Apr 162019
 

Study Guide Chulin 140 דף נלווה חולין קמ

האם המילה ציפור באמת רק מתייחסת לצפורים כשרים? למה יש פטור במקרה שרק האפרוחים טמאים? האם חייבים במצווה אם יש משהו חוצץ בין האם לאפרוחים? מה הדין אם הצפור מעופפת? מה הדין אם הציפור עומדת בין שני ענפים מעל לביצים?

Does the word used in the Torah – tzipor – really mean only kosher birds? Why is one exempt if only the chicks are not kosher? Is one obligated if there is a barrier between the mother and the eggs? What if the mother is flying and not sitting? What if it is perched on branches but hovering over the eggs?

Apr 152019
 

מהו המקרה של מוקדשים שבו מישהו פטור משילוח הקן? ביאזה מקרים שייכת ובאיזה מקרים לא שייכת מצוות שילוח הקן? ואיך דורשים את זה מהפסוקים בתורה?

What is a case of sanctified birds that are exempt from the mitzva of sending away the mother bird? In what cases is the mitzva applicable and in which cases is it not and how is this derived from the verses in the Torah?

Apr 142019
 

מהו השיעור המינימלי בגזיזה שבו מתחייב להביא לכהן ראשית הגז? אם גזז אחד ומכר וגזז שני ומכר, האם הוא חייב? הפרק האחרון של חולין מתחיל עם דיון במצות שילוח הקן ועורכים השוואה בין כל הפרקים הקודמים.

What is the minimum amount of wool that obligates one to give part to the priest? If one sheared one sheep adn sold then another and sold, is one obligated after the fifth to give to the priest? The last chapter of Chulin deals with the mitza of sending off the mother bird. Details of this are discsused as well as a comparison of the last number of chapters in Chulin that all have the same structure.

Apr 122019
 

Study Guide Chulin136 דף נלווה חולין קלו

דנים בשיטת ר’ אליעאי בראשית הגז ובמקרים אחרים.

The gemara deals with Rabbi Ilai’s approach to the first shearings and other laws.

Apr 112019
 

פרטי דינים של ראשית הגז שחייבים לתת לכהן.

Details regarding the laws of giving the first of your shearings to the priests.

Apr 072019
 

Study Guide Chulin 130-131 דף נלווה חולין קל-קלא

רב חסדא אומר שאם מישהו מזיק מתנות כהונה או אוכלם, פטור מלשלם לכהן את מה שהפסיד. הגמרא מביאה 7 קושיות על שיטתו אבל פותרת את כולם. רב מסופק אם לויים נחשבים כ-עם ישראל וחייבים במתנות כהונה. 3 קושיות מובאים נגד שיטתו וגם פותרים את כולם.

Rav Hisda says that if someone destroys or eats the gifts for the priest (foreleg, jaw or maw – part of the stomach), one does not need to financially compensate a priest for it. Seven sources are raised to question this opinion but all are answered. Rav is unsure whether Levites are considered part of the nation and therefore obligated in giving the gifts to the priests, like the rest of the nation. Three questions are raised against his opinion and are answered.

Apr 052019
 

הגמרא מביאה כמה מקרים של אוכל שאינו נחשב ונדון כאוכל בגלל שזה מגיע למצב שהוא בלתי אכיל או מתחיל כבלתי אכיל ועובר להיות אכיל. ובגלל זה שונה מדין אוכל רגיל. על מה בא ר’ שמעון לטהר בסוף המשנה? המשנה הבאה מדברת על מקרה של אבר מדולדל באדם. מהן הדינים לעניין טומאה ועל מה בדיוק חולק ר’ שמעון בסוף המשנה? מה ההבדל בין אבר מן המת לאבר מן החי?

The gemara brings cases of food that either started as inedible and became edible or started as edible and became inedible and shows how they are subject to different laws than items that were food from beginning to end. Rabbi Shimon at the end of the mishna disagrees. On what part of the mishna does he disagree? The next mishna deals with a limb of a person hanging off of a live person – what is its status regarding impurity? Rabbi Shimon disagree – about what?

Apr 042019
 

ששה הסברים מובאים להסביר את הבסיס למחלוקת בין ר’ מאיר לר’ שמעון בעניין בשר או אבר המדולדל – לאחר שנשחט האם צריך עוד הכשר או דם השחיטה כבר הכשירה? יש כמה שאלות שנשאלו לגבי חפצים שאינן מקבלים טומאת אוכלים אבל האם יכולים לשמש יד למשהו שמחובר אליו באופן רופף? מה ההבדל בין אם נטמא משום נבלה או משום אבר מן החי? מהו המקור לטומאת אבר מן החי?

Six explanations are brought to explain the root of the debate between Rabbi Meir and Rabbi Shimon regarding a limb or meat that was hanging off an animal – if the animal was subsequently slaughtered, does the blood from the slaughter consider it having come in contact with a liquid in order to enable it to become impure? Several questions are asked regarding items that are not able to be impure but are loosely connected to items that can – can they function as a handle to pass on impurities? What is the difference between the impurity of a dead animal and a limb that is severed? What is the source for a limb of a live animal being a source of impurity?

Apr 032019
 

איזה סוגים של עכברים כלולים כשרץ? מה לא נכלל? מה נכלל ב”צב למינהו”? המשנה מתעסקת במקרה שאבר או בשר מדולדל בבהמה – אם החשיב אותו כאוכל לאינו יהודי, מטמא טומאת אוכלים. כשהבהמה מתה או נשחטה אחר כך, מה הסטוס של האבר או הבשר שהיה מדולדל? האם הוכשר לקבל טומאה על ידי דם השחיטה או האם צריך הכשר ממשקה אחר? האם מטמא טומאת אבר מן החי?

Which types of mice are included in the category of creeping animals? Which are not? The deals with a case of meat or a limb dangling from an animal – if one intended to feed it to a non Jew, it can contract food impurity if it comes in contact with water. If the animal dies or is slaughtered, what is its status?