michelle

Dec 052019
 

מניין לנו שזב ובעל קרי מטמא רק כשיצא מחוץ לגופם? איך במשנה מציעים לגבר שאוכל תרומה ומרגיש שיצא ממנו שכבת זרע אם יש איסור לגבר לאחוז באמה? האם כל שכבת זרע מטמא או רק אם יוצא עם הרגשה או “יורה כחץ”? האם שכבת זרע מטמא מזמן עקירה בפנים? יש כמה שאלות ששואל רבא בעקבות נושא זה? האם שכבת זרע מטמא במשהו או יותר? האם יש לעשות הבחנה בעניין השיעור בין רואה לבין נוגע בשכבת זרע?

From where do we derive that a zav and one who has a seminal emission are impure only after it leaves their body? How does the mishna recommend to someone eating truma who feels an emission coming on that he should hold his penis to prevent the semen from coming out before he swallows his food – isn’t it forbidden to hold one’s penis as it may cause an ejaculation? Do we consider the moment when the semen is ready to come out significant halachically? Rava brings a few examples where there could be halachic ramifications. Does semen cause one to be impure even if only a tiny amount comes out? Is there a different in the requisite amount for impurifying a person when it comes out of his body and for a person who comes in contact with the semen directly?

Dec 042019
 

האם פולטת שכבת זרע דינה כרואה או כטמואת נגיעה? למאי נפקא מינה? היולדת מטמאה פנים כבחוץ – מה הכוונה במשפט הזה? האם בית החיצון נחשב כבלועה או בית הסתרים? מה ההבדל בין דיני טומאה בבית הסתרים או במקום בלועה? האם המקום שמטמא נבלת עוף טהור חמשב כמקום בלוע או כבית הסתרים?

Is a woman who has semen exit her uterus or her body, is it impure because of “seeing”, like blood of niddah or zava or is it because of touching (like a dead animal)? What is the relevance? A woman in childbirth becomes impure from the inside like the outside – to what is this referring? If the beit hachitzon considered an encapsulated area or a hidden area? What is the differnece? The same question is asked about the area in throat where one has impurity if one is swallowing a dead kosher bird.

Dec 032019
 

Study Guide Nidda 41 דף נלווה נדה מא

האם באמת יש הוכחה מהברייתא לדברי ר’ יוחנן שר’ שמעון לא מחשיב לידת בהמה כלידה לעניין קרבן? איך מתייחסים לדמים שיוצאים עם או לפני לידה קיסרי? הגמרא מביאה ברייתא בעניין ולא בטוח אם מדובר על דם שיוצא דרך דופן או דם שיוצא דרך רחם? יש שלושה פירושים שונים לקטע השני של הברייתא. מה נחשב בית החיצון – האיזור בתוך הגוף של האשה שברגע שמגיע דם לשם האשה טמאה? האם הדין הזה תקף גם לפולטת שכבת זרע? או האם זה כמו טומאת קרי – מטמא אותה רק כשיוצא החוצה?

Is there really a proof from a braita for Rabbi Yochanan’s opinion that Rabbi Shimon would not consider a caesarean birth a birth regarding sacrifices? What is the status of blood that came with contractions three days before a caesarean birth? What about blood that came out during a caesarean section birth – is the issue relating to blood that came out the side with the baby or blood that came out vaginally? There are three differents interpretations regarding what blood it is referring to and what the issue is. In order for a woman to become a nidda or zava, the blood needs to come out to the “beit hachitzon” – what exactly is that area? If semen comes out a woman’s body for 3 das after sexual intercourse, she is impure – does it also make her impure if it hasn’t yet come out of her body or only after exiting her body (as in the case of semen by a man)?

Dec 022019
 

האם יוצא דופן נידון כלידה רגילה לעניין דמי לידה וקרבן – תנא קמא אומרים שלא ור’ שמעון אומר שכן. הגמרא מביאה את המקור לשיטותיהם ודנה בהם. ר’ יוחנן אומר שגם לר’ שמעון, כשמדובר בבהמה שמביאים לקרבן, יוצא דופן אינו נחשב ללידה רגילה ואי אפשר להקריבו. הלכה זו לומדים מגזירה שווה מבכור בהמה. למה לומדים משם ולא מגזירה שווה ללידת אדם? הגמרא מנסה לחזק את דברי ר’ יוחנן מברייתא.

