Nov 142019
 

הגמרא מנסה לברר מה נקודת המחלוקת בין ר’ אליעזר וחכמים – בהאם חולקים בעניין דם שיוצא דרך שפופרת או בעניין אחר? האם יש טומאת קרי אם הזרע יוצא דרך קיסם או לא? האם טומאת קרי סותר שבעה נקיים של הזב – והאם באותה דרך שזיבה סותרת? האם דם יבש מטמא? יש כמה סיפורים בעניין שאלות ששאלו נשים ודור יבנה והרבנים הלכו לרופאים להתייעץ. האם פסקו על סמך הרופאים? באיזה מים בודקים אם נמוחו ולכמה זמן שורין? האם ר’ יהודה חולק על תנא קמא גם בעניין המפלת בצורה של דגים? למה יש הבחנה בין דגים לבין בהמות? מה ההבדל בין גזירה שווה מופנה ולא מופנה ובין גזירה שווה שמופנה מצד אחד לבין מופנה משני צדדים?

The gemara is trying to evaluate what the source of the debate between Rabbi Eliezer and the rabbis – are they disagreeing about whether blood that came out through a tube would be impure or not or is the issue something else entirely? Is there impurity of a seminal discharge if it came out through a reed? Does a seminal emission cancel out clean days of a zav? And if so, is it the same as if he saw a zav discharge during the clean days? Is dry blood impure? Some stories regarding questions  woman in the generation of Yavneh where the rabbis went to ask the doctors. Did they follow the doctors or not? What type of water and for how long does one soak the dry blood? oes Rabbi Yehuda disagree with tana kamma also regarding one who miscarries something that looks like a fish? Why is there a distinction in the mishna between fish and animals? What is the difference between a gezeira shava made from a word that is free and if both words are free?

Nov 132019
 

Study Guide Nidda 21 דף נלווה נדה כא

הגמרא דנה בחתיכות שיוצאות מהגוף של אשה. איך יודעים אם הם מטמאים את האשה או לא? האם אפשר שיהיה פתיחת הקבר בלא דם, כלומר האם יש אפשרות שהרחם תיפתח בלי שיצא דם?

The gemara talks about pieces that are discharged from a woman’s body -if there is no blood alongside them, are they impure? Is it possible for the uterus to open without blood coming out?

Nov 122019
 

הרבנים מנסים לתאר את הצבעים השונים וגווניהם – האם הגוונים גם טמאים? בתקופת האמוראים היו רבנים שהיססו מלפסוק לגבי צבעים כי חששו שהםלא מבינים מספיק טוב את ההבדלים בין צבעים טמאים וצבעים טהורים.

The rabbis try to describe the different colors and shades – are shades also impure? In the time o fthe emoraim there were rabbis that were hesitant to pasken regarding colors are they were unsure of the differences between pure and impure colors.

Nov 112019
 

איזה צבעים של דמים מטמאים באשה? האם יש דמים שטהורים? דורשים את זה מזקן ממרא. הגמרא עוברת על הדעות השונות  במשנה לגבי צבעים של דמים. הגמרא מגדירה מה זה הצבע אדום שעליו מדובר במשנה.

What color of blood render a woman a nidda? Are there blood colors that are pure? This is derived from the verses regarding a rebellious elder. The gemara goes over the different opinions in the mishna regarding colors. They define what exactly is “red” mentioned in the mishna.

Nov 102019
 

Study Guide Nidda 18 דף נלווה נדה יח

איך השיטות השונות לגבי דמים שיוצאים מן הפרוזדור מסתדרים עם הברייתות שהביאו ר’ חייא ורב קטינא? ר’ יוחנן אמר שיש שלושה מקורות שחכמים הולכים לפי הרוב וקובעים כודאי. הגמרא שואלת – מה לגבי עוד מקרים שגם פוסקים שהרוב כודאי כמו תשע חנויות כשרות, תשע צפרדעים שנמצאים ליד אחד לא כשר/טמא. איזה מקרה בא ר’ יוחנן למעט?

How do the different opinions regarding impurity of blood found in the vaginal canal correspond to the braitot that Rabbi Chiya and Rav Katina brought. Rabbi Yochanan says there are three cases that the rabbis follow the majority and treat is as definite. The gemara asks – what about other cases like the 9 kosher stores or 9 frogs case that are near one that is not kosher/impure. What case is Rabbi Yochanan excluding?

Nov 092019
 

הגמרא מביאה עוד מאמרים בקשר להתנהגויות לא רצויות. האם אפשר לקיים יחסי מין ביום? לאור הנר? האם שלג נחשב לדבר שמקבל טומאה? מה הססטוס של דמים שיוצאים מה”פרוזדור”? זה תלוי מאיזה צד הדמים יוצאים. אם זה בא מהצד שבא מהרחם, זה טמא ואם מהצד הבא מה”עלייה” זה טהור. יש פירושים שונים מה זה העלייה. הגמרא מביאה 4 דעות לגבי הדם שבא מכל צד – האם זה ודאי טמא/טהור או ספק טמא/טהור?

The gemara brings more statements regarding behaviors that are frowned upon. Is it permitted to have sex during the day? In the light of a candle? Is snow susceptible to impurity? What is the status of blood that leaves the vaginal canal that comes from the uterus? It depends on what side the blood is found in the canal – if it comes from the uterus, it’s impure from the “aliya/upper section”, pure. The aliya is either the bladder or the ovaries. The gemara brings four opinions about the blood that comes from either side – is it impure/pure definitively or possibly?

