Nov 202019
 

מה הדין לגבי מת שנתבלבל צורתו – האם מטמא או לא? המפלת צורת יד או רגל מה עושה עם דמי טומאת לידה ולגבי דם טוהר? האם זה כמו המפלת ולא יודעת אם הפילה זכר או נקבה? מפלת טומטום ואנדרוגונוס – מה הדין? רב דיבר על מקרה שטומטום או אנדרוגינוס ראו לובן או אודם יוצא מהגוף (או שניהם) ולא יודעים אם הם נחשבים גבר והלובן הוא זב או אם אשה והאודם הוא דם נידה – מה הדין לגבי ביאת מקדש ופסילת תרומה? מאיפה הוא דורש הלכה זו? הגמרא מנסה להביא ברייתא לחזק דבריו וגם דן בדרשה שלו לאור פסוקים דומים אחרים ששם לא דורשים ככה.

What is the law regarding a dead body that has no shape or form – does it carry inmpurity or not? One who discharges a hand or foot – what are laws regarding the impure and pure bloods after childbirth? Is it the same as a woman who miscarries and isn’t sure of the sex of the unborn fetus? One who discharges a tumtum or androginus – is it treated as male or female or both? If a tumtum or androginus had a red or white discharge (which would be zav if it was a man and nidda if a woman) or both, what are the laws regarding if it went into the temple by accident before purification or disqualifying truma if it came in contact with it? Rav gives a response and explains from what verse it is derived. The gemara attempts (unsuceessfully) to bring a braita to strengthen Rav’s opinion and also questions the drasha in light of other similar verses that aren’t used in the same manner.

Nov 192019
 

הגמרא מביאה מקרים ששליא יצאה באיחור גדול ותלו בוולד הראשון. הגמרא מקרה ששני ולדות יצאו בהפרש גדול ומנסה להבין איך זה קרה. האם אשה יכולה להוליד בתחילת החודש התשיעי? מה עומד בבסיס למחלוקת ר’ שמעון וחכמים לגבי שליא בבית מטמא או לא? האם דעת ר’ שמעון קשורה לדעתו בטומאת רקב? הגמרא מסיקה שלא ור’ יוחנן טוען שטעמו משום שהולד בטל ברוב הדם שיוצא.

The gemara brings cases where the afterbirth came out much later than the birth and yet the rabbis asusmed it came from the first birth. The gemara brings a case where twins were born within 33 or 34 days from each other and tries to figure out how this is possible. Can a woman give birth at the beginning of the ninth month? What is the basis of Rabbi Shimon’s opinion regarding an afterbirth – that is does not create impurity in the house? Is it connected to his opinion regarding impurity of a ladleful of a decayed dead body? The gemara concludes that it is not and Rabbi Yochanan explains it is based on laws to majority – the blood cancels out the impurity of the dead body.

Nov 182019
 

Study Guide Nidda 26 דף נלווה נדה כו

אם הסנדל יוצא עם עוד ולד, למה מוזכר הדין של בכור וקרבן לידה – אם יש עוד ולד, אין חידוש לגבי דין הסנדל. האם אומרים אין שליא בלא ולד? אם כן, שליא תטמא בבית כטומאת מת. יש חמישה דברים ששיעוריהם טפח – מהם? למה אין אחרים ברשימה? יש דיון לגבי מה רב אמר אם יוצא שליא כמה ימים לאחר לידה – האם מניחים שזה ולד אחר או לא? במה זה תלוי? האם רב שינה עמדתו ורב יהודה היה חסר באותו יום ולא ידע? יש אשה מפילה דמות עורב ושליא, האם אנחנו אומרים שהשליא לא קשורה לעורב כי אין שליא בעורב? האם זה משנה אם השליא יצאה קשורה לעורב? האם יש אפשרות כזאת בכלל?