Is a birth by caesarian section considered a regular birth for laws of blood after childbirth and for sacrifice? Tana Kama says no and Rabbi Shimon says yes. The gemara brings proof from the verses in the Torah for each and discusses further (what each one does with other’s proof). Rabbi Yochanan says that in the case of an animal santified to be used as a sacrifice, Rabbi Shimon will agree that one born by caesarian birth will not be able to be sacrificed as it is not considered a regular birth. This law is derived from firstborn animals. Why is it derived from a firstborn animal and not from a human birth? The gemara brings a braita to support Rabbi Yochanan.

Dec 012019
 

המשנה קובעת שאשה בימי זיבתה בחזקת טהורה. הגמרא מביאה 4 דעות שונות להבין את המשמעות של החזקה – לאיזה עניין היא נחשבת טהורה? הפירוש האחרון הסבירה שאי אפשר לקבוע וסת בימי זיבתה. רב פפא שואל – על אף שאי אפשר לקבוע וסת, אבל האם צריכים לחשוש לקבלת מחזור בימי זיבתה אם היום שהיא אמורה לראות יבוא בימי זיבתה? הוא מנסה לענות על שאלתו אבל רב הונא דוחה את הוכחתו.

The mishna states that a woman during her ziva days has a presumptive status of pure. The gemara brings four different opinions regarding the relevance of this status – what is the mishna saying? The last explanation is that one cannot establish a regular cycle if it comes out during her ziva days. Rav Papa asks if maybe in any case one needs to be concerned she may bleed if it comes out during ziva days, even if she can’t establish it as a regular cycle. He tries to answer his own question but Rav Huna rejects his answer.

Nov 302019
 

הגמרא ממשיכה לדון בשיטות השונות לגבי הזמן שבו אשה שיש לה צירים ומדממת לפני הלידה אינה מטמאת משום זבה. מה לגבי אשה שיש לה צירים בתוך שמונים ימי טהרה של נקבה – יש מחלוקת האם דמים אלו מטמאים משום נדה או זבה או לא.

The gemara continues to discuss and explain the various opinions regarding the time in which a woman who has contractions before birth with bleeding is not considered a zava. What is the status of the blood of a woman who has bleeding with contractions in the middle of her days of pure blood after pregnancy – Rabbi Eliezer and the rabbis disagree regarding whether or not they are considered niddah/zava and are impure or not.

Nov 292019
 

Study Guide Nidda 37 דף נלווה נדה לז

אם יש אשה שזבה גדולה, אם יש דם עם חבלי לידה בתוך שבעה נקיים שלה, האם זה סותר שבעה נקיים של זבה – האם צריך שיהיה דבר שגורם טומאה כדי לסתור טומאה? לפי ר’ מרינוס, לידה לא סותרת ימים נקיים של זיבה אבל האם אפשר להחשיב אותם כשבעה נקיים? מחלקות אביי ורבא. לפי המשנה, אם הפסיקו הצירים ולא הדמים לעשרים וארבע שעות, היא נחשבת יולדת בזוב – מה אם הפסיקו גם הצירים וגם הדמים? מחלוקת בין רב חסדא ורבי חנינא.

If a woman is a zava and then sees blood with contractions during her seven clean days, does that cancel her clean days? In order to cancel clean days, does it need to be something that would make her a zava or not? According to Rabbi Merinus, birth doesn’t cancel her clean days of zava from before the birth – but can the days following birth count as clean days? Abaya and Rava disagree on this issue. According to the mishna, if the contractions stop, but not the bleeding, for 24 hours, the woman is considered a zava, but what if the bleeding stopped with the contractions? Rav Chisda and Rabbi Chanina disagree regarding this issue.

Nov 282019
 

הגמרא ממשיכה להקשות על שיטות רב ולוי בקשר להבדל בין דם טמא ודם טהור – האם ממעין אחד או שני מעיינות – ממקורות תנאיים. מה הסטטוס של אשה שרואה דם בימי נדתה לסוף ההריון ויחד עם הדימום יש צירי לידה? מה ההבדל אם היא רואה בימי זיבה? מסופר סיפור על רב אסי שלא הבין נכון את דברי רב ובטעות הכניס שילא בר אבינא לנידוי והמעשה גרם למיתת שניהם.

