Oct 282019
 

מה הדין לגבי כתמים של נשים – האם מטמאים למפרע? האם יש הבדל בין דין כתמים לנשים שיש להן וסת לבין נשים כמו מעוברת ומניקה שנחשבות מסולקות דמים? האם שתי הבדיקות לפני ואחרי תשמיש נחשבים כבדיקה? למה המשנה הזכירה שהאשה ישבה על מיטה? מה אפשר ללמוד להלכה מכך לגבי טומאת משכב ומושב למפרע? איזה סוג של דברים נחשבים “שיש בהן דעת להישאל”?

What is the halacha regarding spots of blood on women’s clothing? Does it create a problem for impurities retroactively? Is there a difference in this halacha between women who menstruate regularly and those who don’t? Are the two internal examinations before and after intercourse considered a good internal exam (so that anything before will not become impure? Why did the mishna mention that the woman was sitting on a bed? What halacha does the gemara derive from here regarding the status of bed regarding a higher level of impurity that is found by a nidda of mishkav and moshav? What determines whether an item has the descriptor “it has consciousness and can be asked”?

Oct 272019
 

איך חזקיה מטהר בקופה (במחלוקת עם ר’ יוחנן) אם שמאי והלל מודו שטמא? יש 4 הסברים שניתנו כדי להסביר שהמקרה של חזקיה ור’ יוחנן שונה מהמקרה שעליו דיברו שמאי והלל. מה הטעם של שיטת חכמים במשנה? האם המשפט במשנה – כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה – הוא רק לפי ר’ דוסא או גם לפי חכמים?

In the case of a basket how doese Chizkiya say the contents are pure in his debate with Rabbi Yochanan when Shamai and Hillel agree that they are impure. Four explanations are given – each one states that the case of Chizkiya and Rabbi Yochanan is different from the case of Shamai and Hillel. What is the reason behind the rabbis opinion in the mishna (24 or the last examination – whichever was more recent)? Is the sentence in the mishna – any woman who has a regular cycle does not cause items to become impure retroactively – only according to rabbi Dosa or also the rabbis?

Oct 262019
 

הגמרא מביאה שתי דרכים להבין המחלוקת בין ר’ שמעון וחכמים בעניין מקווה. הגמרא מביאה עוד 3 הסברים למחלוקת שמאי והלל ודנה בהבדלים ביניהם.

The gemara brings two different explanations for the debate between Rabbi Shimon and the rabbis regarding mikveh. The gemara brings three other explanations for understanding the root of the debate in the mishna between Shamai and Hillel.

Oct 252019
 

Study Guide Nidda 2 דף נלווה נדה ב

יש מחלוקת בין שמאי והלל לגבי אשה שרואה דם ועסקה מקודם בטהרות – האם הטהרות שעסקה בהן נטמאות למפרע או לא? ואם כן, ממתי? חכמים פוסקים לא כשמאי ולא כהלל אלא יש להם שיטת ביניים. מה הטעם לשיטות שמאי והלל? הגמרא מביאה משניות שלכאורה מקשות על דעות שמאי והלל (הראשונה על שניהם והשנייה על שמאי). הגמרא מתרצת את הקושיות ואז מקשה משתי המשניות זו על זו.

Shamai and Hillel argue about a woman who sees blood and had been touching pure items before. Do the items that she was touching become impure retroactively? If so, from when? The Rabbis take the middle ground between the two opinions. What is the reason behind Shamai Hillel’s opinions? The gemara brings two mishnayot that contradict their opinions (the first contradicts both and the second only Shamai). The gemara resolves the contradition but then raises a question regarding the mishanyot themselves as they seem to contradict each other.

Oct 242019
 

המסכת מסתיימת עם תיאור ההיכל והמידות שלו, כולל האולם. כמה תאים היו בו? כמה קומות של תאים היו? מה זה המסיבה? לאיזה צורך שימש? יש תיאור של העלייה של ההיכל. מה היו הלשכות בתוף העזרה? מהן המדיות של כל העזרה, כולל ההיכל? מה שימש לשכת הגזית?

The masechet ends with a description of the sanctuary and its measurements, including the ulam. How many cubicles were there? How many stories were the cubicles? What is the mesiba? What was it used for? The sanctuary had a roof. What were the different chambers in the azara and what were they used for? What are the measurements of the entire azara? What was the Chamber of Hewn Stone used for?

