Nov 302019
 

הגמרא ממשיכה לדון בשיטות השונות לגבי הזמן שבו אשה שיש לה צירים ומדממת לפני הלידה אינה מטמאת משום זבה. מה לגבי אשה שיש לה צירים בתוך שמונים ימי טהרה של נקבה – יש מחלוקת האם דמים אלו מטמאים משום נדה או זבה או לא.

The gemara continues to discuss and explain the various opinions regarding the time in which a woman who has contractions before birth with bleeding is not considered a zava. What is the status of the blood of a woman who has bleeding with contractions in the middle of her days of pure blood after pregnancy – Rabbi Eliezer and the rabbis disagree regarding whether or not they are considered niddah/zava and are impure or not.

Nov 292019
 

Study Guide Nidda 37 דף נלווה נדה לז

אם יש אשה שזבה גדולה, אם יש דם עם חבלי לידה בתוך שבעה נקיים שלה, האם זה סותר שבעה נקיים של זבה – האם צריך שיהיה דבר שגורם טומאה כדי לסתור טומאה? לפי ר’ מרינוס, לידה לא סותרת ימים נקיים של זיבה אבל האם אפשר להחשיב אותם כשבעה נקיים? מחלקות אביי ורבא. לפי המשנה, אם הפסיקו הצירים ולא הדמים לעשרים וארבע שעות, היא נחשבת יולדת בזוב – מה אם הפסיקו גם הצירים וגם הדמים? מחלוקת בין רב חסדא ורבי חנינא.

If a woman is a zava and then sees blood with contractions during her seven clean days, does that cancel her clean days? In order to cancel clean days, does it need to be something that would make her a zava or not? According to Rabbi Merinus, birth doesn’t cancel her clean days of zava from before the birth – but can the days following birth count as clean days? Abaya and Rava disagree on this issue. According to the mishna, if the contractions stop, but not the bleeding, for 24 hours, the woman is considered a zava, but what if the bleeding stopped with the contractions? Rav Chisda and Rabbi Chanina disagree regarding this issue.

Nov 282019
 

הגמרא ממשיכה להקשות על שיטות רב ולוי בקשר להבדל בין דם טמא ודם טהור – האם ממעין אחד או שני מעיינות – ממקורות תנאיים. מה הסטטוס של אשה שרואה דם בימי נדתה לסוף ההריון ויחד עם הדימום יש צירי לידה? מה ההבדל אם היא רואה בימי זיבה? מסופר סיפור על רב אסי שלא הבין נכון את דברי רב ובטעות הכניס שילא בר אבינא לנידוי והמעשה גרם למיתת שניהם.

The gemara continues to bring tannatic sources to question Rav and Levi’s opinions regarding the pure and impure bloods after childbirth and the transitions between them. Do they come from the same source or not? What is the status of the blood of a woman at the end of her pregnancy if the blood comes along with contractions? Is there a difference if the contractions stop? What is the difference if she say during days that are potential nidda days or potential zava days? The gemara tells a story of Rav Asi who, based on a misunderstanding of Rav, excommunicated Shila son of Avina and that act ultimately led to the death of each of them.

Nov 272019
 

זב שרואה ראייה אחת מטמא רק במגע, זב בעל שתי ראיות מטמא גם במשא ובמשכב ומושב וטמא שבעת ימים, זב בעל שלוש ראיות צריך גם להביא קרבן. האם מצורע שיצא ממנה זיבה ראייה אחת – האם הזיבה נידון כמעיין של מצורע ומטמא גם במשא או רק במגע כדין זב ראייה אחת? רב הונא אמר שזב בעל ראייה אחת מטמא אפילו אם ראה מחמת אונס בשונה מזב בעל שתי ראיות שלא מטמא באונס. הגמרא מביאה כמה קושיות עליו. יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל לגבי דם יולדת לאחר ימי טומאתה שלא טבלה – מה הדין של הדמים? הגמרא מביאה גם מחלוקת בין רב ולוי לגבי ההבדל בין דם טמא לדם טוהר של יולדת – האם זה בא ממעיין אחד והתורה טמאתה והתורה טהרתה או האם זה שתי מעיינות? מה הנפקא מינות ביניהם ואיך הם מסתדרים עם בית שמאי ובית הלל? הגמרא מביאה כמה קושיות על לוי.

