Sep 062019
 

Study Guide Keritut 16 דף נלווה כריתות טז

האם ר’ יהושע הסכים עם ר’ עקיבא שאין ללמוד מדין מעילה לדין מי שאכל נותר מחמשה זבחים בהעלם אחת? מנסים להוכיח מברייתא. ר’ עקיבא שואל שאלה מר’ אליעזר לגבי העושה הרבה מלאכות בשבתות הרבה בהעלם אחת – מביא הרבה חטאות או רק אחד? ר’ אליעזר אומר הרבה – לומד מנדה. ר’ עקיבא חולק עליו ולא ברור בסוף אם ר’ עקיבא מקבל דבריו או לא. גם לא ברור בדיוק על מה שאל. הגמרא מביא שלוש דעות של אמוראים בקשר לשאלה ששאל (ברור לכולם ששאל שתי שאלות) והאם ר’ עקיבא קיבל תשובת ר’ אליעזר או לא? או אולי באחד קיבל ובשני לא.

Did Rabbi Yehoshua concede to Rabbi Akiva that one cannot learn from a case of meila to a case of eating notar – regarding the questions if one ate notar from five different sacrifices, would one be olbigated to bring five sin offerings? Rabbi Akiva asked Rabbi Eliezer a quesetion about one who does many forbidden acts on Shabbat on various Shabbatot and only at the end finds out that is was forbidden – does one bring many sacrifices or just one? Rabbi Elizer answers that one is obligated to bring on each one and learns it from one who sleeps with many niddot. Rabbi Akiva disagrees and there is a back and forth – it is unclear if in the end Rabbi Akiva agrees with Rabbi Eliezer or not. Three interpretations are brought in the gemara regarding exactly what Rabbi Akiva asked (all agree it was two questions) and did Rabbi Akiva aceept Rabbi Eliezer’s answer in the end? Or did he accept for one and not the other?

Sep 052019
 

Study Guide Keritut 15 דף נלווה כריתות טו

הגמרא דנה בכל מיני מקרים כדי להבין מה בדיוק הדבר שמחייב חטאות נפרדות – גופים שונים, שמות שונים, מעשים שונים.

The gemara deals with various cases in an attempt to discern what exactly causes one to be obligated separate sacrifices – is it different bodies, different names, different acts?

Sep 042019
 

הגמרא מונה מקרים שבהם אפשר לעשות מעשה אחד של אכילה או ביאה ולהתחייב בהרבה קרבנות. איך אפשר אם אומרים אין איסור חל על איסור? כי יש יוצאים מן הכלל באיסור מוסיף, איסור כולל או ששניהם חלו באותו זמן.

The gemara brings cases where one can eat one piece of meat or sleep with one woman and be obligated to bring many sacrifices. Even though generally a prohibition can’t be added to another prohibition, there are exceptions to the rule where it can – if both prohibitions come at the same time, or if the prohibition is expanded or more inclusive.

Sep 032019
 

מה שיעור שהייה באכילה – מה הזמן שאם שיהה יותר מזה, החצי זיתים לא יצטרפו זה לזה? האם זה שונה לגבי טומאת גוייה – מי שאוכל אוכל טמא בשיעור חצי פרס נטמא? לא התירו לאלו שאכלו פחות משיעור שמטמא לטבול – למה? התירו לאשה מעוברת לאכול פחות מכשיעור מפני הסכנה. מה הכוונה? ולמה לא התירו יותר? התירו לאשה שנטמאה מטמא מת להניק את בנה/בתה והוא/היא לא נטמא/ה – למה? מה סטטוס הטומאה של חלב האשה כשיוצא מאשה שטמאה? האם חלב טמאה טומאה חמורה כמעיין (כמו רוק, זוב, ומי רגליים של זב) או פחות מזה (צריך הכשר לקבל טומאה או לא)? אסור להיכנס שתוי יין למקדש – מה כלול או לא כלול באיסור הזה?

