Sep 062012
 

דף נלווה ברכות לו

טבלה נוספת למהלך בסוף השיעור קושי על רב יהודה ומר בר רב אשי ולושת התירוצים של רבא

הקושי: איך רב יהודה ומר בר רב אשי אמרו שאפשר לאכול קפריסין (ז”א שאינו נשחב לפרי) שכדבר ששומר את הפרי נחשב כפרי לעניין ערלה – וקפריסין שומרים את הפרי

 רבא טוען שקפריסין אינו שומר פרי כי:

התירוץ

הקושי

שומר לפרי זה רק בתלוש ובמחובר וקפריסין לא נשארים בתלוש

ברימון הנץ לא נחשב כחלק מהפרי לעניין חישוב השיעור של טומאה אבל כן נחשב לעניין ערלה (וכנראה אינו שומר את הרימון כשהוא תלוש)

שומר לפרי כשזה עדיין שם בשעה שמתבשל (ripens)

רב נחמן אומר שמתחלי של ערלה אסורים – והם דברים ששומרים את פרי התמר ויורדים לפני שמתבשל הפרי

דחייה לקושי: רב נחמן כנראה סובר כר’ יוסי שאוסר את הסמדר בערלה (ענב קטן קודם בישולו) אבל חכמים חולקים ולכן אין להקשות מרב נחמן

קושי לדחייה: חכמים כנראה חולקים רק בסמדר ולא באילנות אחרות כי במשנה כתוב ששאר כל האילנות נחשבים כפרי לעניין קדושת שביעית משעה שיוציאו את הפרי חוץ מענבים משעת בוסר (וחרובים וזיתים)– שלב יותר מאוחר מסמדר – מכאן אפשר להבין שדעה זו של המשנה תואמת חכמים ולא ר’ יוסי ומכאן מסיקים שחכמים חולקים רק בסמדר לעניין קביעות פירות ולא בשאר ועל כן רב נחמן מהווה קושי לרבא כי דעתו כנראה משקףדעת הרוב

שומר לפרי אם מורידים את זה הפרי יתייבש