Oct 082019
 

אם בעל הבית ביקש מהשליח לעשות משהו והשליח שינה באופן חלקי, מי מעל? אם בעל הבית זכר שהמעות היו הקדש לפני שהשליח קנה, ובכל אופן השליח קנה, מי מעל? אם הוא ביקש שיקנה משהו (עם כספי הקדש) במחיר מסויים וקנה את החפץ בפחות כסף ועם השאר קנה משהו אחר, האם זה נחשב שהוא עשה באופן חלקי את מה שבעל הבית ביקש? אם מעות הקדש התערבו עם אחרים, מתי עובר על מעילה?

If a messenger only does part of what the owner says, who is responsible for meila? If the owner realizes the money was sanctified before the messenger used the money, who is responsible? If the messenger spent less money on the item than asked and purchased something else with the rest of the money, it is considered that the messenger partly fulfilled what the owner requested? If santified money mixed with other money, at what point is one obligated for misuse?

Oct 072019
 

מתי חייבים על מעילה דהוצאה? אם בנה אבן בתוך בית מתי חייבים על מעילה? לא חייבים על מעילה במחובר לקרקע אבל אבן של הקדש בתוך בית חייבים כי תלשו ולבסוף חיברו נחשב כתלוש. האם זה אותו דבר לגבי בית של עבודה זרה (גם בעבודה זרה אינו נחשב אליל אם מחובר לקרקע)? אם שליח עושה שליחותו, בעל הבית מעל אבל לא עשה שליחותו, השליח מעל. המשנה מביאה מקרה שהשליח נתן כבד במקום בשר ואומרים ששליח מעל. הגמרא מקשרת את זה למחלוקת במשנה בנדרים לגבי הנודר מן הירק אם מותר בדלועין. אם זה משהו ששליח היה חוזר לבעל הבית ושואל עליו, האם זה אומר שזה נחשב שני מינים שונים או דווקא להפך? אם שליח מוסיף על שליחותו, האם הוא כבר לא נחשב שליח? האם אפשר למצוא תשובה לשאלה הזאת ממשנתינו?

At what stage does one become obligated for meila of hotza – taking it out of the property of hekdesh and turning it into non sacred property. One is not obligated in meila for items attached to the ground but a stone in a house is considered detached because an item that is detached and then reattached is considered detached. Would this be the same for idol worship (that is also not forbidden if it is attached to the ground)? If a messenger does what the ownder asks, the ownder is responsible for misuse. But if the messenger doesn’t do what the owner said, the messenger is responsible. The mishna brings a case where the messenger gave guest liver instead of meat – the messenger is responsible. The gemara connects this to a debate in the mishna in Nedarim where one swears not to eat vegetables – can one eat pumpkin? If it is an item that if the messenger couldn’t find it in a store and would go back to ask the owner if one could purchse it, does that mean it is a different category or maybe that shows it is within the same category? If a messenger adds something, does that mean he is still considered a messenger (and didn’t defy the owner)? Is that something one can infer from our mishna or not?

Oct 062019
 

הברייתא ממשיכה לדרוש מתי חייבים במעילה – חייבים אפילו כשמשתמשים בכספי הקדש לדבר קדוש. למה היה צורך לרבות גם נשיא וכהן גדול לחיוב מעילה? האם זהב באמת לא נפגם? אם נהנה פגם אבל בחפצים אחרים או נהנה פחות משוה פרטוה ופגם פחות משוה פרוטה, הם אינם מצטרפים. אין מועל אחר מועל חוץ ממקרים חריגים (כי המעילה עצמה מוציאה את החפץ מידי הקדש לחולין). מהם החפצים החריגים? על איזה דבירם יש ויכוח?

The braita continues to explain extra cases where meila is applicable – even in cases where one uses the item to purchase other sanctified items. Why did the braita need to include that a king and high priest are obligated in meila? Does gold really not get damaged? If one benefited less than a pruta and damaged less than a pruta or benefited from one item and damaged a different, they do not join together. if one misuses a consecrated item it becomes non sacred and therefore the next person is not obligated for misuse. However there are some exceptions – which items are clear exceptions and which are a subject of debate?

