Sep 182019
 

מקרים מובאים בקרבן עולה ויורד שהמצב הכלכלי של החייב משתנה בין הזמן שהפריש כסף לקרבנו. מה עושים? האם בעלי חיים נדחים? באיזה שלבים ועל ידי מי הקינים מתפרשים (איזה לחטאת ואיזה לעולה). האם יש דין קדימות לקרבן בכבשים/עזים או תורים ובני יונה? האם בכיבוד אב ואם או כיבוד אב ורב יש דין קדימות? הגמרא מסיימת עם סיפור על ארבעה כהנים שחלקם היו ראויים לשבח וחלקם לגנות. המסר בסוף המסכת זה שתלמידי חכמים הם אלו שמביאים שלום. מה מיוחד בתלמידי חכמים שבכך משכינים שלום בעולם? מה המסר של סוף המסכת ואיך זה קשור לחוטאים – הנושא העיקרי של המסכת.

Different scenarios are brought regarding one obligated to bring a sliding scale offering whose financial situation changes after one designates money for the offering. What does one do with the money? Are animals rejected from sacrifices temporarily also rejected forever? At what stage is the designation of which bird will be used for the sin offering (in bird pairs) and which for the burnt offering effective? Is there a hierarchy in animals or birds for sacrifices, in mother/father regarding respect for parents or father/rabbi? The gemara ends with a story of four priests who some were mentioned in a good way and some in a bad way. The message at the end of the masechet is that talmidei chachamim bring peace to the world. What is unique about them that brings peace? And what is the message of the end of the masechet and how does it relate to the concept of sinners, the main topic of the masechet?

Sep 172019
 

Study Guide Keritut 26 דף נלווה כריתות כו

הגמרא דנה במקרים שהפריש שני שקלים לאשם אבל קונה 2 בהמות לפחות משני שקלים כל אחד. מה עושים עם הבהמות? במה זה תלוי? האם אפשר להתכפר בשבח הקדש או לא? האם בעלי חיים נדחים או לא? מה אם הוזלו הטלאים ואי אפשר למצוא איל בשווי שני שקלים לקרבן אשם? אם אביו הפריש בהמה או מעות לקרבן חטאת, האם הבן יכול להתכפר עם אותה בהמה או לקנות בהמה לקרבנו עם כספים אלו? אם הפריש כסף או בהמה לחטאת על עבירה מסויימת, האם אפשר להשתמש בו לעבירה אחרת?

The gemara deals with cases of one who desginated 2 shekelim to buy a guilt offering but instead buys 2 animals with that money. What does one do with the animals? On what does it depend? Can one receive atonement from appreciation of a sanctified animal? If an animal is rejected from use on the altar, can it be used later on the altar once it is valid to be brought on the altar? What if the prices of animals goes below 2 shekalim, can one bring a ram for a guilt offering worth less than 2 shekalim? If one’s father designated an animal for money for a sin offering, and then dies, can his children use it for a sin offering of their own? If one designates money or an animal or a particular sin offering and one does a different sin (or even the same sin later), can one use the money or the animal for the new sin?

Sep 162019
 

הגמרא מביאה כמה קושיות ממקרים שבהם יש קרבן שמביאים משום ספק ובכל אופן מביאים את הקרבן אפילו לאחר שעבר יום הכיפורים. מניין לנו שלאחר יום הכיפורים אם נודע שהוא חטא בוודאות, הכפרה של יום הכיפורים לא כיפר על זה? כנ”ל לגבי אשם תלוי. המקרה במשנה שהביא חטאת עוף מספק לידה והתברר הספק, יקבר – מה התברר? שילדה ודאי או לא ילדה ודאי? ולמה תקבר?

The gemara raises several questions agianst the claim that Yom Kippur atones for all cases of doubts. There are several cases of doubts where after Yom Kippur one would still have to continue the process. From where is is derived that after one atones on Yom Kippur for a case of doubt, if it becomes clear that one sinned, Yom Kippur did not cover that and one needs to bring a sacrifice? The same question is asked regarding the privisional guilt offering. The case in the mishna regarding a woman in doubt regarding whether or not she was obligated to bring a birth offering, if the doubt is clarified after the melika, the bird is buried. Which way was it clarified – that she was or wasn’t obligated?