Nov 082019
 

האם דיני ווסתות דאורייתא או דרבנן? האם יש על זה מחלוקת בין אמוראים? גם בין תנאים? יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל האם צריך לבדוק לפני כל פעם שמקיימים יחסים מין אם זה כמה פעמים באותה לילה (לנשים שעוסקות בטהרות). תוך כדי הדיון, עולה שאלה לגבי האפשרות לקיים יחסי מין לאור הנר ודיון לגבי המקור לאיסור קיון יחסי מין ביום. איזה דברים לפי המסורת נקבעים מראש לפני לידת האדם (מאז הורתו) ומה לא נקבע מראש? הגמרא מטצצת מספר בן סירא וגם מתנאים רשימת התנהגויות שמגונים כלפי הקב”ה.

Are laws of vestot  (when a woman is expected to get her period) rabbinic or from the Torah? Is it a subjec tof debate among tannaim and emoraim? There is a debate between Beit Shamai and Beit Hillel regarding one who has relations multiple times a night – how many examinations does a woman who is dealing with taharot have to do? In the context of that discussion, a question arises regarding having intercourse in a lit room and the prohibtion to have intercourse during the day is a also discussed. What about humans is predetermines before their birth and what is not? The gemara quotes from Ben Sira and also other tanaim regarding a list of behaviors that are despised by God.

Nov 072019
 

יש פירושים שונים לגבי שלושת השלבים השלבים המוזכרים במשנה שבהן אשה רואה דם לאחר תשמיש (במיוחד בין השלב השני לשלישי). הגמרא דנה בשיטות השונות. האם בעל יכול להניח שאשתו טהורה וביחד עם זה, האם היא צריכה לבדוק את עצמה לוודא שהיא טהורה? האם זה שונה אם היה מחוץ לעיר וחוזר? האם זה תלוי אם יש לה וסת או אין לה וסת? איך זה קשור למחלוקת האם וסתות דאורייתא או דרבנן?אם עברו מספיק ימים שהיתה יכולה להיות בנדה ואז לטבול, האם אפשר להניח שהיא עשתה כן? האם זה נכון שאין ספק מוציא מידי ודאי?

There are different interpretations regarding the three stages manetioned in the mishna about a woman finding blood after intercourse (particularly between the second a third stage). The gemara discusses the differnt approaches. Can a husband assume that his wife is not in nidda, esp. if he comes home from a trip and does she need to check herself or can she assume if she hasn’t seen blood, she is fine. On what does it depend? Is it different if she has a regular cycle or not? How does the debate regarding whether vestot (assuming a cycle will come at a particular time) is a rabbinic or Torah law? If enough days have elapsed that a woman could have menstruated and gone of the mikveh, can the husband assume that she did? Is it always true that a doubt cannot override a certainty?

Nov 062019
 

המשנה וגמרא דנים בבדיקות שאשה עושה לפני ואחרי תשמיש. למה לא מודאגים שהדם דם ממשהו אחר – כמו כינה? מה אם העד לא היה בדוק מדם לפני שבדקה והכניסה לקופסה ולמחרת הבדיקה מצאה דם? יש דיונים צדדיים לגבי התייחסות תלמיד לרב וגם אם איך קובעים הלכה כשיש מחלוקת בין תלמיד לרב – האם הרב תמיד צודק או האם יש סיבות אחרות שאפשר להעדיף שיטת תלמיד על רבו? מהן הזמנים השונים שאם בדקה לאחר קיום יחסי מין בהפרשי זמנים אלו יש הבדלים להלכה לעניין טומאה וקרבן?

The mishna and gemara deal with examinations that women do before and after having sex. What are we not concerned that maybe the blood came from a louse? What if the examination cloth wasn’t checked before and after the examination, she put it in a box and the following day found it had blood on it? There are side disucssions that grapple with relationships between student and rabbi and also ask should one always follow the rabbi or can there be circumstances where one can follow the student? What are the times referred to in the different stages in the mishna where the woman examined herself ater having sex – each stage has different halachic ramifications regarding laws of purity and the sin offering.

Nov 052019
 

למרות שעדיף לנשים להרבות בבדיקות, המשנה אומרת שאין לגברים לבדוק את עצמם משום טומאת קרי כי זה יכול לגרום להוצאת שכבת זרע לבטלה. הגמרא מדברת על חומרת באיסור של הוצאת שכבת זרע לבטלה – גם כי זה מונע ממנו להביא ילדים לעולם וגם כי הוא נותן ליצר הרע להתגבר עליו ובכך יכול להוביל בסופו של דבר לעבודה זרה. איך עושים בדיקות על נשים שאינם מסוגלות לבדוק לעצמן? ומה לגבי כהן שרוצה לאכול תרומה אך לא מסוגל לבדוק לעצמו? רב פפא מסיק מהסוגיה שיש איסור לגברים ללבוש מכנסיים אלא אם כן הם מאוד רחבים בגלל שזה יכול לגרות אותו.

Even though for women it is good to check themselves often, for men is it considered bad to check themselves often (for semen, which is impure) as touching themselves could bring upon seminal emissions which is considered a serious trangression. The gemara explains that it is bad as it reflects a loss of life and also could lead to allowing the evil inclination to take over and could lead eventually to idol worship. How do women who are not capable of checking themselves eat truma? What about a male priest who can’t check himself. Rav Papa concludes from the discussion that it is forbidden to men to wear pants, unless they are very loose as it could cause sexual arousal.