Oct 052019
 

עוד דינים בצירוף לעניין ערלה וכלאי הכרם וגם חומרים שונים לעניין טומאה. האם צריך גם להינות וגם לפגום כדי להיות חייב במעילה? במה זה תלוי? הברייתא דורשת כמה הלכות שונות בדיני מעילה מהמלים בפסוק לגבי מעילה כולל מי ששולח שליח לעשות מעילה, המשלח חייב ולא השליח, למרות שבדרך כלל אומרים אין שליח לדבר עבירה.

More laws regarding different items joining together – orla and grain sown in a vineyard. Also different materials regarding impurities. In order to be olbigated for meila, does one need to both benefit and also damage the item? On what does it depend? A braita brings several drashot regarding meila from the verse in the Torah, including that if one sends a messenger to misuse consecrated property, the one who sent the messenger is obligated (even though usually we hold there is no messenger when it comes to sinning).

Oct 042019
 

האם בשר ודם של שרץ יכולים להצטרף? באיזה תנאים? מניין לנו שדם שרץ טמא? בעקבות שאלה זו שנשאלה לר’ שמעון בר יוחאי, הגמרא מביאה סיפור על ביקור של ר’ שמעון בר יוחאי ור’ אלעזר בר’ יוסי ברומא שהלכו לבטל גזירה שנגזרה נגד היהודים שלא ישמרו שבת, לא ימולו בניהם ויבעלו נשיהם בנדה. מצטרך אליהם שד בשם בן תרדיון לעזור במשימה. האם אפשר לצרף פיגול ונותר ביחד – לעניין טומאת ידיים ולעניין איסור אכילה? המשנה מעבירה רשימה של דברים שמצטרפים יחד לכל מיני עניינים.

Can the blood of a sheretz combine with its meat for impurities? Under what conditions? From where do we derive that the blood of a sheretz is impure? Because of this question that was asked of Rabbi Shimon bar Yochai, the gemara brings a story regarding of Rabbi Shimon bar Yochai and Rabbi Elazar the son of Rabbi Yosi who went to the Romans to ask to repeal a decree not allowing the Jews to keep Shabbat, cimcumcise and keep laws of family purity. On the way an evil spirit names ben Tradion joins to help them. Can pigul and notar join together for creating impurity in the hands of one who touches them or for getting lashes for eating them? The mishna gives a long list of items that can join together for various issues.

Oct 032019
 

Study Guide Meila 16 דף נלווה מעילה טז

במשנה כתוב שנבילות שונות מצטרפים ושרצים שונים מצטרפים. האם מדובר לעניין טומאה או לעניין אכילה או לשניהם? יש שלוש הבנות שונות. לפי רב, לוקים על כזית באכילת שרצים ולא בכעדשה (שיעור לטומאה). הגמרא מקשה על דעה זו ממקור שמראה ששיעור אכילה כשיעור טומאה. הגמרא מנסה לפתור את הסתירה.

The mishna says that dead animals can join together to get to a requisite amount and creeping creatures also. Is the topic of the mishna for eating or for transferring impurities or both? There are three different opinions. According to Rav the requisite amount for eating creeping creatures is an olive bulk – which is different from the amount required for impurities – a lentil bulk. The gemara questions this opinion from another source and tries to resolve the contradiction.

Oct 022019
 

איזה דברים מצטרפים לשיעור כדי להתחייב במעילה, פיגול, נותר וטמא? שיטת ר’ ינאי מובא – שיש דין מעילה רק בקדשי בדק הבית ובעולה. הגמרא מביאה מספר קושיות נגדו ובסוף חייבת להבין א דברי ר’ ינאי שלא כפשוטם. כל חלקי הקרבן כולל המנחה יכולים להצטרף לפיגול, נותר, וטמא ומעילה. אבל יש הבדל בין עולה לבין שאר הקרבנות לגבי שחוטי חוץ והיכולת לזרוק את הדם אם רק נשאר חצי זית בשר וחצי זית אימורים כי בעולה הכל נשרף ולכן מצטרפים אבל בשאר קרבנות אי אפשר לצרף בשר ואימורים כי הבשר נאכל ואימורים מוקטרים על המזבח. תרומה מצטרפת עם ביכורים וחלה ותרומת מעשר לאסור תערובת או לחייב חומש לזר שאכל כי כולם נקראים תרומה.