Sep 152019
 

ממתי עגלה ערופה נאסר בהנאה? האם אפשר להביא אשם תלוי בל יום? או על עבירה שיש בה רק לא תעשה? או רק על עבירה שיש בה זדונו כרת ושגגתו חטאת? מה המקור לכל שיטה? על איזה דברים יום הכיפורים מכפר ועל איזה לא? איך דורשים את זה מהפסוקים?

At what stage does it become forbidden to benefit from the egla arufa (heifer whose neck is broken)? Can one bring a provisional guilt offering everyday? When one possibly trangressed any negative prohibition? Or only on one that if one did it intentionally one would receive karet and unwittingly would bring a sin offering? What are the proofs for each approach? On what sins does Yom Kippur atone for and on what sins does it not? How is this derived from the Torah?

Sep 132019
 

Study Guide Keritut 23 דף נלווה כריתות כג

מקרים של ספקות בחתיכות – וצורת אכילת הספקות. איזה קרבנות מביאים? מה קורה אם מביא אשם תלוי ולפני שסיים להקריב, מתברר ספיקו? איך הלכות אלו דומים או שונים ממקרים אחרים דומים כגון אשם ודאי שהביא בטעות או שור הנסקל בטעות או עגלה ערופה בטעות?

Various cases of one who ate a piece of something that was potentially forbidden (from one or several aspects) – what is the halacha in each case? What sacrifices are brought in each situation? What happens if one brings a provisional guilt offering and before one finishes sacrificing, it becomes clear whether or not a sin was committed? How are these laws different in other similar cases where it becomes clear there was a mistake?

Sep 122019
 

הגמרא ממשיכה לדון בסטטוס של דמים שאינם אסורים איסור כרת – האם יש עליהם איסור או לא? מהן השלבים של הקזת דם – איזה דמים שיוצאים בהקזה אסורים בכרת? האם דם התמצית אסור? האם אפשר בקרבבן לקבל כפרה עם דם התמצית? האם יש קשר בין שתי השאלות האלו? האם מביאים אשם תלוי על ספק מעילה? אם כן, איך עושים? האם כשמתברר שחטא בוודאות, האם צריך להביא אשם ודאי? מה הבסיס למחלוקת האם כן או לא מביאים אשם תלוי על ספק מעילה?

The gemara continues to discuss the status of bloods that are not forbidden with karet – are they forbidden in some way? What are the stages of bloodletting – the blood from which stages are forbidden with karet? Is the blood that comes out after the first main blood spurt from a slaughter of an animal (hatamtzit) forbidden? Can it be brought on the altar to atone? Are these two questions connected? Can one bring a provisional guilt offering on a case of doubt of meila? If so, how does one go about doing it? If one eventually realizes that one did sin, does one need to bring a guilt offering for the meila? What is the root of the debate regarding whether or not there is a provisional guilt offering for a case of doubt of meila?

Sep 112019
 

איך לומדים איזה סוג דמים לא הכללים בתוך האיסור לאכול דם? הגמרא דנה ביוצאים מן הכלל. האם באמת אין טומאה קלה באדם? האם אין טומאה חמורה בשרץ? האם הדמים שלא נכללים באיסור מותרים או אסורים אבל אין עונש או אסורים באיסור מלקות ולא כרת?

From where do we derive all the types of bloods that are not included in the prohibition to eat blood? The gemara deals with al the exceptions. Is there really not “light impurities” in human flesh? Is there not “severe impurities” by creepy crawling creatures? Are the blood that are not included in the prohibition entirely permissible, forbidden but no punishment or forbidden by lashes but not karet?