A zav who sees once transfers impurity only by touching, one who sees twice transfers impurity also by carrying and by sitting/lying and is impure for seven days, one who sees three times, needs to also bring a sacrifice. If a leper saw one discharge of ziva, would this be considered like liquids that come out of a lepers body which transfer impurity also by carrying ot only by touching like a zav who sees once as maybe it’s not considered like a “maayan”? Rav Huna says that a zav who sees once, is impure even if it is due to external factors, which differs from one who sees twice who would not be impure from a discharge caused by external factors. The gemara brings several questions on Rav Huna. Beit Shammai and Beit Hillel debate whether a woman who gave birth – what is the status of blood during her pure days if she did not go to the mikveh after the impure days? The gemara brings a debate between Rav and Levi regarding the understanding of the difference between the pure and impure blood – is it coming from the same source and the Torah declared those impure and those pure? Or is the blood that comes from differenct sources. The gemara explains the relevant differences between the opinions and also explains their debate as it connects to Beit Shammai and Beit Hillel’s debate. The gemara brings several questions against Levi.

Nov 262019
 

חכמים גזרו על עובדי כוכבים שיהיו נחשבים כזבים/זבות לעניין רוק ומי רגלים. האם גם דמים מהרחם של אשה עובדת כוכבים כלולים בגזירה? ואם כן, באיזה מידה – האם גם יבש כמו דם זבה או האם רק לח כמו רוק ומי רגלים של זב/זבה? יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל (אחד מקולי בית שמאי וחומרי בית הלל לפי ר’ יהודה) והגמרא מסבירה את ההגיון שעומד מאחורי דעותיהם. מצורעת – רוק ומי רגליה מטמאים – האם גם דם טוהר שלה מטמא? גם נושא למחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. מה עומד מאחורי דעותיהם?

The rabbis issued a decree that non Jews (idol worshippers) would be considered like a zav or zava and their saliva and urine would be impure. Did this also apply to menstrual blood from a woman? And if so, to what extent – only if liquidy or also dry? There is a debate between Beit Shammai and Beit Hillel in this regard and according to Rabbi Yehuda in mesechet Eduyot, it is one of the places where Beit Shammai is more lenient than Beit Hillel. The gemara explains the reasoning behind their opinions. A female leper – her saliva adn urine are impure. What about pure blood from after childbirth – is it also impure like her saliva and urine? Also a debate between Beit Shammai and Beit Hillel and the gemara explains their reasoning.

Nov 252019
 

מניין לנו שעליונו של זב מטמא רק מאכלים ומשקים? ומניין לנו שבועל נדה משכבו מטמא כעליון של זב ולא במשכב של נדה? באיזה שתי הלכות היו הכותים שונים מהפרושים בדיני טומאת נדה? האם הפולטת שכבת זרע סותרת את ימי ספירתה? למה אין שורפין את התרומה בעניין הכותי אבל לגבי עם הארת כתוב במקור אחר ששורפים – מה ההבדל בין שני המקרים? איך דנים נשים צדוקין בענייני נידה – האם הן כמו הכותים או לא? מבחינת מסורת, עושים כמו הכותים אבל השאלה האם באמת נוהגות ככה או לא?

From where do we derive that something a zav carries is only a first degree impurity and can only carry impurity to food and drink? From where do we derive that one who has intercourse with a niddah, items he sits/lies on have the level of impurity like the zav who carries? In which two details regarding niddah so the Cutim differ from the Jews (Pharasees)? If semen (live) discharges from a woman’s body, does it cancel her clean day/s of zava? Why don’t we burn truma in the Cutim case but we do in an Am Haaretz case – what is the difference between the cases? How are Saducee women considered for niddah issues – like the Cutim or like the Pharasees? In terms of tradition, they believe like the Citum but do they practice that way or not?

Nov 242019
 

מהן הלכות מיוחדות לכותים בענייני טומאת נדה ובועלי נדה? מה הדין לתינוקות שרואות דם בלידתן? הגמרא מביאה כל מיני דרשות בגלל וי”ו נוסף או עוד משהו נוסף שמרבים ילדים מתחת לגיל מצוות לדיני נדה, זבה, וכו’? הגמרא משווה בין הדרשות השונות – למה לא כולם מתייחסים לאותו גיל? ולמה יש צורך בכולם?

