Dec 192019
 

למה הכותים נאמנים על דברים מסויימים ולא על דברים אחרים? מאחר שהכותים מפרשים לפני עור לא תתן מכשול במובן מילולי ולא איך שאנחנו מפרשים, איך אפשר לסמוך עליהם בכלל – אולי מנסים להכשיל אותנו בעבירות? פרק שמיני מתחיל עם עיסוק בכתמים בגוף או בבגד וחשיבות המיקום שלהם. שמואל אומר שכדי להיות טמאה, האשה חייבת שתתהיה לה הרגשה. הגמרא מביאה הרבה קושיות נגדו כולל ממשניתינו ובסוף מסיקה ששמאול דיבר רק על הרובד הדאורייתא אבל מדרבנן, היא טמאה אפילו בלא הרגשה.

Why are Cutim believed about some things and not about others? Since they understand “do not put a stumbling block before a blind person” literally, how can we trust them at all – maybe they are trying to get us to sin? The eighth charpter beginning with a sicussion of spots of blood found on a woman’s body or on her clothing and the significance of where it is found. Shmuel says that a woman only becomes impure if she has an internal sensation. The gemara brings several sources that seem to go against Shmuel’s opinion, including from our mishna. In the end they conclude that Shmuel meant on a Torah level, butby rabbinic law, she would be impure even without a sensation.

Dec 182019
 

מניין לנו ששתן הזב טמא ודם שלו טהור? שרץ יבש טהור אבל אם הוא שלם טמא. אם נשרף טהור אבל אם נשרף ועדיין שלם, טמא. אם מוצאים שרץ במבוי או כתם בבגד, האם מטמאים טהרות למפרע? אם כן, ממתי? אם מוצאים בגדים עם כתם דם – האם יש להניח שזה דם נדה או האם אפשר להניח שלא? באיזה נסיבות זה תלוי? על איזה דברים מקפידים הכותים ועל איזה דברים לא מקפידים?

From where do we derive that urine of a zav is impure and blood is impure? A creature that is dry does not transfer impurities unless it is whole. If it is burned, it is pure, unless it is whole. If one finds a creature in an alley or blood on a cloak, how do we determine from when it was impure and possibly transferred impurities to other items? How far back do we go? If one finds clothing with blood on it, when do we assume it was blood that was impure – upon what does it depend? Which halachot are Cutim (Shomronim) careful about and which are they not?

Dec 172019
 

מניין לנו שבשר במת מטמא לח ויבש? שתי תשובות שונות הובאו. הגמרא מקשה עליהם ממקומות אחרים. יש יוצאים מן הכלל – שיניים, שער וציפורן – למה הם לא מטמאים? איך זה מסתדר עם מה שנאמר מקודם? מה לגבי עור האדם? האם מטמא? האם נחשב כמו שער וציפוניים שגזעו מחליף? מניין לנו שהזוב מטמא כמו הזב? האם מטמא בדיוק כמו הזב או האם יש הבדלים? דיני רוק של זב – איך מטמא? האם מטמא כמו הזב? מי האף – מניין לנו שמטמא? מחלוקת ר’ יוחנן וריש לקיש. מהן הנפקא מינות?

From where do we derive that flesh of a dead body transfers impurity whether moist or dry? two answers are brought. The gemara raises contradictions. There are some exceptions – teeth, hair and nails. Why are those exceptions to the rule? What about skin? Is it like hair and nails because it can regenerate? If so, why can it carry impurites? From where do we derive that the zav’s discharge is also impure? Does it transfer impurities in the same way as the zav himself? Liquids from the nostril – from where do we derive that they transfer impurities? Debate between Rabbi Yochanan and Reish Lakish. In which case would they differ?

Dec 162019
 

הגמרא מביאה המון מקרים שונים לגבי אשה עם וסת שמדממת כל יום שני או כל שני ימים מדממת ושני ימים לא מדממת וכו’ – כמה ימים כל אשה יכול להיות עם בעלה? האם דם נדה ועוד דברים שמטמאים מטמאים לח ויבש או רק לח? האם דם נדה מטמא משכב או מושב?

The gemara brings a lot of cases where a woman bleeds every other day or two days bleeds, two days doesn’t bleed, etc. How many days are each of these women permitted to their husbands? Does niddah blood and other items that carry impurity transmit impurity only if they are moist or also if they are dry? Does niddah blood create impurities of sitting and lying like the niddah herself?

