Apr 042019
 

ששה הסברים מובאים להסביר את הבסיס למחלוקת בין ר’ מאיר לר’ שמעון בעניין בשר או אבר המדולדל – לאחר שנשחט האם צריך עוד הכשר או דם השחיטה כבר הכשירה? יש כמה שאלות שנשאלו לגבי חפצים שאינן מקבלים טומאת אוכלים אבל האם יכולים לשמש יד למשהו שמחובר אליו באופן רופף? מה ההבדל בין אם נטמא משום נבלה או משום אבר מן החי? מהו המקור לטומאת אבר מן החי?

Six explanations are brought to explain the root of the debate between Rabbi Meir and Rabbi Shimon regarding a limb or meat that was hanging off an animal – if the animal was subsequently slaughtered, does the blood from the slaughter consider it having come in contact with a liquid in order to enable it to become impure? Several questions are asked regarding items that are not able to be impure but are loosely connected to items that can – can they function as a handle to pass on impurities? What is the difference between the impurity of a dead animal and a limb that is severed? What is the source for a limb of a live animal being a source of impurity?

Apr 032019
 

איזה סוגים של עכברים כלולים כשרץ? מה לא נכלל? מה נכלל ב”צב למינהו”? המשנה מתעסקת במקרה שאבר או בשר מדולדל בבהמה – אם החשיב אותו כאוכל לאינו יהודי, מטמא טומאת אוכלים. כשהבהמה מתה או נשחטה אחר כך, מה הסטוס של האבר או הבשר שהיה מדולדל? האם הוכשר לקבל טומאה על ידי דם השחיטה או האם צריך הכשר ממשקה אחר? האם מטמא טומאת אבר מן החי?

Which types of mice are included in the category of creeping animals? Which are not? The deals with a case of meat or a limb dangling from an animal – if one intended to feed it to a non Jew, it can contract food impurity if it comes in contact with water. If the animal dies or is slaughtered, what is its status?

Apr 022019
 

האם ר’ יוסי באמת סובר שטומאה טמונה אינה בוקעת ועולה? לפי ר’ יוחנן המשנה סוברת כר’ יוסי שסובר שנגיעה=מאהיל. מי התנא שחולק עליו? האם ביצת שרץ מטמא? האם עכבר (אחד משמונה שרצים) כולל גם עכבר שחציו בשר וחציו אדמה? האם ואיך הם מטמאים?

Does Rabbi Yossi really hold that impurity in an enclosed area without the space of a square handsbreadth above it, will not pass on impurities to one touching the space above it? According to Rabbi Yochanan, the mishna is in accordance with Rabbi Yossi holds that “touching” the space above an item that is impure (dead human) is called “touching” (meaning laws of covering is the same as laws of touching). Which tanna disagrees with him? Is a dead egg of a creeping animal impure? Does a mouse that is partially flesh and partially dirt (according to most, created by spontaneous generation) pass on impurities? If so, under what conditions?

Apr 012019
 

דיני עצמות לעניין טומאת מת, מוקדשים ונבלה/שרץ. מה ההבדלים ביניהם? האם הטומאת מת במשנה רק לעניין מגע/משא ולא לעניין אהל?

Laws regarding impurities of bones for impurities of dead bodies, sacrifices, and dead animals/rodents – what are the differences between them? Is the impurities of a dead body in the mishna relevant just for impurity transmitted by touch or also by covering (tent)?

Mar 312019
 

טלית טמאה שנקרעה פקעה טומאתו. הגמרא מביאים הגבלות שונות להלכה הזאת כולל מחלוקת ריש לקיש ור’ יוחנן לגבה – האם הדין שייך לעור או לא. דינים מובאים לגבי עור שיש עליו כזית בשר ועור שיש עליו שני חצאי זיתים של בשר. הבנות שונות מובאות לגבי הדינים/דעות במשנה.

An impure cloth that is torn, is no longer impure. The gemara brings various limitations to this halacha including a debate between Rabbi Yochanan and Reish Lakish if this same rule applies to leather. LAws are brought regarding a hide that has some meat attached – with an olive bulk and with 2 half olive bulks. Various interpretations are brought regarding these laws/opinions in the mishna.

Mar 292019
 

איזה עורות יוצאים מן הכלל ונחשבים כבשר לטמא טומאת אוכלים ונבלה?

Which hides are exceptions to the rule and are treated like flesh for impurities?

Mar 282019
 

האם משקים היוצאים מתרומה מפירות שאינם ענבים וזיתים (לאחר שהפרישו אותם כתרומה מהפרי עצמו) נשראת קדושת תרומה עליהם או לא?  מהם כל הסוגים של דברים שרשומים במשנה שמצטרפים לטומאת אוכלים אבל לא מטמאים בעצמם וגם אין להם טומאת נבילה? הגמרא דנה בחלק השני של המשנה שמדברים על ההבדל בין טומאת אוכלים לטומאת נבילה בבהמה שנשחטה ועדיין מפרכסת (או שעכו”ם שחט או שיהודי שחט בבהמה טמאה).

Are liquids that come out of fruits (other than grapes and olives) that were already designated to be teruma still sanctified with the holiness of teruma? What are all the different items that are listed in the mishna as items that can join meat to get to a requisite amount but are not impure on their own, nor can they become impure as a neveila. The gemara deals with the second part of the mishna that related to another difference between impurity for food and for neviela regarding an animal that was slughtered by a non Jew for a Jew or a non kosher animal slaughtered by a Jew for a non Jew but hasn’t yet died (still flailing) – what is its status for impurity of food, neveila and for eating a limb off a live animal?

Mar 272019
 

שלושה גירסאות למחלוקת ר’ יוחנן וריש לקיש בקשר לשער בדיני יד/שומר. האם חייבים על משקים שיצאו מאוכל באיסורי אכילה כגיו חלב, חמץ, ואחרים? מאיפה דרשו הלכות אלו?

Three versions of the debate between Rabbi Yochanan and Reish Lakish about a hair regarding laws of handles/protective items are discussed. Is one obligated for drinking liquids that came out of foods that are forbidden to be eaten like forbidden fats, chametz, etc. From where are these laws derived?

Mar 262019
 

Study Guide Chulin 119 דף נלווה חולין קיט

מחלוקת רב ורבי יוחנן – מהן השיעורים הנדרשים במאכל כדי שיד או שומר שלהם ייחשב יד או שומר לענייני טומאה. קושיות נגד שיטת רב ותירוצים. האם שומר על גב שומר מטמא כשומר? האם שני שומרים יכולים להצטרף לשיעור?

Disagreement between Rav and Rabbi Yochanan regarding the requisite amount needed in the food in order for the handle or the item protecting it to be considered a handle or protective item that can transfer impurities. Sources are brought to question Rav’s opinion and are resolved. Is a protective coating on top of a protective coating considered a protection for impurities? Can two protective coatings combine for one amount to get to a minimum amount required?

Mar 252019
 

מניין לנו שידות ושומרים מכניסים ומוציאים טומאה? ומניין ששומרים מצטרפים בטומאת אוכלים ולא בנבילה?

From where do we derive that handles and parts that protect the item can make the item they are attached to impure and can also transfer impurity from the item they are attached to, to another food item? And from where do we derive that items that protect can join the amount needed for transferring impurities (and maybe also for becoming impure) by food but not by impurity of a dead animal?