Aug 082019
 

המשך דיונים בשיטות השונות לגבי המקדיש נקבה לקרבן שהיא לא ראויה – האם נתקדש קדושת הגוף או לא? האם יש להבחין בין עולה לשאר קרבנות – למה?

The gemara continues to discuss different approaches to one who sanctifies a female for a type of sacrifice that a female can’t be used for – is there inherent sanctity for the animal or not? Is this different for a burnt offering than for others – why would there be reason to distinguish?

Aug 072019
 

ר’ אלעזר סובר שנקבה שהופרשה לעולה – אם ילדה זכר, הוא קרב כעולה. דבריו נראים כסותרים דבריו במשנה אחרת לגבי ולד תמורת אשם – ששם רק קדוש לדמיו. שלוש תשובות מובאים בגמרא לפתור את הסתירה. הגמרא דנה בתשובות האלו – מביאה קושיות ממקורות אחרים ומתרצת אותם. המפריש נקבה לאשם, מה הדין לגבה? מחלוקת בין חכמים לר’ שמעון – האם צריך שתיפול בה מום או לא? האם אומרים מיגו דנחתא לה קדושת דמים, נחתא לה קדושת הגוף או האם זה אמור רק במקרה שהבהמה היתה ראויה לקרבן?

Rabbi Elazar holds that a female that is designated as a burnt offering – if she gives birth to a male, he is sacrificed as a burnt offering. This seesmt ocontradict what he says in another mishna regarding the offspring of a substitution of a guilt offering – where he says only its value is sanctified. Three differnet resolutinos are brought and questions are raised and answered against two of the reponses. If one designates a female for guilt offering, what does one do with her? Rabbi Shimon and the rabbis disagree about this – does one need to wait until she becomes blemishes or not? Does one say since her value is sanctified, so if her body, or is that only the case if one is valid to be brought as a sacrifice?

Aug 062019
 

איזה בהמות תמורתם וולדן נקרבים כמותם? ואיזה מהם יש דינים אחרים? מניין דורשים כל ההלכות האלו?

Which animals are their substitutions and offspring sacrificed just as the original? And in which are the laws different? From where are all these laws derived?

Aug 052019
 

בתמורה – דנים שוגג כמזיד אבל לא בקדשים. הגמרא מביאה כמה הסברים שונים כדי להבין מהם מקרים של שוגג. באיזה קרבנות התמורה והולד קריבים כאותו קרבן? מניין דורשים את זה?

In substitution, one is punished even for doing it unwittingly, but for regular sanctification, this is not the case. The gemara brings different explanations of what are cases of unwittingly causing substitution or sanctification. In which sacrifices are substitutions and offspring treated exactly the same as the sacrifice itself?

Aug 022019
 

איזה תורה נשתכחה בימי אבלו של משה? והאם החזירו? מי היה עתניאל בן קנז ובמה היה מיוחד? האם חמש חטאות מתות רלוונטי גם בקרבנות ציבור?

What Torah was forgotten in the days of mourning for Moshe? Was it retrieved? Who was Otniel the son of Kenaz and what was his greatness? Are the five cases of sin offerings that are left to die applicable also to communal offerings?

Aug 022019
 

Study Guide Temura 14 דף נלווה תמורה יד

המשנה מונה הבדלים בין קרבנות יחיד לקרבנות ציבור. האם אפשר להקריב נסכים בלילה? עקב דיון בעניין הזה, הגמרא מזכירה את האיסור “דברים שבעל פי אי אתה רשאי לאומרן בכתב – אסור לכתוב דברים שבעל פה. באיזה נסיבות מותר?

The mishna lists differences between individual and communal offerings. Can one bring libations at night? Due to a contradiction regarding this halacha, the gemara digresses to discuss the prohibition of writing down the oral Torah. In what circumstances would it be permitted?

Aug 012019
 

באיזו קיגוריות אין דיני תמורה תקפים? מאיפה דורשים הלכות אלו? ר’ שמעון דורש דרשות אחרות מחכמים. ר’ שמעון מוסיף קטיגוריה נוספת ורבא מנסה להבין לאיזה מקרה בדיוק הוא התכוון. למה מופיע הדין של תמורה גם בנושא של מעשר בהמה?

In what categories do the laws of substitution not apply? Rabbi Shimon and the rabbis learn these out from different places. Rabbi Shimon adds an additional category and Rava tries to understand what exactly he was referring to. Why are the laws of substitution repeated in the laws on animal tithes?

Jul 312019
 

המשנה מונה מקרים עם תערובות שבו תרומה נופלת ואוסרת תערובת וחלק מהתערובת מתערבת עם עוד אוכל/עיסה – מהם דיני ביטול לתערובת הזה? עוד דינים לגבי מים שאובים בתוך מקווה ומי חטאת עם האפר של פרה אדומה, ושדה בית הפרס. ומשם המשנה מגיעה לתמורה – האם תמורה עושה תמורה? האם ולד קדשים עושה תמורה. הגמרא דנה בכל מקרה לגופו ומסבירה שכל דין במשנה הולכת לפי שיטה אחת ששנויה במחלוקת.

The mishna lists cases in which truma fell into items that were chulin and forbade the mixture. Then part of that mixture combined with other chulin. How does one calculate laws of nullification? Is there a way to use drawn water in a mikveh? How should the ashes be mixed with water to the purification waters – water first or ashes first? A field in which there is a dead body – if one plows, should one be concerned for the surrounding fields? Is substitution on a substituted animal effective? Can an offspring of a sanctified animal effect substitution? The gemara explains the debates surrounding these issues.

Jul 302019
 

ממשיכים לדון בסטטוס של עובר במעי אמו – האם אפשר לקדש? מהן הדעות השונות במי שמקדיש רגל לעולה – האם כל הבהמה קדושה קדושת הגוף או רק הרגל? אם מקדיש רגל לדמים, האם זה כמו שמקדיש בהמה לדמים שקדושתו למזבח? אם בהמה מעוברת קדושה אבל עבורה לא, האם אפשר לשחוט אותה במקדש? ואם העובר קדוש ולא אמו, האם מותר לשוחטה בחוץ?

The gemara continues to discuss the status of a fetus as regards ability to sanctify, substitute. What are the different opinions regarding one who sanctifies a leg for sacrifice – is the whole animal sanctified on only the leg? If one dedicates the value of the leg to the temple, is it like dedicating the whole animal to the temple, which would mean it is sanctified for sacrifice? If a pregnant animal is sanctified and the fetus is not, can one slaughter it in the temple? If the reverse is the case, can one slaughter it outside the temple?

Jul 292019
 

אם מישהו אחר מביא את הבהמה למתכפר, מי נחשב בעל הקרבן לעניין שבעל הקרבן צריך להוסיף חומש במקרה שפודה, ומי נחשב בעל הקרבן לעניין תמורה? אם ממירים אברים או עוברים, האם זה עובד? האם אפשר להקדיש עובר קדושת הגוף?

If someone brings the animal for another to use for a sacrifice – who is considered the owner for the laws of adding a fifth (in the event that the animal gets blemished and needs to be redeemed)? And who is considered the owner regarding laws of substitution (that the substitution would be effective)? If one substitutes limbs or fetuses, is it effective? Can one sanctify a fetus?