Dec 252019
 

הגמרא ממשיכה לפרש מהן בדיוק רוק תפל, מי רגלים שהחמיצו, וכו’. האם חשוב שתן של מי, איך השאירו את השתן? המשנה מדברת על הדינים של אשה שקובעת וסת הגוף. בכמה פעמים קובעים וסת קבוע בוסת הגוף? האם יש הבדל בין וסתות הגוף שונים? האם יש הבדל בין קביעת וסת הגוף לקביעת וסת של ימים. האם יש וסת לשעה מסויימת? כמה זמן צריך לפרוש – וסת שלימה? רק בשעה שרגילה לראות? ר’ יוסי ור’ יהודה דנים בנושא. האם צריך לפרוש בעונה קודמת לוסתה? אשה שיש לה וסת קבוע – צריך לעקור אותו בג’ פעמים שהיא לא רואה.

The gemara continues to discuss what is the saliva mentioned in the mishna, what is urine that fermented? Does it matter what type of urine (whose, how it was left, etc.)? The mishna talks about the laws of a woman that has physical symptoms that are indicators that her period is coming. Is there a difference between establishing a cycle based on that rather than based on days? Can one establish that she regularly sees for a particular hour? If so, does she need to separate from her husband for only the specific time she regularly sees or for the whole 12 hour period? Rabbi Yehuda and Rabbi Yosi disagree regarding this issue. Does one need to separate the 12 hour period before she is expecting to get her period? A woman who has a regular cycle, how many time are needed to not see blood at that time in order to uproot that regular cycle?

Dec 242019
 

אם יש כתם, האם יש דרכים לדעת אם זה דם או לא? אם מכבסים בשבע סמנין ספציפיים, וזה יורד, סימן שזה דם ואם לא, סימן שזה צבע. אחרי שהכתם יורד אפילו אם לא יורד באופן מלא, אפשר לטבול לטהרו כי הכתם מבוטל ומה שנשאר נחשב טומאה בלועה. מהן שבעת הסמנין והאם חשוב הסדר? אם הכתם לא יורד, אבל מנסים לכבס שנית וזה יורד, האם הטהרות שהשתמש בהם בין הכביסות טמאות? האם עצם הכיבוס השניה הוכיח שהוא הקפיד על הכתם והתייחס כאילו זה דם? למי שסובר שהפקדה שלו רלונטית, על בסיס מה סובר כך? מחלוקת ר’ יוחנן וריש לקיש לגבי טומאה בלועה שאינה מטמאה – האם זה כולל טומאה שיכול לצאת על ידי הדחק? האם זה משנה אם הדבר הוא בלוע הוא טומאה מדאורייתא (כמו מעיינות הזב) או דרבנן כמו מקשים טמאים רגילים שמטמאים כלים מדרבנן בלבד? ר’ יוחנן מביא שלוש קושיות נגד ריש לקיש וריש לקיש מקשה על ר’ יוחנן קושיה אחת. כדי לענות על הקושי נגד ר’ יונחן, רב פפא מסביר בדיוק באיזה מקרים הם חולקים ומה כל אחד סובר.

Is there a way to determine if a stain is from blood or from something else? Laundering it with certain substances can be an indicator as certain substances used in a particular way can remove blood stains but not necessarily other stains. If one washes with seven specific substances, and the stain comes out, it is an indicator that it is blood. And if not, it is dye or something else. After the stain comes out or if it doesn’t come out fully, one can put in a mikveh and purify it – whatever is left is considered absorbed and it not a problem. What are the seven substances and is the order of washing important? If the stain doesn’t come out and one washes it again and the stain comes out then, does that make it impure? Does that prove that the owner thought the stain was blood and therefore we treat it as blood?  the owner’s intent important? If so, why? Rabbi Yochanan and Reish Lakish argue regarding impurity that is absorbed that does not make other items impure – does that include items that can get out if one works very hard at it? Does it matter if the item that is absorbed a high level of impurity (av hatuma and on a Torah level) or if it is low level (rabbinic and first degree impurity)? Rabbi Yochanan brings three sources to question Reish Lakish and then Reish Lakish brings one against Rabbi Yochanan. Based on the last question, Rav Pappa specifies in exactly which case they disagree.