Dec 152019
 

Study Guide Nidda 53 דף נלווה נדה נג

מחלוקת בין ר’ יהודה בן אגרא וחמכים באשה שרואה כתם של שני גריסים ועוד – האם צריכים לחשוש שמא ראתה בין השמשות של יום אחד ואם כן, זה יכול להיות ראייה של זבה גדולה אפילו שאין בו שלושה גריסים (כי ראייה בין השמשות נחשב כראייה של שני ימים). בגלל שרבי פוסק כאחד במקרה שבדקה וכשאחד במקרה שלא בדקה, הגמרא מנסה להבין את המקרה של בדקה/לא בדקה ובכל להבין באיזה מקרה חולקים. ההסברים שניתנים גורמים לסתירות בתוך דברי רבי עצמו וגם בין ברייתא זו לברייתא אחרת שממנו יש סתירה בדברי ר’ יהודה בן אגרא. ההבנות גם קושות להבנת מחלוקת אחרת בין ר’ יהודה ור’ יוסי בהגדרת הזמן בין השמשות. אשה שרואה כתם – האם היא נחשבת טמאה למפרע גם עצמה וגם לעניין קדשים שנגעה בהם? אם כן, למתי חוזרים? מה הדין לגבי אשה שראוה כתם ואז רואה דם? האם זה משנה אם זה תוף 24 שעות או האם זה חייב להיות באותו יום? האם אשה שנטמאה משום כתם צריכה לעשות הפסק טהרה כמו אשה שרואה דם? אשה שרואה דם בין השמשות ביום שמסיים תקופה מסויימת ומתחילה תקופה חדשה (כמו בין זבה לנדה או בין דם טוהר לדם טמא) נחשבת מקולקלת לגבי ספירתה וצריכה לחשוש לימי נדה וזבה עד שחוזרת למחזור רגיל. ר’ יהושע סובר שיש בעיות כאלה גם בנשים רגילות ולא רק במקרים נדירים שכאלה.

There is a debate between the rabbis and Rabbi Yehuda ben Agra regarding a woman who has spotting the size of two barley grains and a bit – does one need to be concerned that the blood was seen over a span of three days as one of the spots may have been from twilight (spanning two days) inwhich case she can be considered a zava gedola even though she doesn’t have 3 spots the size of a barley grain. Since Rebbi holds like one is a case where she checked and the other in a case where she didn’t check during twilight, the gemara tries to figure out when exactly did she check, according to Rebbi. The explanations lead to contradictions and also another braita leads to a contradiction in Rabbi Yehuda ben Agra’s opinion and the gemara works to explain these contradictions. These explanations connect with a separate argument between Rabbi Yehuda and Rabbi Yossi regarding the exact time that is considered twilight that spans two days. A woman that sees a spot of blood, is she considered impure retoractively from the time she last washed/checked her clothing – regarding herself and sacred tiems that she came in contact with? What is the law regarding a woman who saw a spot and then started bleeding can assume that she starts counting from her spotting? Does it matter if it was within 24 hours or does it need to be on the same day? A woman who starts bleeding on twlight of a day that is ending one time period and going into the next (zava/niddah, pure blood after childbirth/niddah), one’s count becomes all messed up and one needs to be concerned for niddah and zava until one gets back on a regular schedule. Rabbi Yehoshua says that not only these cases, but regular women have problems with their counting.

Dec 132019
 

הגמרא מנסה להבין את התשובה של חכמים לר’ יוחנן בן נורי נגד הקל וחומר שלו לגבי מחשבה בטומאת אוכלים של נבלת עוף טהור. הגמרא חוזרת לדברי ר’ יוחנן שאמר בעולשין שמחשבה לאכילת אדם מועילה רק בתלוש כדי להיות ראוי לקבל טומאה. רבא אומר שר’ יוחנן יודה שלעניין מעשר, מחשבת חיבור מועילה. מקשים עליו ממשנתינו אבל רבא מתרץ ומביא הוכחות לתירוצו. הגמרא דנה בתבלינים וחיובם במעשר ופאה. המשניות הבאות מונים עוד מקרים עם אותה מבנה כגון ראשית הגז ומתנות כהונה, ביעור פירות שביעית ושביעית, סימני כשרות בדגים וחיות/בהמות, ברכה לפני ולאחרי פעולה/אכילה.

The gemara tries to understand the rabbis’ response against Rabbi Yochanan ben Nuri’s kal vahomer argument regarding intent for susceptibility to food impurity of the carcass of a dead kosher bird. The gemara then goes back to Rabbi Yochanan’s statement regarding endives – intent only works regarding susceptibility to impurity once they are detached. Rava points out that Rabbi Yochanan would say regarding tithes that intent to be consumed by humans would work even while attachקd to the ground. The gemara deals with spices and their obligation regarding peah and tithes. The next mishnayot raise other cases with the same structure like giving the shearings and the gifts from slaughtered animals to priests, laws of shmita and destruction of shmita items (bi’ur), signs of kashrut by fish and animals, blessings before and after food/actions.

