Mar 082019
 

דיונים במקרים שונים של שני איסורים – האם איסור חל על איסור במקרים אלו כגון גיד הנשה בבהמה לא כשרה, גיד הנשה בנבלה.

Different opinions are brought for various cases where there are 2 things forbidden – is one obligated in both – like the sciatic nerve in non kosher animals or the sciatic nerve in a kosher animal that died on its own.

Mar 072019
 

הגמרא דנה ביוצאים מן הכלל לדיני ביטול כדי להסביר את המקרים במשנה. האם נוהג גיד הנשה בבהמות לא כשרות?

The gemara deals with exceptions to the rule of nullifications in order to explain the cases in the mishna. Is the sciatic nerve forbidden in non kosher animals?

Mar 062019
 

מהו ההיתר המיוחד שיש בגיד בזרוע בשלה שאין במקרים אחרים? ולמה בכל אופן אפשר ללמוד את השיעורי ביטול של ששים או מאה ממנה לכל איסורים שבתורה? אביי מקשה על השיטה של מאה ממשנה בערלה. רב דימי מתרץ את הקושי. מהמשנה שלנו מובן שיש טעם בגיד הנשה אבל הדבר תלוי במחלוקת.

What is unique about the cooked foreleg of the ram that only applies in that case? Why can one still derive from there the laws of nullification of 60 or 100? Abaye questions the opinion that nullification is at 100 from a mishna in Orla and Rav Dimi answers. From our mishna it is clear that the sciatic nerve has flavor but this is a subject of tannitic debate.

Mar 052019
 

האם דיני ביטול שונים קצת בביצי איסור שנתבשלו עם ביצים כשרות? איך ולמה? מחלוקת האם יש ביטול בששים או במאה – על מה מבוססת המחלוקת?

Are laws of a mixture of forbidden eggs and permitted eggs that were cooked together slightly different from other mixtures – how and why? There is a debate whether items are canceled in 60 or in 100 – what is the source for each opinion?

Mar 042019
 

הגמרא עוסקת בדיני תערובות – מתי משערים בטעם? איך משערים בטעם? מתי משערים בששים? אם מולחים את הבשר עם גיד הנשה, האם הבשר אסור? איך מחשיבים את הששים – כולל הדבר האסור או לא כולל? דינים מיוחדים בעטין שבישלו עם בשר (בגלל החלב שבתוכם).

The gemara deals with laws of mixtures – when do we use taste to assess? How do we assess by taste? When do we use 1/60? If one salts meat with the sciatic nerve is the meat forbidden? How does one calculate 60 – including the forbidden item or not? Unique laws relating to an udder are discussed as it is considered meat but it has milk inside.

Mar 032019
 

בקשר לבשר שנתעלם מן העין, אפשר לסמוך על טביעות עין כמו סימנים להגיד שזה אותה חתיכת בשר כשר שהיה לך קודם ולא שעורב החליפו. באיזה מקרים נחשב טביעות עין יותר מסימנים ובאיזה מקרים לא מאפשרים טביעות עין? האם צריך להוציא את כל הגיד או רק החלק שליד כף הירך? האם צריך לאכול לפחות כזית כדי להתחייב מלקות? אם בישלו הגיד עם הירך, הגיד אוסר את הירך אם נתן טעם – איך משערים? מה קורה אם בישלו גיד הנשה עם גידים שמותרים? במה זה תלוי?

If one has meat and he didn’t watch it, it’s possible a raven came and swapped it with another piece of non kosher meat. However one can rely on saying he/she recognizes that it was the same piece or by identifiable features (simanim). In what situations do we trust one who claims to recognize something more than one who uses simanim to identify? In what areas of halacha do we not allow one to claim he/she recognizes it? Does one need to remove the entire nerve or just the part near the “spoon of the thigh”?  Does one need to eat an olive bulk in order to receive lashes? If the nerve was cooked with the thigh, it forbids the thigh if the flavor permeated. How does one assess? What if the scitic nerve was cooked with other permitted nerves?

Mar 012019
 

Study Guide Chulin 94 דף נלווה חולין צד

האם מותר ליתן ירך לעובד כוכבים בלי להוריד את הגיד? האם צריך לדאוג שימכור לישראל ויכשילו בעבירה? יש דברים האסורים משום גניבת דעת. הגמרא מביאה ברייתות שעוסקות בנושא.

Is it permitted to give a thigh to a non Jew without removing the sciatic nerve? Does one need to be concerned he will sell it to a Jew and the Jew will not know it wasn’t removed? It is forbidden to deceive others, even non Jews. This is discussed through various examples and stories.

Feb 282019
 

איזה חלקים של הבהמה אסורים משום חלב ואיזה משום דם? האם יש נאמנות לטבחים בעניין גיד הנשה וחלב?

 What parts of the animal are forbidden because of forbidden fats? And what parts are forbidden due to blood? Can butchers be trusted that they removed the sciatic nerve and the forbidden fats?

Feb 272019
 

הגמרא ממשיכה לדרוש גם פסוקים על המאבק בין יעקב למלאך ובעקבות זה מתחיל גם לדרוש בשמונה אופנים שונים את חלומו של שר המשקים. הגמרא חוזרת לדון פרטי דיני גיד הנשה – למה לא נוהג בעוף? איזה חלק בגיד אסור – הגיד עצמו או הקנוקנות היוצאות ממנו?

The gemara continues to extrapolate verses related to the fight between Yaakov and the angel. They also extrapolate the dream of Pharoah’s butler in eight different ways. The gemara then returns to the sciatic nerve – why is it not forbidden in birds? Which part of the nerve is forbidden?

Feb 262019
 

ניסיון להבין שיטת ר’ יהודה שאוסר רק את ירך ימין – האם מספק או שברור לו? הבאת מקורות שונים כדי להוכיח. דרשות על הסיפור של יעקב עם המלאך וגם על הסיפור של חלום יעקב עם המלאכים עולים ויורדים בסולם.

The gemara brings various sources in order to assess that when Rabbi Yehuda holds that the sciatic nerve that is forbidden is the right and not the left is it because he is certain it is the right or is out of uncertainty. Various drashot are brought from the Yaakov wrestling with the angel story as well as the story of Yaakov’s dream of angels going up and down the ladder.