Dec 232019
 

שלוש נשים במיטה אחת – תלוי איפה ישנו ואיפה מוצאים את הדם. למה לא אמרו כך במשנה הקודמת כשדיברו על שלוש נשים במיטה אחת? המשנה מביאה מקרה דומה – שלושה גלים של אבנים ומת תחת אחד מהם ולא יודעים איזה. האם המקרים באמת שוים? מה אם בודקים ולא מוצאים שום בשר מת מתחת לכל הגלים – האם אפשר להניח שעורב בא ואכלו? האם אפשר לסמוך על כך שאנשים בודקים בצורה יסודית? הגמרא מביאה סיפורים שבהם מצאו מת במקום שהיה קשה למצוא. במקרה אחד מצאו בור מלא עצמות והם מניחים שזה בא מישמעאל שהרג את גדליה ואנשיו לאחר חרבן בית ראשון. איך מתייחסים לשמועות על אחרים – אם שומעים שמישהו רצח והוא מבקש מקלט, האם אפשר להגן עליו? מסופר על עוג שסיפר לאברהם שנשבה לוט, אברהם נכנס למלחמה כי למרות שסיפר לו “לשון הרע” הוא חשש לדבריו והגן על עצמו. מה קורה אם היה בגד עם כתם ולא מוצאים? או היה בו שעטנז ולא מוצאים? האם נשים יכולים/כדאי להם ללבוש בגדים צבעוניים והאם אפשר להגיד שהם אינם מטמאים משום נדה?

Three women sleeping in one bed – it depends where they were in the bed and where the spot was found. What wasn’t this brought up in the previous mishna? The mishna brings a comparable case – three piles of stones with a dead body underneath one of them and one doesn’t know under which one. Are these cases really comparable? What is one checks and doesn’t find anything – can one assume it was taken away by a bird? Can one rely on the fact that people check thoroughly? The gemara brings stories in which part of a dead body was there but they couldn’t find it. In one case they find a ditch full of bones and the rabbis attribute it to bones from the people Yishmael killed when he assasinated Gedalia after the destruction of the first temple. How do we relate to rumors (lashon hara) that one hears. If we hear someone killed someone and is asking for protection – do we trust the rumor and not protect him or do we provide with protection? It is told about Og that he passed on a rumor to Abraham that Lot was captured and Abraham took the rumor seriously. What happens if one knows there is a stain on a cloak and can’t find it? If there was clothing with shaatnez and can’t find the string of the other type to remove it – what does one do? Were women able/should wear colored clothing and does it protect them from becoming impure from spotting.

Dec 222019
 

באיזה מקרים אפשר לתלות את הכתם במישהי אחרת? אם השאילה בגדיה לנכרית? במה זה תלוי? יש מושג – תולין במקולקל במקולקלת – עד היכן אפשר להגיד מושג זה? האם אפשר אם במקולקת בתוך שבעה נקיים כבר – האם אפשר לתלות בה אפילו אם זה אומר שהיא צריכה להתחיל שוב שבעה נקיים? יש מחלוקת רבי ורשב”ג בעניין. האם הם חולקים גם בדיני טומאה וטהרה – טהור וטמא הלכו על שני שבילים וידוע ששביל אחד היה טמא ושביל אחד היה טהור. האם אפשר לתלות שהטמא עבר בשביל הטמא? האם אפשר לתלות באשה שראתה כתם? כתם שרואים על דבר שאינו מקבל טומאה – האם מטמא את האשה או לא? מה הדין כשיש שלוש נשים במטה אחת ומוצאות כתם. אם אחת בדקה ומצאה דם, אפשר לתלות מה אבל האם תלוי מתי בדקה? האם תלוי גם אם חלק מהנשים בקטיגוריה של מסולקות דמים – מעוברת, מניקה, קטנה או זקנה?