If a woman miscarried a “sandal” and we assume that it only happens when there is a twin born with it, why are laws mentioned regarding the status of the next born relating to firstborn and whether or not the mother needs to bring a sacrifice fro birth, when anyway, there is another one born? Do we say an afterbirth is always an indication that there is a dead fetus – relevance for impurity of death if there is an afterbirth in the house. There are five things listed that have a minimum size of a handsbreath. Why only five – aren’t there others? What is Rav’s opinion regarding a woman who has an afterbirth not right at the birth but later – do we assume it is a different fetus or not? What is it dependent on? Did Rav change his mind about this and it is possible Rav Yehuda missed shiur that day and didn’t know that? If a woman miscarries something that looks like a raven, do we say that since ravens don’t have afterbirths, it must be there was a fetus? Does it matter if the afterbirth was tied around the raven-like discharge? Is this even possible?

Nov 172019
 

מה הדין של שפיר מלא בשר? תוך כדי הדיון, הגמרא מביאה מחלוקת ר’ יהושע וחכמים לגבי שפיר שאינו מרוקם ומנסה להבין באיזה מקרה הם חולקים ועל בסיס מה קבע ר’ יהושע את שיטתו. איך בודקים לראות אם השפיר מרוקם? ואיך יודעים להבדיל בין זכר לנקבה? שמואל היה ידוע כבקי בבדיקת שפירים וידע לקבוע בוודאות אם היה מרוקם או לא. אך לאחרים נתן סימן יותר חיצוני – צמיחת שיער – כי הם לא היה בקיאים כמוהו. מה בדיוק זה סנדל -המוזכר במשנה שנידון כולד – האם יש לו צורת פנים או לא? אם הסנדל תמיד בא עם תאום, מה הנפקא מינה אם נידון אמו כטמאת לידה, הרי הכל אופן היא טמאה לידה?

What is the law regarding a gestational sac filled with flesh? during the course of the discussion, the gemara brings in a debate between Rabbi Yehoshua and the rabbis regarding a sac in which the tissue did not develop. They discuss the reasoning behind Rabbi Yehoshua’s approach. How does one check a sac to determine if the tissue has developed? How does one tell if male or female? Shmuel was known to be an expert in this area but told others to look for an easy sign – if hair has developed. What is the “sandal” reeferring to in the mishna that is considered a birth – does it has facial features or not? If it always comes with a twin, why is it relevant to say that it also makes the mother impure from birth if she anyway gave birth to another?

Nov 162019
 

מה הדין של אשה שמפילה כל מיני צורות שונות? אם חסרים חלקים מהגוף? אם הפנים מטושטשים? אם הפנים בלי צורה בכלל? האם בהמות כמו בני אדם שבימיהם האמינו שאינם נחשבים בני קיימא אם נולדים חודש לפני אבל חודשיים לפני כן יכולים להתקיים? המפלת שפיר מלא מים, דם או גנונים – האם אמו טמאה לידה? מה לגבי מפלת סנדל או שליא? הגמרא מדברת על ההשפעה של יין על אשה בהריון. הגמרא מביאה סיפורים של אבא שאול שהיה קובר מתים ונתקע בתוך עצם הקולית של עוג ולגלגל עינו של אבשלום. הגמרא משבחת את אבא שאול על גדולתו ועורכת רשימה של גדולי הדור אחריו ומסבירה שבכל דור היתה ירידה מהדור הקודם.

What is the law regarding a woman who miscarries different forms like a body missing certain parts, a face with blurred features or no features? The rabbis believed that babies were born either after 7 or 9 months but after 8 months, they were not viable. Is this the same for animals? One who miscarries a sac full of water, blood or colors – is the mother impure from birth? What about a second fetus that gets “flattened” by another fetus in utero or a placenta? The gemara talks about the effects of the mother drinking wine on the fetus. Abba Shaul who buried people, brings a few situations that happened to him while at work – one where he got stuck while chasing a deer in the leg bone of Og the giant and another where he fell into the eyeball of Avshalom. The gemara then describes what a great man he was and gives a list of the great rabbis of a number of generations and explains how each was less great than the one in the previous generation.