Dec 122019
 

יש אנשים שכשרים להעיד אבל לא כשרים לדון – סומא באחת מעיניו. אבל יש על זה ויכוח. האם נשים כשרים לדון? יש מאכלים שמטמאים טומאת אוכלים אבל לא חייבים במעשרות. יש שחייבים במעשרות אבל לא חייבים בפאה. הגמרא מביאה אמירה של ר’ יוחנן בעניין טומאת אוכלים – ומשם לומדים שמחשבת חיבור לא נחשב מחשבה – רק לאחר שתולשים. רבא מוכיח ממשנה בטהרות אבל דוחים הוכחתו. הגמרא מביאה מחלוקת בברייתא בקשר למחשבה בנבלת עוף טהור ומבררת באיזה מקרה בדיוק הם חולקים.

There are those who can testify but not be judges – this is referring to one who is blind in one eye. However this is a source of debate. Are women able to be judges? There are foods that are suceptible to impurities but not obligated in tithes. There are those obligated in tithes and not in peah (leaving over the corner of the field). The gemara brings a statement of Rabbi Yochanan regarding impurity of foods and from there it’s derived that having intention that one wants to eat something that isn’t normally eaten is only effective once it is detached from the ground. Rava brings a proof for this from the mishna but his proof is rejected. The gemara brings a debate regarding a case of a kosher dead bird regarding the issue of intent to eat and the gemara clarifies in what case is there a debate.

Dec 112019
 

בעקבות המשנה הקודמת שעסקה בצמיחת שדיים ושערות בילדה – האם אפשר שאחד יבוא בלי השני, המשנה מביאה כמה מקרים שונים שבהם אם יש דבר אחד בהכרח יש את השני אבל אם יש את הדבר השני, לא בהכרח יש את הדבר הראשון. הנושאים הם: כלים עם נקב שמשקים יכולים להיכנס ולצאת ממנו, אבר (אצבע יתירה) שיש בו עצם וציפורן, כלים שראויים לטומאת מדרס של זב וגם לטמאת מת, ודיינים שכשרים לדון דיני ממונות ודיני נפשות.

Based on the previous mishna which discussed (according to the rabbi’s opinion) that there could be growth of pubic hairs without breast development, but there could not be breast development without hair growth, the mishna brings various cases where one item/situation cannot be in existence without a second situation/item but the reverse could be true – one can have the second without the first. The topics discussed are: utensils with a crack/hole that liquids can get into and drip out of, a limb (extra finger) that has bone and a nail, utensils that can become impure from a tent in which there is a dead body and from a zav sitting on it, categories of people that are qualified to be judges for cases of monetary and capital law.

Dec 102019
 

מה הכוונה שבבן ושבבת – שלפי הברייתא הגיל הוא מעת לעת? האם לעניין ערכין או לעניין גילאים בפרק שלנו? או שניהם? מה הדין לגבי אשה שיש לה צמיחה בשדיים ולא שערות? האם דנים בה כקטנה ולא כגדולה? האם זה אפשרי? נשים הן אלו שבדקו עניין שערות בבנות – האם העדות שלהן מתקבלת לכל עניין?

What is the meaning of “for boys and girls” in the braita where is says the age goes by full years? Is it for valuations or for issues in our chapter? Or both? What is the law regarding a woman who has breast development but no pubic hairs? Is she treated as a girl or as a woman? Is it possible for this to happen? Women would check girls regardibng hair development – is their testimony reliable for all purposes?

Dec 092019
 

האם ר’ יוסי סובר שתרומה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן – אם נוכיח שהוא סובר שזה דאורייתא, נוכל להוכיח מברייתא שהוא גם סובר שההלכה שמופלא סמוך לאיש נדריו נדר היא מדאורייתא. בסוף הם לא מצליחים להוכיח את זה. במשנה ובברייתא, החכמים נותנים סימנים שונים לשלבי התפתחות של האשה (מתי עוברת מנערה לבוגרת) על פי תיאור של גודל השדיים או סימנים אחרים בשדיים. יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי הגיל שבו מחשיבים אשה או גבר כאיילונית או סריס (מי שלא יכול להוליד ילדים) – האם זה גיל שמונה עשרה או עשרים. הדין רלוונטי לעניין פטור מייבום וחליצה. יש סופרים את השנים האלו – האם מדובר בתוך השנה ב18 או 20 או בסוף השנה?

Does Rabbi Yossi hold that truma today is a Torah obligation or only rabbinic? If we can prove that he holds it is on a Torah level, we can prove from a braita that he holds that the law that a year before bar/bat mitzva one’s vows are valid is a Torah law. However, the gemara is not able to prove this. In the mishna and the braita, the rabbis bring several descriptions of women’s breast development as a way to determine the maturity of a girl – when she leaves the realm of her father. There is a debate regarding Beit Shammai and Beit Hillel regarding the age at which one considered a woman or man not able to bear children regarding exemption from levirate marriage and chalitza – is it age eighteen or twenty? Some count these are into the 18th or 20th year and some as the end of the year.