Oct 172012
 

דף נלווה שבת דף יד

רקע: טבלה על דרגות של טומאה

הדרגה:

מטמא:

דוגמאות

אבי אבות הטומאה

אדם וכלים, אוכלים ומשקים

גוף שך המת

אב הטומאה

אדם וכלים, אוכלים ומשקים

אדם שהוא טמא מת, נדה, יולדת, זב, זבה, נבלה, שרץ מת משמונה שרצים, מצורע

ראשון לטומאה

אוכלים ומשקים

אדם או כלים שנטמאו על ידי אב הטומאה

שני לטומאה

אוכלים ומשקים רק לתרומה וקדשים

אוכלים ומשקים שנטמאו על ידי ראשון לטומאה

שלישי לטומאה

אוכלים ומשקים רק לקדשים

אוכלים ומשקים (תרומה או קדשים) שנטמאו על ידי שני לטומאה

רביעי לטומאה

——————————–

אוכלים ומשקים (קדשים) שנטמאו על ידי שלישי לטומאה

Oct 122012
 

שבת דף ט

פירוש המשנה לרמב”ם מסכת שבת פרק א משנה ב

אבל למה הובאה משנה זו כאן ואין בה כלום מענין שבת, הוא לשתי סבות, האחת שהיא מכלל שמונה עשר דבר שהושוו בו ביום כמו שנבאר לקמן. ושנית לפי שהם גדר וסיג כמו לא יצא החייט במחטו שהוא מעניני שבת, וכיון שהוא צריך לומר לא יצא החייט במחטו שהוא מענין שבת הזכיר כל הדומה לזה מן הגזרות. אבל למה הקדים את אלו על לא יצא החייט אפשר שכך היה סדר הגזרות באותו היום.