Jan 072019
 

מקורות הובאו כדי להקשות על הגישה שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. איזה מעשים שקשורים לשחיטה אסורים משום חוקות הגויים או מראית עין?

Sources are brought to question the approach that one can’t forbid another’s item by offering it up to idol worship. What actions relating to the slaughtering of animals are forbidden because they are practices of the gentiles or because it will cause others to misunderstand halacha – mar’it ayin?

Jan 062019
 

האם מישהו יכול לאסור דבר שאינו שלו? לדוגמה – לשחוט בהמת חבירו לשם עבודה זרה.

Can one forbid another’s property – for example – if one slaughters someone else’s animal for idol worship?

Jan 042019
 

איזה מדיה של פירכוס (סימני חיות) נדרשת להתיר שחיטה במסוכנת? באיזה שלב בשחיטה צריך לראות סימני חיות בבהמה? האם אפשר לשחוט בהמה של עובד כוכבים? האם צריך לחשוש שזה לעבודה זרה ואסור בהנאה?

What types of signs of life does one need when slaughtering an animal that is on the verge of death? At what point of the slaughtering process does one need to see signs of life? Can one slaughter an animal for an idol worshipper? Does one need to be concerned that it will be used for idol worship and therefore the Jew is benefitting from idol worship?

Jan 032019
 

Study Guide Chulin 37 דף נלווה חולין לז

מותר לשחוט מסוכנת בתנאי שלא מת עד ששוחט את שני הסימנים. מניין לנו שמותר לשחוט מסוכנת ולא דנים בו כטריפה?

It is permitted to slaughter an animal that is in danger of imminent death as long as the animal stays alive until the end of the shechita. From where do we derive that it is permitted to slaughter an animal in this state?

Jan 022019
 

 כשאומרים חיבת הקודש מכשרתו, האם זה עובד גם לטמא דברים אחרים או רק להיטמא/להיפסל?

When we say that things that are sanctified are susceptible to impurities, it is the same as when liquids render items susceptible – that they become impure and can transmit impurities or are they not able to transmit impurities to other items?

Jan 012019
 

הדיון ממשיך לגבי האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש וחולין שנעשו על טהרת התרומה. דיון בשיטת רר’ שמעון במשנה שאמר ששחיטה מכשיר את הבהמה לקבל טומאה – האם כוונתו או דם או שחיטה או שחיטה בלבד?

The discussion relating to the status on one who eats chulin but treated it as truma or as kodashim continues – what is the person’s status regarding impurity? Rabbi Shimon stated in the mishna that shechita makes the animal susceptible to impurities – does he mean only shechita or also blood of the animal?

Dec 312018
 

כהגמרא מסיימת את הדיון לגבי מהו המקרה של משנתינו. ובתוך שיח זה יש דיון לשיטת ר’ יהושע אם חולין שנעשו על טהרת הקודש מעבירים טומאה כקדשים עצמם.

The gemara finishes the discussion relating to the case of the mishna. Within the context of that, a debate arises about whether Rabbi Yehoshua holds that chulin treated with the sanctity of kodashim can be effective in terms of transferring impurity like actual kodashim.

Dec 302018
 

הגמרא דנה בדברי ריש לקיש שאמר שלאחר ששחט את הקנה (ולפני הוושט) וניקבה הריאה, הבהמה כשרה לאכילה. האם זה נכון גם לבני מעיים או רק לריאות שחיותם קשורה לקנה? האם שחיטה עצמה מכשירה את הבמה לקבל טומאה? אם חושבים שלא, אז רק אם יצא דם יוכשר לקבל טומאה ואסור לאכול על ידי ידיים טמאות. הגמרא דנה באיזה מקרה מדובר? אם בחולין, כיון שידיים שניות לטומאה, אין להם שום השפעה על חולין כי רק תרומה וקדשים נטמאים על ידי שני? וגם מוכחים מלשון המשנה שלא מדובר בקדשים. אז מה מהמקרה?

The gemara delves into Reish Lakish’s halacha that after the trachea is cut (before the gullet), if the lung gets punctured, the animal can still be eaten because the lung already “lost its life” through the slaughter of the trachea. Would the same hold true if the innards were punctured. Does the act of slaughtering, render the animal susceptible to impurity or is it only when the blood comes out? The mishna implies that if blood comes out and one holds that it makes it susceptible to impurity, one cannot eat it with impure hands. What is the case of the mishna – if chulin and hands are only second level impurity and that can only pass impurity to truma and kodashim?

Dec 282018
 

איזה סוג כוונה נדרשת לשחיטה? לטבילה במקווה?

What type of intent is needed for slaughtering? For mikveh?

Dec 272018
 

IMG_0789

השיעור מוקדש לזכרה של זיסל בת ישראל יצחק ז”ל

עוד שאלות נשאלו לגבי המחלוקת האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף או אינה לשחיטה אלא לבסוף. עוד הלכה בקשר לשחיטה – אם מישהו שוחט בשניים או שלושה מקומות – האם פסול או כשר? כמה שאלות נשאלו בקשר לפסול חלדה – באיזה דרך נחשב/לא נחשב חלדה? האם שניים יכולים לשחוט ביחד? האם מדובר שסכין אחד או שני סכינים? אם חתך את הראש בבת אחד תוך כדי הולכת הסכין, האם כשר?

More questions are asked regarding the debate of does shechita start from the beginning or only at the end? If one slaughters in a few different places, is it valid? A few questions are asked regarding the disqualification of chalada? Can 2 people slaughter the same animal – with two knives or one? If one cut off the head in one moment in the process of drawing the knife, is it valid or is it disqualified because of drisa?