מה שמות שערי הר הבית ושערי עזרה? מהן הלשכות שהיו בבית המוקד? איפה שמרו על מפתחות העזרה? מהן המידות של שטח הר הבית? איפה בתוך האיזור הזה ממוקם המקדש? באיזה כיוון הולכים כשנכנסים להר הבית? מי היה פונה בכיוון אחר ולמה?

Where did the priests and levites guard in the temple and the temple mount? What happened to one who slept on the job? What were the names of the gates around the temple mount and the gates around the azara (temple courtyard)? What were the rooms in the beit hamoked? Where were the keys to the azara hidden? What are the dimensions of the temple mount? Where within that was the temple situated? When one entered the Temple Mount, in which direction would he/she walk? Which people would walk in the opposite direction? Why?

Oct 202019
 

איך הקטירו את הקטורת והתשתחוו במקדש? איך ומתי שרו ונגנו ותקעו בחצוצרות?

How did they perform the burning of the incense? How and when did they play instruments, sing and blow the trumpets?

Oct 202019
 

סיפור אגדה עם ויכוח בין אלקסנדר מוקדון וחכמי הנגב. לאחר שהחכמים זכו בויכוח, אלקסנדר שואל אותם עצות איך להגיע מאחורי ערי החושך. שם הוא מגיע לעיר שכולו נשים ורוצה להילחם נגדם אבל הן מנצחות אותו במלים. האם הוא לומד לקחו? חזרה למקדש – הכהנים מתחילים להתפלל בלשכת הגזית ומתכוננים להקטרת הקטורת.

An aggadic tale is told of the rabbis of the Negev debating Alexander the Great. After they win the debate, he asks for advice how he can get to the land beyond the dark mountains. When he arrives, he finds a city with only women who also mange to outwit him. Does he learn his lesson? Back to the Temple daily service – the priests have a morning prayer and prepare for the burning of the incense.

Oct 182019
 

המשנה מתארת את שחיטת קרבן התמיד, קבלה, הולכה וזריקה, הפשט וניתוח והבאת החלקים לכבש המזבח.

The mishna describes the slaughtering of the daily tamid sacrifice through sprinkling of the blood, flaying the hide, cutting its body into parts adn the procession of priests carrying it to the ramp of the altar.

Oct 172019
 

המשנה מתארת המשך הבוקר – הטלת הפייסות – מהן התפקידים שהפיסו? מתי יכלו להתחיל העבודה ואיך ידעו שהגיעה השעה הזאת? איך פתחו שערי ההיכל? הראשונים שנכנסו הלכו לדשן מזבח פנימי ומנורה. באותו זמן הכהן הלך לשחוט את התמיד בבית המטבחיים.

The mishna describes the next stages of the morning – the lottery for the 13 tasks relating to the sacrificing of the tamid. When were they able to start working and how did they figure out when that time was? How did they open the gates of the sanctuary? The first jobs were sacrificing the lamb for the tamid sacrifice and cleaning the inner altar and the menora.

Oct 162019
 

הגמרא מסבירה את התהליך של הוצאת הדשן מהמערכה לתפוח והסדרת עצי המערכה בשתי המערכות שהיו על המזבח.

The gemara explains the process of removing the ashes from the fire and putting them in a pile on top of the altar into the ‘tapuach’ and the setting up of new logs for the two piles of wood on the altar.

Oct 152019
 

איש הר הבית היה בודק שהשומרים לא ישנו בשמירה והיה מעניש אותם אם ישנו. הגמרא מדברת על החשיבות של מצוות תוכחה, על אך הקושי שבה. ממשיכים לתאר את התהליך של בדיקת כלי המקדש על ידי כהני המשמר, תחילת הכנת חחביתים למנחת כהן גדול ומצוות תורמת הדשן.

There was a person in charge of checking that the guard weren’t sleeping and they would be punished if they slept. The gemara praises those who rebuke other, despite the difficulty involved in fulfilling this commandmant. The events of the early morning hours are discussed – the priests wake up and check that all the vessels are in place and then the preparations start for making the meal offering of the high priest (minchat chavitin) and the person chosen to take some ashes from the altar does his job. The process is described in detail.

Oct 152019
 

איפה שמרו בויים במקדש – כמה שומרים היו? האם באמת ישנו הכהנים על הבגדים שלהם – האם מותר להינות מבגדי כהונה? והאם יש בעייה של איסור כלאים? האם אסור ללבוש בגדי כהונה מחוץ למקדש? אם כן, איך לבש אותם שמעון הצדיק באירוע עם אלקסנדר מוקדון והשומרונים כשרצו להחריב את בית המקדש (יום הר גריזים)? בעניין המנעול בשירותים, מובא סיפור על רב ספרא ור’ אבא כשהיה רב ספרא בשירותים והזמין ר’ אבא להיכנס. למה? מובא הלכה בקשר לניקיון הכוס לפני ואחרי שתייה כדי שאחרים יוכלי לשתות מהכוס שלי לסכן את עצמם עם חיידקים שלך. ובגלל סיפור שקרה ומת תלמיד מצמא שלא רצה לנקות כוסו של רבו (משום כבודו), לומדים כמה הלכות חשובות בקשר לרב ותלמיד.

Where did the levites guard – how many were there? Did the priests really sleep with their clothes under their heads? Is there a problem of benefiting from the clothing or from shaatnez? IS it forbidden to wear them outside the temple – if so, in the story regarding the event that happened on Yom Har Grizim, when the Shomronim enlisted Alexander Mokdon to allow them to destroy the Temple, Shimon HaTzadik wore his priestly garments to go out to meet him and saved the Temple from being destroyed. A story is brought regarding Rav Safra who allowed Rabbi abba to enter the bathroom while he was in their. In light of the mishna (describing the lock on the bathroom), how could he have done that. Since there are germophobes, people should wask their cups before and after drinking, esp. a rabbi in case his student will want to not disrepect his rabbi by washing out his cup and will refrain from drikning (as happened once and the student dieed of thirst). From this story, a few laws are dervied regarding student/rabii relationships.

Oct 132019
 

איפה ישנו הכהנים? מה קרה אם אירע להם קרי? מתי התעוררו ומה עשו כשהתעוררו? מניין לומדים שהכהנים שמרו את המקדש בשלושה מקומות? איך נראו המקומות שבהם שמרו?

Where did the priests sleep? What is they had a seminal emission? When did they wake up adn what did they do upon waking up? From where is it derived that they guarded in three different places? What did the places where they guarded from look like?

Oct 132019
 

המשנה עורכת השוואה בין האשה שצריכה להביא המון גוזלות בגלל הבלבולים לבין איל שבחיים השמיע רק קול אחד ובמיתתו אפשר לעשות ממנו המון קולות שונים. המשנה מסיימת עם אמירה על החשיבות של לימוד תורה בחידוד המוח. מסכת תמיד מתחילה עם תיאור של השמירה שהכהנים עושים בבית המקדש – איפה היו שומרים? מי היה שומר?

The mishna compares the woman who now has to bring up to 8 extra birds because of a mess up to a sheep who during his lifetime made one type of sound but in death one is able to take parts of his body and make various different instruments. The mishna finishes with a statement about the importance of learning and how it sharpens the mind. Masechet Tamid begins with a description of the guarding that the priests did in the temple – where would they guard? Who would guard?