Nov 282018
 

יש ויכוח לגבי בית חוניו – איך הדברים השלתלשלו שהוא בנה מקדש שם והאם זה היה לשם שמים או לשם עבודה זרה? המסכת מסתיימת עם אמרות לגבי מנהיגות והשאיפות למנהיגות, החשיבות של לימוד תורה כתחליף לקרבנות, הרעיון שקרבנות כולם שווים בעיני ה’ – עשירים ועניים ומה שחשוב בקרבנות זה הכוונה.

Was the Temple of Onias created for God or for idol worship – what lead to its establishment? The gemara ends with various statements regarding – leadership and those who desire leadership positions, the important of Talmud Torah as a replacement for sacrifices, the concept that all sacrifices are equal before God – rich people’s and poor people’s (animal, bird, meal offerings) and the most important thing in sacrifices is the intent.

Nov 272018
 

המשנה מתייחסת למקום שבו עשו מקדש במצרים שנקרא בית חוניו – מה אם מישהו נודר להביא עולה בבית חוניו או לגלח שמה – מה נחשבה קיום נדרו? אם כהן שימש בבית חוניו, וחוזר בתשובה ומביא קרבנות בבית המקדש, האם עבודתו מתקבלת?

 The mishna discusses a temple called the house of Onais that was in Egypt – if someone vows to bring a sacrifice there or to shave his hair (if he is a nazir), what is considered fulfillment of the vow? If a priest worshipped there and then returns to wroship in the Temple – can we accept his sacrifices? Are they valid?

Nov 262018
 

Study Guide Menachot 108 דף נלווה למנחות קח

לצורך מה שימשו ששת (מתוך 13!) הקופות נדבה בבית המקדש? אם מישהו נדב להביא בהמה ונפל בו מום – מה הוא צריך.יכול להביא בדמיו?

Why were there 6 boxes for money for voluntary offerings in the Beit Hamikdash (6 out of 13 were for this!)? If someone specified a particular animal for a voluntary offering and it became blemished, are there rules regarding what one can bring in its stead?

Nov 252018
 

המשנה וגמרא מדברים על מקרים של נדרים כלליים מדי ולא ברור למה התכוון הנודר או נדרים ששכחו מה נדרו – מה צריך להביא כדי לצאת ידי חובת הנדר בכל מקרה?

The mishna and gemara discuss cases of general vows (where one specified somewhat but not enough) or vows where one specified but doesn’t remember what was specified – what is one to do in order to fulfill one’s vow?

Nov 232018
 

הגמרא ממשיכה להביא עוד מקרה שאינו מוזכר במשנה “מיני מנחה” ותוהה אם מה היתה כוונת האומרו – והאם צריך להביא מנחה אחת או שתי מנחות? האם אחד מהמקרים במשנה – שבו צריך להביא אחד מכל סוג (5), תואם את שיטת ר’ שמעון שטוען שיש עוד סוג – שאפשר להביא חצי חלקות וחצי רקיקים?

The gemara continues to bring another case not mentioned in the mishna – if one said types (plural) or mincha (singular) – how many would one need to bring? The gemara discusses whether the mishna can fit in with Rabbi Shimon’s opinion who holds that in addition to the 5 types mentioned in the Torah, one can also bring a combination of 2 of the types (the loaves and wafers)?

Nov 222018
 

מהן ההלכות לגבי מי שרוצה לנדב יין או שמן? האם אפשר? האם יש כמויות מסויימות שאפשר? האם אפשר לנדב מנחה מהסוג של מנחת נסכים? מה קורה במקרה שמישהו מפרש שיביא מנחה אבל מה שפירט לא היה ברור (לדוגמה, כמה עשרונים) או פירט באופן ברור אבל שכח מה פירט – כמה עשרונים צריך להביא?

What are the halachot regarding voluntary offerings of wine and oil – can they be brought voluntarily? Are there specific quantities? Can one bring a voluntary meal offering of the type that were brought with sacrifices or does it need to be one of the five mentioned in the Torah? What happens if one specifies to bring a meal offering but doesn’t specify how many measures of fine flour? Or if one specifies how many but forgets what he/she specified?

Nov 212018
 

מישהו נודר להביא מנחה בצורה לא נכונה – האם חייב להביא מנחה או לא? איך מסתכלים בדבריו שאמר – סומכים על כך שאמר מנחה או הוכלים אחר סוף דבריו שבו נראה שלא התכוון למנחה? הכמות הכי גדולה של סולת שאפשר בכלי אחד זה 60 עשרונים – מניין לנו שיעור זה? האם דם נבילה טהור או טמא?

If someone vows to bring a meal offering but mentions details that are inaccurate, do we obligate him/her to bring a mincha offering or do we assume that the end contradicts the beginning of the statement and that his/her intention was not to bring a meal offering? The largest quantity of fine flour one can use in one bowl is 60 tenths (of an eifah) – from where is that number derived? IS the blood of a neveila (an animal that died without being slaughtered properly)pure or impure?

Nov 202018
 

האם הדין של ר’ שמעון כל הראוי ליפדות כפדוי דמי, יהיה רלוונטי למעשים שלא נעשו עדיין – כגון כל הראוי ליזרק כזרוק דמי? אם מישהו נדר להביא מנחה מסוג מסויים או במספר כלים מסויימים והביא מנחה מסוג אחר או במספר כלים שונה, האם רואים אותו כאילו לא עשה כנדרו או האם אפשר לראות את זה כמנחה אחרת?

Rabbi Shimon says that items that could potentially have been redeemed are viewed as if they were redeemed – Would that hold true also for items that are missing an action like for example if the blood wasn’t sprinkled, we view it as if the blood was sprinkled? If one vows to bring a certain type of meal offering or in a particular number of vessels and then proceeds to bring a different type or in a different number of vessels – is it considered that he was fulfilling his obligation but did it wrong or can we assume this offering wasn’t related at all to his vow and he was bringing something else?

Nov 192018
 

האם אפשר לפדות דברים שיש בהם קדושת דמים שעדיין טהורים?

Can one redeem items whose value is holy if they are still pure (not disqualified)?

Nov 182018
 

איך אפשר שהלחמים תמיד יהיו על השלחן אם צריך לסלק את הישנים ולהכניס את החדשים? שתי תפיסות למשמעות המילה “תמיד” ועל פי זה מתייחסים ללימוד תורה – לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה – איך עושים את זה? המשנה מביאה כל מיני טעויות בקשר לסידור הלחם ולבונה או בהקטרת הלבונה ומסבירה מהו הדין בכל מקרה.משם הגמרא נכנסת לשאלה – אם מכניסים משהו בכלי שרת שלא בזמנו – האם זה מקדש או לא?

How was it possible for the breads to always be on the table – how was the switch done? Two possibilities are brought and from one of them, the rabbis derive laws relating to Talmud Torah which as it says in Yehushua “the torah should not depart your mouth and you should contemplate it day and night.” How can that be accomplished? The mishna mentions various mistakes that can be made regarding the setting up of the breads and the frankincense or burning of the frankincense and what the laws/solutions would be in each case.