Oct 232019
 

המשנה ממשיכה להיכנס פנימה לעזרה ולתאר את הכלים שהיו בעזרה מחוץ להיכל – המזבח (מידות המזבח – איך היה שונה מבית ראשון) והכיור. היא מתארת את המדרגות שעלו לאולם (באיזור בין האולם למזבח), ואיך נראית האולם. איך הכהנים נכנסו בבוקר להיכל ופתחו דלתותיה?

The mishna continues moving inward and describes the altar and its measurements – how were they different from the first temple? The area in between the altar and the ulam housed the basin and had steps leading to the ulam. What was in the ulam? How did the priests enter the sanctuary and unlock the gates?

Oct 222019
 

מה היה הסורג? איפה היה ממוקם? מה היה החיל? כמה מדרגות היו שם? מה הגודל של כל הפתחים במקדש? מה הצורה של כל הפתחים? לכל פתח היה דלת. איך שיפצו את כל הדלתות? כל הכתלים מעל הפתחים היו גבוהים. בכל עניינים אלו היה יוצא מן הכלל אחד. מה הגודל של עזרת הנשים ומה היו ולמה שימשו הלשכות שהיו בתוכה? איזה שינוי עשו בעזרת הנשים ולאיזה סיבה? מקור למחיצה הראשונה. כמה מעלות היו בכניסה מעזרת נשים לעזרה? מה היו המידות של האיזורים בעזרת ישראל ועזרת כהנים? למה היו י”ג השתחויות? מהן השמות של י”ג שערי עזרה?

What was the soreg? Where was is? What was the cheil? How many steps were there? What was the size of all the entranceways in the temple? Each entrance has a door. In what way did they renovate the doors? All the walls above the entraceway were tall. In all of these cases, there was an exception to the rule. What was the size of the ezrat nashim and what was the purpose of each room that was there? What change did they make in the women’s courtyard and why? This is the source for the first mechitza. How many steps went from the women’s courtyard to the inner courtyard? What were the size of the areas of the ezrat yisrael and ezrat kohanim? What were there 13 prostrations? What were the names of the 13 entrances to the azara?

Oct 222019
 

איפה הכהנים ולויים שמרו במקדש? מה קרה למי שישן במשמר? מה שמות שערי הר הבית ושערי עזרה? מהן הלשכות שהיו בבית המוקד? איפה שמרו על מפתחות העזרה? מהן המידות של שטח הר הבית? איפה בתוך האיזור הזה ממוקם המקדש? באיזה כיוון הולכים כשנכנסים להר הבית? מי היה פונה בכיוון אחר ולמה?

Where did the priests and levites guard in the temple and the temple mount? What happened to one who slept on the job? What were the names of the gates around the temple mount and the gates around the azara (temple courtyard)? What were the rooms in the beit hamoked? Where were the keys to the azara hidden? What are the dimensions of the temple mount? Where within that was the temple situated? When one entered the Temple Mount, in which direction would he/she walk? Which people would walk in the opposite direction? Why?

Oct 202019
 

איך הקטירו את הקטורת והתשתחוו במקדש? איך ומתי שרו ונגנו ותקעו בחצוצרות?

How did they perform the burning of the incense? How and when did they play instruments, sing and blow the trumpets?

Oct 202019
 

סיפור אגדה עם ויכוח בין אלקסנדר מוקדון וחכמי הנגב. לאחר שהחכמים זכו בויכוח, אלקסנדר שואל אותם עצות איך להגיע מאחורי ערי החושך. שם הוא מגיע לעיר שכולו נשים ורוצה להילחם נגדם אבל הן מנצחות אותו במלים. האם הוא לומד לקחו? חזרה למקדש – הכהנים מתחילים להתפלל בלשכת הגזית ומתכוננים להקטרת הקטורת.

An aggadic tale is told of the rabbis of the Negev debating Alexander the Great. After they win the debate, he asks for advice how he can get to the land beyond the dark mountains. When he arrives, he finds a city with only women who also mange to outwit him. Does he learn his lesson? Back to the Temple daily service – the priests have a morning prayer and prepare for the burning of the incense.