What are the laws that are unique to Cutim – Shomronim – regarding nidda and those who have intercourse with a woman who is a nidda? What are laws regarding newborn infants who see blood? The gemara brings various drashot on the letter vav or from some other extra word that includes children under the age of mitzvot for various laws like nidda, zav, etc. The gemara compares the various drashot – why do they not all relate to the same age? Why is there a need for all of them?

Nov 232019
 

הגמרא מביאה הרבה מאמרים לגבי יצירת הוולד, הריון של אשה, הקשר בין קיום יחסי מין ללידה, השגחת הקב”ה ביצירת הוולד ועוד.

The gemara brings many statements regarding the creation and development of the fetus, pregnancy, the relationship between intercourse and birth, God’s provenance in the creation of children and more.

Nov 222019
 

מניין לבית שמאי 95 טבילות ולבית הלל 35 במקרה שהאשה שוכחת מתי הפילה? למה לא הזכירו עוד טבילות אפשריות? האם יש הבדל בין זמן יצירת ולד נקבה ליצירת ולד זכר? האם אפשר להוכיח את זה מניסויים של קלאופטרא? הגמרא מתארת חיי העובר כאידיאל על בסיס פסוקים מאיוב. לעובר יש פרספקטיבה, שמירה, וגם לומד את כל התורה כולה וכשיוצא המלאך גורם לו לשכוח הכל ומשביע אותו לשמור מצוות.

From where does Beit Shammai derive 95 tevilot and Beit Hillel 35 in a case of a woman who forgets the date of her miscarriage? Is there a difference between the time it takes for a male or female fetus to develop? Can one learn it from experiments of Cleopatra? The gemara describes the like in the fetus as idyllic, based on verses from Job. A fetus has perpective, protection and also learns all the Torah which is taken away by an angel as it is born and is sworn by the angel to keep the commandments.

Nov 212019
 

מחלוקת ר’ אלעזר ור’ יוחנן לגבי היוצא מחותך – אם יצא ראשו, האם כבר נחשב לידה או צריך רוב גופו. הגמרא דנה בבסיס למחלוקת ביניהם והקשר (אם קיים) בין דבריהם לדברי שמואל ביציאת ראשו בנפל. המפלת ולא יודעת מה הפילה, חוששת לזכר ולנקבה. הגמרא מביאה מאמר של ר’ יהושע בין לוי באשה שהפילה ולא יודעת מה הפילה – דנים בה כודאי הפילה ולד ולא נפל מדין רוב. הגמרא מקשה עליו מהמשנה וממקורות אחרים. רבין אמר שר’ יוסי בר’ חנינא הקשה עליו ממקרה של אשה שטועה אבל לא הבין את הקושי. הגמרא מסבירה את המקרה ממנו הקשה, מה היתה קושייתו ולמה רבין חשב שזה אינו קושייה. הגמרא גם מסבירה את המקרה בברייתא – שהאשה לא יודעת מתי ילדה ובמקרה שלא ראתה דם בשלושת השבועות הראשונות ואז כל שבוע לסירוגין רואה דם – בליל 35 מותרת לבעלה ויש מחלוקת כמה פעמים היא צריכה לטבול. הבסיס למחלוקת זה האם טבילה בזמנה מצוה או לא. מתחילים להסביר למה בית שמאי מחייבים אותה לטבול 95 פעמים!!

Rabbi Elazar and Rabbi Yochanan debate the case when the fetus comes out in parts – if the head comes out, is that enough to consider it birth or does it need to be the majority? The gemara discusses the basis of the argument and teh connection (if there is one) between Shmuel’s opinion regarding the law regarding the head coming out in a non-viable fetus. If one miscarries and doesn’t know what she miscarried, she treats it by teh stringencies of male and female. The gemara brings a statement of Rabbi Yehoshua ben Levi regarding a woman who loses the fetus entirely and doesn’t know if it was a miscarriage of a fetus or nothing – it;s follow laws of majority and treated as a birth. The gemara brings several questions from tannitic sources, including our mishna. Ravin says that Rabbi Yossi son on Rabbi Chanina brought a question from a case of a woman who forgot when she gave birth and Ravin doesn’t understand why it raises a difficulty. The gemara explain what the difficulty was and why Ravin thought it wasn’t. Then the gemara explains the case in detail and why in that particular case is she permitted to her husband only on the night of the 35th day and why is there a three way debate (based on whther or not one holds that one must go to the mikveh at the exact time that one’s time for tevila has arrived) regarding how many times she has to go to the mikveh. Beit Shamai hold 95! And the gemara begins to explain why.