Which items can join together to create a requisite amount that obligates one in meila, pigul, notar and impure sacrifices? Rabbi Yannai has a unique apporach that meila is only relevant for items sanctified for temple maintenance and for burnt offerings. Several questions are raised against him until the gemara reinterprets his position. All different parts of the sacrifice including the meal offering can join together to create an amount that obligates one in pigul, notar, impure meat, and meila. However there is a difference between burnt offerings and the others regarding meat and the parts the parts that get burned on the altar combining to obligate one if one offered them outside the temple or it only a bit was left before the blodd was sprinkled. In a burnt offering, they all get burned together and therefore they can combine but in other offerings, the mweat is eaten and the other parts are buerned and therefore they can’t join together. Teruma can join with bikurim and challa and the teruma the levites need to bring in a combination of forbidden and non forbidden items (to determine whether or not they are cancelled) and to obligated to retunr a fifth to the priests if one ate it.

Oct 022019
 

מה הדין לגבי קן שעומד בראש אילן של הקדש או של אשירה? מאיזה עץ עשוי הקן שמדובר עליו והאם יש למקרה הזה קשר למחלוקת ריש לקיש ור’ יוחנן בקשר לעבודה זרה שנשתברה מאליה? כשגזברי המקדש קונים חפצים לשימוש במקדש, יש להם קדושה. אבל שמואל אמר שקונים בחול ומקדישים רק לאחר שנבנה. שתי דעות הובאו להבין את דבריו. והגמרא מקשה על כל דעה, ולאחת מהם ממשנתינו.

What is the status of a nest in a tree that was sanctified or was an Asheira tree (idol worship)? From what tree was the nest made? Does this connect with the debate between Rabbi Yochanan and Reish Lakish regarding an idol that broke on its own? When the treasury purchases items for use in the temple, the have sanctity. However, Shmuel holds that items are purchased as non sacred items and only once it is built do they pay the money and the sanctiity moves from the money to the item. Two opinions are brought to explain the reasoning behind this law and questions are raised against each, including one from our mishna.

Sep 292019
 

איך דיני בעלות של הקדש מדיני בעלות של בעל הבית? אם קדש בור מלא מים, איך זה שונה ממי שקידש בור ואחר כך התמלא מים? בדיני אדם, פועל יכול לאכול בשעת עבודה בשדה ושור יכול לאכול בשעת עבודתו אבל בהקדש הדין אינו כן. מה הדין למעילה בשרשי אילן של הקדש בתוך שדה של מישהו או להיפך? האם יש דיני מעילה במים לניסוך המים בחג סוכות ובערבות? האם יש שיעור לניסוך המים? איך מחלוקת בעניין זה קשור לדין במשנה לגבי מעילה בניסוך המים?

How are laws of ownership of the treasury different from ownership of an individual? If one desiginated a pit full of water to the temple, how is that different from one who desingated a pit and after it filled up with rainwater? If one works in a field, one is allowed to eat on the job, likewise for an ox, but if the field is sanctified, one cannot. What are laws of meila if one’s roots went into a field owned by the temple or the reverse? Is there meila in the water that will be used for libations on Sukkot or the aravot? Is there a set amount for the water libations – how does the debate regarding that issue effect the law in our mishna?

Sep 292019
 

הדיון ממשיך לגבי איזה דברים יש או אין בהם מעילה ובאיזה שלבים: דישון המזבח הפנימי, מה שנשאר במנורה, תורין שלא הגיע זמנם (אינם גדולים מדי להיקרב) או בני יונה שכבר עברו את הגיל שאפשר להקריבם. מה הדין לגבי חלב וביצים של בהמות מוקדשים – במה זה תלוי?

The discussions continue regarding items that have or don’t have meila and at what stages: the askes from the inner altar, the residue from the menora, birds that are either too young or too old. What is the law regarding milk and eggs of sanctified animals – on what is it dependent?