Nov 042019
 

האם אשה שלא עסוקה בטהרות צריכה לבדוק לפני ואחרי תשמיש? מהן ההבדלים בעניין בדיקות לפני/אחרי תשמיש לנשים שאין להם/יש להם וסת? יש מחלוקת תנאים אם אשה בלי מחזור סדיר יכולה להישאר נשואה לבעלה כי יש חשש שהתשמיש יביא את המחזור שלה.

Does a woman who doesn’t deal with pure items need to check herself before and after relations with her husband? What are the differences regarding checking before/after relations between women who have regular cycles and those who don’t. There is a tannatic debate regarding whether or not a woman who does not have a regular cycle can remain married to her husband as there is a concern that having sex will bring on her period.

Nov 032019
 

האם יש שתי קטיגוריות בארבעת הנשים שדיין שעתן ויש הבדל להלכה בין שתי קטיגוריות אלו לגבי אם רואות פעמיים בזמן שאמורים להיות מסולקות דמים? מה הדין למי שקובעת וסת לאונס? האם אפשר? אם זה קורה תמיד על ידי אותו מעשה וגם באותו יום בשבוע, איך מחשיבים את הוסת שלה – לימים, למעשה או לשניהם? מתי נשים צריכות לבדוק? האם יש נשים שלא צריכות? האם דמי טוהר לאחר לידה שונים מדמים הטמאים באופן מהותי או רק כי התורה קבעה? תינוקת שלא הגיעה זמנה לראות והתחתנה – עד מתי נחשבת דמים שלה דם בתולים? מתי היא צריכה להתחיל לבדוק לפני ואחרי תשמיש? הבדיקות הם לטהרות ולא לבעלה אבל קבעו שאשה שבודקת לטהרות, תבדוק גם לבעלה.

Are there two different categories within the four women who are considered that they don’t bleed, such that there is a difference in the law regarding the second time one sees after not seeing? What is the law regarding one who gets here period based on some outside factors (i.e. jumping)? Can one create a cycle based on that? If it happens based on an act and a particular day, how do we treat it? When do women need to check? Are there women who don’t need to check? Is the pure blood after childbirth inherently different from the impure blood after childbirth? Does one need to check that one type began before counting the days of pure blood? A young girl who got married and hasn’t yet started menstruating – until what point can we assume blood she sees is from the tear in her hymen? When does she need to begin checking before and after relations? The examinations are only required for women dealing with pure items. But the rabbis instituted that women dealing with pure items who are checking anyway, should also check before having relations with their husbands.

Nov 022019
 

Study Guide Nidda 10 דף נלווה נדה י

באיזה דרכים שונה הדין לילדה שלא הגיע זמנה לראות (שלא הגיעה לגיל שבדרך כלל מקבלים מחזור) אבל היא ראתה דם?

In what ways are the laws different for a girl who hasn’t yet reached an age where girls generally menstruate and yet she has seen blood?

Nov 012019
 

מתי אשה נחשבת למעוברת כדי להגיד שאין מטמאות טהרות שנגעה בהן למפרע? האם סימני גופיים רלונטיים? האם חרדה גומרת לסילוק דמים? מהן ההגדרות של הקטיגוריה של מניקה? האם זה קשור לזמן (24 חודשים) או להנקה? מהו ההגיון שעומד מאחרוי כל שיטה? יש שחשבו שהדם הופך לחלב הנקה (דם  נעכר ונעשה חלב). מתי אשה נחשבת זקנה? הגמרא מביאה כמה אפשרויות סובייקטיביות שקשורות שאיך הן נתפסות בעיני אחרות. מה קורה לגבי זקנה שהפסיקה לקבל מחזור ואז חוזרת לקבל? ומה לגבי קטנה שרואה – מתי נחשבת כבר לאשה רגילה לטמאה מעת לעת? ואיך שונה הדין לגבי קטנה שלא הגיעה זמנה לראות (צעירה יותר) לבין קטנה שכבר הגיעה זמנה לראות (סמוך לגיל 12)? מה קורה כשמתחילים לראות דם ואז מפסיקים לכמה חודשים?

When is a woman considered pregnant to determine that she is considered as one who doesn’t bleed and we don’t retroactively invalidate her pure items she had dealt with before she saw blood? Are bodily signs of pregnancy taken into consideration? When is a woman considered “nursing” who is assumed not to have a regular period? Does it depend on whether or not she is nursing or is it up to 24 months after childbirth, regardless of whether one is nursing? When is a woman considered “old”? The gemara brings various subjective definitions, relating to how they are perceived in the eyes of others. What happens to an older woman who stops and then starts bleeding again somewhat regularly? What about a young girl who starts bleeding – at what point is she considered to have a regular cycle and her pure items are retroactively deemed impure? Who does the law differ for a young girl who is of the age where girls generally start menstruating from a girl who is not of the age? What happens if they start seeing regularly and then stop?

Oct 312019
 

שמואל ור’ אלעזר שניהם אמרו שהלכה כר’ אליעזר בארבעה מקרים. הגמרא מקשה על זה בהבאת מקרים אחרים שבו אנשים אלו פסקו כר’ אליעזר. מה פירוש המושג בתולה במשנה? למה פירוש זה לא מופיע בברייתא ששם מוזכר שלוש סוגים שונים של בתולות?