Nov 152019
 

Study Guide Nidda 23 דף נלווה נדה כג

יש שלוש הבנות שונות בדברי ר’ מאיר שמפלת במין בהמה חיה ועוף, דינה כטמאה לידה. האם אשה יכולה להוליד דבר שדומה לבהמה? מה אם בהמה יולדת דבר שדומה לאדם? באיזה מקרים חולקים חכמים ורבי מאיר – האם זה כשרוב הפנים נראים כמו אדם או מקצת מהפנים? האם זה תלוי איזה חלקים?

Three explanatinos are broguht to explain Rabbi Meir’s approach that if a woman miscarries/discharges something looking like an animal or bird, the mother is considered impure as a woman gives birth. Can a woman give birth to something that looks likes an animal? What if an animal gives birth to something human-like? In which case do the rabbis disagree with Rabbi Meir – is it of most of the face looks human or just part of the face? Does it depend which part?

Nov 142019
 

הגמרא מנסה לברר מה נקודת המחלוקת בין ר’ אליעזר וחכמים – בהאם חולקים בעניין דם שיוצא דרך שפופרת או בעניין אחר? האם יש טומאת קרי אם הזרע יוצא דרך קיסם או לא? האם טומאת קרי סותר שבעה נקיים של הזב – והאם באותה דרך שזיבה סותרת? האם דם יבש מטמא? יש כמה סיפורים בעניין שאלות ששאלו נשים ודור יבנה והרבנים הלכו לרופאים להתייעץ. האם פסקו על סמך הרופאים? באיזה מים בודקים אם נמוחו ולכמה זמן שורין? האם ר’ יהודה חולק על תנא קמא גם בעניין המפלת בצורה של דגים? למה יש הבחנה בין דגים לבין בהמות? מה ההבדל בין גזירה שווה מופנה ולא מופנה ובין גזירה שווה שמופנה מצד אחד לבין מופנה משני צדדים?

The gemara is trying to evaluate what the source of the debate between Rabbi Eliezer and the rabbis – are they disagreeing about whether blood that came out through a tube would be impure or not or is the issue something else entirely? Is there impurity of a seminal discharge if it came out through a reed? Does a seminal emission cancel out clean days of a zav? And if so, is it the same as if he saw a zav discharge during the clean days? Is dry blood impure? Some stories regarding questions  woman in the generation of Yavneh where the rabbis went to ask the doctors. Did they follow the doctors or not? What type of water and for how long does one soak the dry blood? oes Rabbi Yehuda disagree with tana kamma also regarding one who miscarries something that looks like a fish? Why is there a distinction in the mishna between fish and animals? What is the difference between a gezeira shava made from a word that is free and if both words are free?

Nov 132019
 

Study Guide Nidda 21 דף נלווה נדה כא

הגמרא דנה בחתיכות שיוצאות מהגוף של אשה. איך יודעים אם הם מטמאים את האשה או לא? האם אפשר שיהיה פתיחת הקבר בלא דם, כלומר האם יש אפשרות שהרחם תיפתח בלי שיצא דם?

The gemara talks about pieces that are discharged from a woman’s body -if there is no blood alongside them, are they impure? Is it possible for the uterus to open without blood coming out?

Nov 122019
 

הרבנים מנסים לתאר את הצבעים השונים וגווניהם – האם הגוונים גם טמאים? בתקופת האמוראים היו רבנים שהיססו מלפסוק לגבי צבעים כי חששו שהםלא מבינים מספיק טוב את ההבדלים בין צבעים טמאים וצבעים טהורים.

The rabbis try to describe the different colors and shades – are shades also impure? In the time o fthe emoraim there were rabbis that were hesitant to pasken regarding colors are they were unsure of the differences between pure and impure colors.

Nov 112019
 

איזה צבעים של דמים מטמאים באשה? האם יש דמים שטהורים? דורשים את זה מזקן ממרא. הגמרא עוברת על הדעות השונות  במשנה לגבי צבעים של דמים. הגמרא מגדירה מה זה הצבע אדום שעליו מדובר במשנה.

What color of blood render a woman a nidda? Are there blood colors that are pure? This is derived from the verses regarding a rebellious elder. The gemara goes over the different opinions in the mishna regarding colors. They define what exactly is “red” mentioned in the mishna.