In which cases can one attribute her stain to someone else? If one lends her clothes to a non-Jew? Upon what is that dependent? There is a concept – we attribute the problem to one who is already in a problematic situation. To what extent does this apply – even if it makes the problematic situation worse, i.e. she is in the middle of her seven clean days? Rabbi Yehuda HaNasi and Rashbag differ on this issue. Would they differ also in a case where a pure and impure person walked on two paths – one pure and one impure – can we assume the impure person took the impure path? Can one attribute the stain to a woman who was impure from seeing a stain? Is a stain seen on an item that is not susceptible to impurities render the woman impure? If three women slept in one bed and find blood, if one checks and finds blood, can we attribute it to her? What if one of the women were pregnant, nursing, young or old?

Dec 212019
 

הגמרא ממשיכה לעסוק בשיעור כתמים של כגריס ושואלת אם יכול להיות מקרים שבו יש יותר מגריס ועדיין יהיה אפשר לתלות במאכולת. מהן הדינים אם מוצאים דם בתוך השתן – האם זה תלוי אם היא התשינה בעמידה או בישיבה? מה אם נמצא דם בתוך דלי ששם השתינו גם איש וגם אשה – האם זה ספק ספיקא והיא טהורה? האם יש יותר סיכוי שבא ממנה? האם זה תלוי אם היא עמדה או ישבה כשהשתינה?

The gemara continues dealing with the size of spots of blood that are the size of a split bean. Can there be cases where it is larger than that and still we can assume it came from a louse? What is the status of a woman who finds blood in her urine – does it depend f she urinated while sitting or standing? What if blood is in a pail into which both a man and female urinated – is it a safek-sefaika – two doubts and she is pure? Is there more of a chance it came from a woman? Does it matter if she was sitting or standing?

Dec 202019
 

רב אשי מבין את דברי שמואל בדרך אחרת. הגמרא נותנת הסברים למקומות וצורות בגוף שהדם יכול להיות והאם במקרים אלו אפשר להניח שבא מהרחם או לא. מה אם מוצאים במסכת (בחוטים של האריגה)? אם רוצים לבדוק אפשרות שדם הגיע ממקום מסויים האם אפשר לעשות את אותה פעולה שוב כדי לראות אם זה אפשרי? מתי נאמרה הדין של אשה שישנה עם בגדה? מה קורה אם שתי נשים לובשות אותו בגד זה אחר זה? האם זה תלוי במיקום ובגובה של כל אשה? מה קורה אם אשה בדקה את הבגד לפני שהעבירה לחברתה? מי משלמת על הכביסה? אפשר לתלות כתם בכל דבר אחר אם יש אפשרות. באיזה מקרים נחשב שאפשר לתלות ובאיזה אי אפשר? האם נשים יכולות להיות שוחטות? מהי השיעור שאפשר להניח שהיא הרגה מאכולת (כינה)? האם זה רק במקרה שידוע שהיא הרגה או לא? השיעור הוא עד כגריס של פול – האם זה עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל?

Rav Ashi understand Shmuel differently. The gemara gives explanations for where on the body one could find blood and assume or not assume it came from the uterus. What is one finds in the strand on the weaving loom? If one wants to check if it is possible it came from there, should one redo the act and see if it is possible or not – would that be a good test? When was the halacha taught regarding the cloth that one sleeps with? What if two women wore the same garment – does it depend on their height or if the first woman checked before lending it to her friend? Who pays the laundry bill? If one can find something else to attribute the blood to, the woman will remain pure. In which cases can one assume it came from somewhere else and in which not? Can women be slaughterers? What is the size by which one can assume that the woman killed a louse? Is it only in a case where she knows she killed a louse or not? The size is “until the size of a split bean” – is that until but not including or until and including that size?

