michelle

Apr 112019
 

פרטי דינים של ראשית הגז שחייבים לתת לכהן.

Details regarding the laws of giving the first of your shearings to the priests.

Apr 072019
 

Study Guide Chulin 130-131 דף נלווה חולין קל-קלא

רב חסדא אומר שאם מישהו מזיק מתנות כהונה או אוכלם, פטור מלשלם לכהן את מה שהפסיד. הגמרא מביאה 7 קושיות על שיטתו אבל פותרת את כולם. רב מסופק אם לויים נחשבים כ-עם ישראל וחייבים במתנות כהונה. 3 קושיות מובאים נגד שיטתו וגם פותרים את כולם.

Rav Hisda says that if someone destroys or eats the gifts for the priest (foreleg, jaw or maw – part of the stomach), one does not need to financially compensate a priest for it. Seven sources are raised to question this opinion but all are answered. Rav is unsure whether Levites are considered part of the nation and therefore obligated in giving the gifts to the priests, like the rest of the nation. Three questions are raised against his opinion and are answered.

Apr 052019
 

הגמרא מביאה כמה מקרים של אוכל שאינו נחשב ונדון כאוכל בגלל שזה מגיע למצב שהוא בלתי אכיל או מתחיל כבלתי אכיל ועובר להיות אכיל. ובגלל זה שונה מדין אוכל רגיל. על מה בא ר’ שמעון לטהר בסוף המשנה? המשנה הבאה מדברת על מקרה של אבר מדולדל באדם. מהן הדינים לעניין טומאה ועל מה בדיוק חולק ר’ שמעון בסוף המשנה? מה ההבדל בין אבר מן המת לאבר מן החי?

The gemara brings cases of food that either started as inedible and became edible or started as edible and became inedible and shows how they are subject to different laws than items that were food from beginning to end. Rabbi Shimon at the end of the mishna disagrees. On what part of the mishna does he disagree? The next mishna deals with a limb of a person hanging off of a live person – what is its status regarding impurity? Rabbi Shimon disagree – about what?

Apr 042019
 

ששה הסברים מובאים להסביר את הבסיס למחלוקת בין ר’ מאיר לר’ שמעון בעניין בשר או אבר המדולדל – לאחר שנשחט האם צריך עוד הכשר או דם השחיטה כבר הכשירה? יש כמה שאלות שנשאלו לגבי חפצים שאינן מקבלים טומאת אוכלים אבל האם יכולים לשמש יד למשהו שמחובר אליו באופן רופף? מה ההבדל בין אם נטמא משום נבלה או משום אבר מן החי? מהו המקור לטומאת אבר מן החי?

Six explanations are brought to explain the root of the debate between Rabbi Meir and Rabbi Shimon regarding a limb or meat that was hanging off an animal – if the animal was subsequently slaughtered, does the blood from the slaughter consider it having come in contact with a liquid in order to enable it to become impure? Several questions are asked regarding items that are not able to be impure but are loosely connected to items that can – can they function as a handle to pass on impurities? What is the difference between the impurity of a dead animal and a limb that is severed? What is the source for a limb of a live animal being a source of impurity?

Apr 032019
 

איזה סוגים של עכברים כלולים כשרץ? מה לא נכלל? מה נכלל ב”צב למינהו”? המשנה מתעסקת במקרה שאבר או בשר מדולדל בבהמה – אם החשיב אותו כאוכל לאינו יהודי, מטמא טומאת אוכלים. כשהבהמה מתה או נשחטה אחר כך, מה הסטוס של האבר או הבשר שהיה מדולדל? האם הוכשר לקבל טומאה על ידי דם השחיטה או האם צריך הכשר ממשקה אחר? האם מטמא טומאת אבר מן החי?

Which types of mice are included in the category of creeping animals? Which are not? The deals with a case of meat or a limb dangling from an animal – if one intended to feed it to a non Jew, it can contract food impurity if it comes in contact with water. If the animal dies or is slaughtered, what is its status?

Apr 022019
 

האם ר’ יוסי באמת סובר שטומאה טמונה אינה בוקעת ועולה? לפי ר’ יוחנן המשנה סוברת כר’ יוסי שסובר שנגיעה=מאהיל. מי התנא שחולק עליו? האם ביצת שרץ מטמא? האם עכבר (אחד משמונה שרצים) כולל גם עכבר שחציו בשר וחציו אדמה? האם ואיך הם מטמאים?

Does Rabbi Yossi really hold that impurity in an enclosed area without the space of a square handsbreadth above it, will not pass on impurities to one touching the space above it? According to Rabbi Yochanan, the mishna is in accordance with Rabbi Yossi holds that “touching” the space above an item that is impure (dead human) is called “touching” (meaning laws of covering is the same as laws of touching). Which tanna disagrees with him? Is a dead egg of a creeping animal impure? Does a mouse that is partially flesh and partially dirt (according to most, created by spontaneous generation) pass on impurities? If so, under what conditions?

Apr 012019
 

דיני עצמות לעניין טומאת מת, מוקדשים ונבלה/שרץ. מה ההבדלים ביניהם? האם הטומאת מת במשנה רק לעניין מגע/משא ולא לעניין אהל?

Laws regarding impurities of bones for impurities of dead bodies, sacrifices, and dead animals/rodents – what are the differences between them? Is the impurities of a dead body in the mishna relevant just for impurity transmitted by touch or also by covering (tent)?

Mar 312019
 

טלית טמאה שנקרעה פקעה טומאתו. הגמרא מביאים הגבלות שונות להלכה הזאת כולל מחלוקת ריש לקיש ור’ יוחנן לגבה – האם הדין שייך לעור או לא. דינים מובאים לגבי עור שיש עליו כזית בשר ועור שיש עליו שני חצאי זיתים של בשר. הבנות שונות מובאות לגבי הדינים/דעות במשנה.

An impure cloth that is torn, is no longer impure. The gemara brings various limitations to this halacha including a debate between Rabbi Yochanan and Reish Lakish if this same rule applies to leather. LAws are brought regarding a hide that has some meat attached – with an olive bulk and with 2 half olive bulks. Various interpretations are brought regarding these laws/opinions in the mishna.

Mar 292019
 

איזה עורות יוצאים מן הכלל ונחשבים כבשר לטמא טומאת אוכלים ונבלה?

Which hides are exceptions to the rule and are treated like flesh for impurities?