Shmuel and Rabbi Elazar hold like Rabbi Eliezer in four cases. However the gemara raises questions on this as it seems there are other cases where they also hold like Rabbi Eliezer. What is the definition of a virgin in the mishna? Why is that definition not mentioned as one of the three types of virgins listed in a braita.

Oct 302019
 

עיסה שמוכנה כבר להפריש חלה, דינה כחלה לעניין ספק טומאה. הגמרא מקשה ממקרה של מעת לעת בחולין שנעשו על טהרת התרומה ששם אין ספק טומאה נוהגת – כי הגמרא מניחה שחילון הטבולים לחלה (שכבר אפשר להפריש מהם חלה) שווים לחולין שנעשו על טהרת התרומה. הגמרא מביאה שני תירוצים. ר’ אליעזר בן הורקנוס ור’ יהושע חולקים לגבי איזה נשים דיין שעתן. למה העדיפו שיטת ר’ אליעזר אבל רק פסקו כמותו רק לאחר מיתתו? מהן ההגדרות של ארבעת הנשים שעליהם דיבר ר’ אליעזר? באיזה מקרים אחרים פוסקים ר’ אליעזר?

A dough at the stage where challa can be taken is already considered like challa for purposes of impurities (if a case of doubt arises). The gemara assumes that dough from which challa is ready to be taken but hasn’t yet been taken is like non sacred items that people treat like truma and therefore questions the previous halacha from the fact that we do not have the laws of retroactive impurity (a case of doubt) for non sacred items that were treated like truma. Two answers are given. Rabbi Eliezer ben Horkanus and Rabbi Yehoshua disagree regarding to which women the laws of retroactive impurtiy are not applicable. Why was Rabbi Eliezer’s opinion is prefered but was only followed after his death? What are the definitions of the four women who Rabbi Eliezer wqas referring to? In what other cases do we hold like Rabbi Eliezer.

Oct 292019
 

יש ברייתא שמחזקת שיטת רבא שלומד מתוך קל וחומר שהרואה דם מטמאה משכבה ומושבה לטמא אדם ולטמא בגדים שעליו. יש שתי גירסאות שונות לדברי רב הונא – האם הוא צמצם את הדין של מעת לעת לקדשים בלבד או גם לתרומה? יש 6 קושיות נגד הגירסה שהדין רק לקדשים והגמרא מתרצת כל קושי. על הגירסה השנייה מביאים ברייתא להקשות ומתרצים.

A braita is brought to support Rava’s opinion that from a kal vachomer (logical argument) one can learn that even items the woman sat on within the period of 24 hours before she saw blood or from her last examination carry high level impurity (items that are sat on or lied upon can make a person impure and in turn the clothes that person is wearing). There are two different version of what Rav Huna said regarding retroactive impurification – does it refer only to kodashim (from the Temlpe) or also to truma. Six questions are raised but answered regarding the opinion that it is not applicable to truma. One question from a braita is raised on the other version but it is also resolved.

Oct 282019
 

מה הדין לגבי כתמים של נשים – האם מטמאים למפרע? האם יש הבדל בין דין כתמים לנשים שיש להן וסת לבין נשים כמו מעוברת ומניקה שנחשבות מסולקות דמים? האם שתי הבדיקות לפני ואחרי תשמיש נחשבים כבדיקה? למה המשנה הזכירה שהאשה ישבה על מיטה? מה אפשר ללמוד להלכה מכך לגבי טומאת משכב ומושב למפרע? איזה סוג של דברים נחשבים “שיש בהן דעת להישאל”?

What is the halacha regarding spots of blood on women’s clothing? Does it create a problem for impurities retroactively? Is there a difference in this halacha between women who menstruate regularly and those who don’t? Are the two internal examinations before and after intercourse considered a good internal exam (so that anything before will not become impure? Why did the mishna mention that the woman was sitting on a bed? What halacha does the gemara derive from here regarding the status of bed regarding a higher level of impurity that is found by a nidda of mishkav and moshav? What determines whether an item has the descriptor “it has consciousness and can be asked”?

Oct 272019
 

איך חזקיה מטהר בקופה (במחלוקת עם ר’ יוחנן) אם שמאי והלל מודו שטמא? יש 4 הסברים שניתנו כדי להסביר שהמקרה של חזקיה ור’ יוחנן שונה מהמקרה שעליו דיברו שמאי והלל. מה הטעם של שיטת חכמים במשנה? האם המשפט במשנה – כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה – הוא רק לפי ר’ דוסא או גם לפי חכמים?

In the case of a basket how doese Chizkiya say the contents are pure in his debate with Rabbi Yochanan when Shamai and Hillel agree that they are impure. Four explanations are given – each one states that the case of Chizkiya and Rabbi Yochanan is different from the case of Shamai and Hillel. What is the reason behind the rabbis opinion in the mishna (24 or the last examination – whichever was more recent)? Is the sentence in the mishna – any woman who has a regular cycle does not cause items to become impure retroactively – only according to rabbi Dosa or also the rabbis?

Oct 262019
 

הגמרא מביאה שתי דרכים להבין המחלוקת בין ר’ שמעון וחכמים בעניין מקווה. הגמרא מביאה עוד 3 הסברים למחלוקת שמאי והלל ודנה בהבדלים ביניהם.

The gemara brings two different explanations for the debate between Rabbi Shimon and the rabbis regarding mikveh. The gemara brings three other explanations for understanding the root of the debate in the mishna between Shamai and Hillel.