Dec 192019
 

למה הכותים נאמנים על דברים מסויימים ולא על דברים אחרים? מאחר שהכותים מפרשים לפני עור לא תתן מכשול במובן מילולי ולא איך שאנחנו מפרשים, איך אפשר לסמוך עליהם בכלל – אולי מנסים להכשיל אותנו בעבירות? פרק שמיני מתחיל עם עיסוק בכתמים בגוף או בבגד וחשיבות המיקום שלהם. שמואל אומר שכדי להיות טמאה, האשה חייבת שתתהיה לה הרגשה. הגמרא מביאה הרבה קושיות נגדו כולל ממשניתינו ובסוף מסיקה ששמאול דיבר רק על הרובד הדאורייתא אבל מדרבנן, היא טמאה אפילו בלא הרגשה.

Why are Cutim believed about some things and not about others? Since they understand “do not put a stumbling block before a blind person” literally, how can we trust them at all – maybe they are trying to get us to sin? The eighth charpter beginning with a sicussion of spots of blood found on a woman’s body or on her clothing and the significance of where it is found. Shmuel says that a woman only becomes impure if she has an internal sensation. The gemara brings several sources that seem to go against Shmuel’s opinion, including from our mishna. In the end they conclude that Shmuel meant on a Torah level, butby rabbinic law, she would be impure even without a sensation.

Dec 182019
 

מניין לנו ששתן הזב טמא ודם שלו טהור? שרץ יבש טהור אבל אם הוא שלם טמא. אם נשרף טהור אבל אם נשרף ועדיין שלם, טמא. אם מוצאים שרץ במבוי או כתם בבגד, האם מטמאים טהרות למפרע? אם כן, ממתי? אם מוצאים בגדים עם כתם דם – האם יש להניח שזה דם נדה או האם אפשר להניח שלא? באיזה נסיבות זה תלוי? על איזה דברים מקפידים הכותים ועל איזה דברים לא מקפידים?

From where do we derive that urine of a zav is impure and blood is impure? A creature that is dry does not transfer impurities unless it is whole. If it is burned, it is pure, unless it is whole. If one finds a creature in an alley or blood on a cloak, how do we determine from when it was impure and possibly transferred impurities to other items? How far back do we go? If one finds clothing with blood on it, when do we assume it was blood that was impure – upon what does it depend? Which halachot are Cutim (Shomronim) careful about and which are they not?

Dec 172019
 

מניין לנו שבשר במת מטמא לח ויבש? שתי תשובות שונות הובאו. הגמרא מקשה עליהם ממקומות אחרים. יש יוצאים מן הכלל – שיניים, שער וציפורן – למה הם לא מטמאים? איך זה מסתדר עם מה שנאמר מקודם? מה לגבי עור האדם? האם מטמא? האם נחשב כמו שער וציפוניים שגזעו מחליף? מניין לנו שהזוב מטמא כמו הזב? האם מטמא בדיוק כמו הזב או האם יש הבדלים? דיני רוק של זב – איך מטמא? האם מטמא כמו הזב? מי האף – מניין לנו שמטמא? מחלוקת ר’ יוחנן וריש לקיש. מהן הנפקא מינות?

From where do we derive that flesh of a dead body transfers impurity whether moist or dry? two answers are brought. The gemara raises contradictions. There are some exceptions – teeth, hair and nails. Why are those exceptions to the rule? What about skin? Is it like hair and nails because it can regenerate? If so, why can it carry impurites? From where do we derive that the zav’s discharge is also impure? Does it transfer impurities in the same way as the zav himself? Liquids from the nostril – from where do we derive that they transfer impurities? Debate between Rabbi Yochanan and Reish Lakish. In which case would they differ?

Dec 162019
 

הגמרא מביאה המון מקרים שונים לגבי אשה עם וסת שמדממת כל יום שני או כל שני ימים מדממת ושני ימים לא מדממת וכו’ – כמה ימים כל אשה יכול להיות עם בעלה? האם דם נדה ועוד דברים שמטמאים מטמאים לח ויבש או רק לח? האם דם נדה מטמא משכב או מושב?

The gemara brings a lot of cases where a woman bleeds every other day or two days bleeds, two days doesn’t bleed, etc. How many days are each of these women permitted to their husbands? Does niddah blood and other items that carry impurity transmit impurity only if they are moist or also if they are dry? Does niddah blood create impurities of sitting and lying like the niddah herself?