The gemara continues to bring tannatic sources to question Rav and Levi’s opinions regarding the pure and impure bloods after childbirth and the transitions between them. Do they come from the same source or not? What is the status of the blood of a woman at the end of her pregnancy if the blood comes along with contractions? Is there a difference if the contractions stop? What is the difference if she say during days that are potential nidda days or potential zava days? The gemara tells a story of Rav Asi who, based on a misunderstanding of Rav, excommunicated Shila son of Avina and that act ultimately led to the death of each of them.

Nov 272019
 

זב שרואה ראייה אחת מטמא רק במגע, זב בעל שתי ראיות מטמא גם במשא ובמשכב ומושב וטמא שבעת ימים, זב בעל שלוש ראיות צריך גם להביא קרבן. האם מצורע שיצא ממנה זיבה ראייה אחת – האם הזיבה נידון כמעיין של מצורע ומטמא גם במשא או רק במגע כדין זב ראייה אחת? רב הונא אמר שזב בעל ראייה אחת מטמא אפילו אם ראה מחמת אונס בשונה מזב בעל שתי ראיות שלא מטמא באונס. הגמרא מביאה כמה קושיות עליו. יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל לגבי דם יולדת לאחר ימי טומאתה שלא טבלה – מה הדין של הדמים? הגמרא מביאה גם מחלוקת בין רב ולוי לגבי ההבדל בין דם טמא לדם טוהר של יולדת – האם זה בא ממעיין אחד והתורה טמאתה והתורה טהרתה או האם זה שתי מעיינות? מה הנפקא מינות ביניהם ואיך הם מסתדרים עם בית שמאי ובית הלל? הגמרא מביאה כמה קושיות על לוי.

A zav who sees once transfers impurity only by touching, one who sees twice transfers impurity also by carrying and by sitting/lying and is impure for seven days, one who sees three times, needs to also bring a sacrifice. If a leper saw one discharge of ziva, would this be considered like liquids that come out of a lepers body which transfer impurity also by carrying ot only by touching like a zav who sees once as maybe it’s not considered like a “maayan”? Rav Huna says that a zav who sees once, is impure even if it is due to external factors, which differs from one who sees twice who would not be impure from a discharge caused by external factors. The gemara brings several questions on Rav Huna. Beit Shammai and Beit Hillel debate whether a woman who gave birth – what is the status of blood during her pure days if she did not go to the mikveh after the impure days? The gemara brings a debate between Rav and Levi regarding the understanding of the difference between the pure and impure blood – is it coming from the same source and the Torah declared those impure and those pure? Or is the blood that comes from differenct sources. The gemara explains the relevant differences between the opinions and also explains their debate as it connects to Beit Shammai and Beit Hillel’s debate. The gemara brings several questions against Levi.

Nov 262019
 

חכמים גזרו על עובדי כוכבים שיהיו נחשבים כזבים/זבות לעניין רוק ומי רגלים. האם גם דמים מהרחם של אשה עובדת כוכבים כלולים בגזירה? ואם כן, באיזה מידה – האם גם יבש כמו דם זבה או האם רק לח כמו רוק ומי רגלים של זב/זבה? יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל (אחד מקולי בית שמאי וחומרי בית הלל לפי ר’ יהודה) והגמרא מסבירה את ההגיון שעומד מאחורי דעותיהם. מצורעת – רוק ומי רגליה מטמאים – האם גם דם טוהר שלה מטמא? גם נושא למחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. מה עומד מאחורי דעותיהם?

The rabbis issued a decree that non Jews (idol worshippers) would be considered like a zav or zava and their saliva and urine would be impure. Did this also apply to menstrual blood from a woman? And if so, to what extent – only if liquidy or also dry? There is a debate between Beit Shammai and Beit Hillel in this regard and according to Rabbi Yehuda in mesechet Eduyot, it is one of the places where Beit Shammai is more lenient than Beit Hillel. The gemara explains the reasoning behind their opinions. A female leper – her saliva adn urine are impure. What about pure blood from after childbirth – is it also impure like her saliva and urine? Also a debate between Beit Shammai and Beit Hillel and the gemara explains their reasoning.