Sep 102019
 

Study Guide Keritut 20 דף נלווה כריתות כ

שמואל אמר שמתעסק פטור. מביאים עליו שלוש קושיות – שתיים מתוך משנתינו. כדי לפתור את הבעייה, מבינים שמקרה המשנה לא כפשוטה אלא במקרה שאבד מלקט מלבו – התכוון למשהו, שכח בינתיים וחשב לעשות משהו אחר ואז בסוף עשה את המעשה שהתכוון אליו מראש אבל בלי מחשבה שהוא רצה לעשות את זה. גם מתרצים בצורות שונות את המחלוקת בין ר’ שמעון ור’ שמעון שזורי לבין ר’ יהודה במשנה. בעקבות פירוש רבא (שהיה בעייה בסדר ביצוע בפעולות) מביאים עוד ברייתא בעניין חיתוי גחלים (שנעשית גם כיבוי וגם הבערה ויש מחלוקת כמה קרבנות מביאים) שרבא פירוש באותה דרך אבל אחרים פרשו את זה אחרת. מהן סוגי דם שעליהם חייבים כרת/חטאת? איך דורשים את זה מהפסוק?

Shmuel said one who acts unawares is exempt – three questions from sources are brought to contradict, including two from our mishna. In order to resolve one of the questions, Shmuel explain the case in the mishna differently – one intended one action but then forgot and went to do a different action but then accidentally ended up doing the first one. Also the debate between Rabbi Shimon and Rabbi Shimon Shezuri is explained in a few different ways. In light of Rava’s interpretation, a different braita is brought (regarding stoking coals on Shabbat) where Rava explains the issue to be the same as here – although others understand it differently. For what types of blood is one obligated with karet/sin offering? How is this derived from the verse in the Torah?

Sep 092019
 

מחלוקת ר’ זירא ורבא לגבי החשיבות של ספק ידיעה גם מופיע כמחלוקת ר’ יוחנן וריש לקיש. הגמרא מביאה ברייתא שסותרת שיטותיהם – איך היא פוטרת את הבעייה? העובר על עבירה בשוגג אבל לא יודע על איזה עבירה עבר – מה הדין – האם מביאים חטאת? אשם תלוי? או לא כלום? האם המקרה הזה רק כשיש שני שמות נפרדות לעבירה או גם בתוך אותה עבירה? מה זה מתעסק? ואיך ההלכה של מתעסק משתנה בסוגים שונים של עבירות כמו שבת, אכילת חלב ועבירות אחרות? מי שיש לפניו שני ילדים לימול בשבת ועשה ברית מילה לשזה שלא חייב בשבת – פטור משום שהיה עסוק במצווה. למה לא פטור משום מתעסק אפילו אם לא היה עסוק במצווה?

The argument between Rabbi Zeira and Rava about a knowledge about a doubt also appears as an argument between Rabbi Yochanan and Reish Lakish. The gemara brings a braita that contradicts each of them and resolves it. If one commits a sin unwittingly but isn’t sure which sin, is one obligated to bring a sin offering? A provisional guilt offering? Nothing? Is this the case only if there are two differnet names to the possible sin or even if it has the same name? What is mitasek – one who acts unawares? How does the halacha regarding a mitasek differ depending on what area of halacha it was done, i.e. Shabbat, eating forbidden fats, other sins? If there were two babies before a mohel adn one was obligated to have a brit milah on Shabbat and one was after Shabbat and mistakenly the mohel circumcised the wrong one, he is exempt because he was busy with a mitzva. Why wasn’t be exempt simply because he was mitasek and would in any case be exempt?

Sep 082019
 

Study Guide Keritut 18 דף נלווה כריתות יח

האם חייבים אשם תלוי על חתיכה אחת (האם היה אסור או לא) או האם זה רק כשיש שתי חתיכות אחת של איסור ואחת של היתר ולא יודעים איזה מהם אכל/ה? מה ההגיון שעומד מאחורי השיטות? האם אפשר לנדב להביא אשם תלוי אפילו אם לא ידוע שיש חטא? אם יש ידיעת ספק בין אכילות וחייב על כל אחת אשם תלוי, האם במקרה שיתברר שבשניהם עבר על העבירה ומתחייב בחטאת – האם יתחייב באחד או בשניים?

Are you obligated in a hanging guilt offering if there was doubt regarding one piece or only if there were two pieces (and it is known that one was forbidden and one was not and is it unclear which one he/she ate)? What is the logic of each of the opinions? Can one voluntarily offer a hangling guilt offering even if there is no particular potential sin? If there is knowledge in between acts that one may have eaten something forbidden and therefore one brings multiple hanging guilt offerings, if it is later determined that both were actually forbidden and is now olbigated to bring a sin offering to complete the atonement, is one obligated one or two offerings?