If one eats two half olive bulks, what is the time frame in which they will be considered combined in order to obligate? Is it different from one who eats impure foods/drink and is then considered having second degree impurity? The rabbis didn’t allow one who ate less than a shiur (regarding impurity) to go to the mikveh – why? They allowed a pregnant woman to eat less than a shiur out of danger – what is the case and why not more than that? The rabbis allowed a nursing mother with first degree impurity to nurse her child without the child becoming impure – why? What is the status of breastmilk of an impure woman – is it like a flow (more severe impurity) or not? A priest who has drunk can’t come into the temple – what are the details of this prohibition?

Sep 022019
 

Study Guide Keritut 12 דף נלווה כריתות יב

האם אדם נאמן על עצמו להגיד שהוא לא מחוייב קרבן? האם זה בכל מקרה או רק כשיש מיגו?

Is a person believed to say that he/she isn’t obligated in a sacrifice? If it in every case or only in a case where he/she could have made a better claim?

Sep 012019
 

מהן ההבדלים בין שפחה חרופה לעריות? מה זה בדיוק שפחה חרופה (חציה שפחה וחציה בת חורין או כולה שפחה) ומי זה ששכב איתה (יהודי או עבד כנעני) ואיך מבינים את הפסוק המאוד לא ברור שמפרש את הסיטואציה עם השוכב עם שפחה חרופה שעליו חייבים קרבן אשם. מה העונש לשפחה? אם אחד מהם קטן או ישן, מה הדין בעריות ובפשחה חרופה? מה לגבי הערה ולא גמר ביאה או ביאה שלא כדרכה? איך מחייבים קרבן חטאת על אכילת חלב במקרה שהאיש/אשה לא יודע/ת שאכל/ה חלב אבל יש סוג של עדות שכן – איזה סוג עדות צריכים? מה אם הנאשם/ת כיחש את העדות או מישהו אחר כיחש את העדות? יש בעייה במשפט הראשון במשנה והגמרא מביאה שתי אופציות איך לתקן את הבעייה.

What are the differences between regular forbidden sexual relations and an esoused maidservant? What exactly is an espoused maidservant – is she half free and half enslaved or fully enslaved. Is the man who slept with her a Jew or a Canaanite slave? How does each opinion explain the unclear verse describing the situation of one who engages in sexual relations with her? What is her punishment? If one is a minor or asleep, or the only began sexual relations but didn’t finish or engaged in anal intercourse, are they obligated? How does one become obligated to bring a sin offering in a case where one doesn’t know that one sinned – what type of testimmony is necessary? What if one denies the testimony against him/her or a witness denies another witness? There is a problem with the first line of the mishna in light of the continuation of the mishna. The gemara brings two explanations.

Aug 292019
 

המפלת לאור שמונים ואחד ללידתה, האם היא מתחייבת בשני קרבנות לידה או רק אחד? האם לילה נחשב מחוסר זמן או לא? מה עושה אשה שיש עליה הרבה חיובים קרבנות לידה או זיבה או הרבה חיובי ספק? האם הבאת אחד מתירה אותה לאכול קרבנות? האם היא חייבת להביא את כולם? מה אם יש גם הרבה ודאי וגם הרבה ספק של אותו סוג קרבן? מי נכלל ברשימת אלו שמחוסרי כפרה – למה אלו ולא אחרים?

One who miscarries on the 81st day after childbirth, is she obligated to bring two sacrifices or just one? Since one can’t sacrifice at night, is it as if she is not yet obligated to bring the first sacrifice and therefore she only brings one, or is it considered already day 81, just she can’t bring the sacrifice for technical reasons, and therefore she’d bring two sacrifices? If a woman is obligated in 5 zava sacrifices or 5 birth sacrifices or 5 sacrifices that there is uncertainty about whether or not she is obligated to bring them – does bringing one allow her to eat sacrificial meat? Is she obligated to bring all of them? What if she has certaincy about some and uncertaincy about others? Who is included in the list of those who need to bring a sacrifice to finish the atonement process?

Aug 282019
 

מי שסך עובד כוכבים עם שמן המשחה לא מקבל כרת? נזכרו שתי תפיסות לגבי עובד כוכבים – האם פטור כי הוא אינו קרוי אדם (שמוזכר בפסוק) או האם משום שהוא אינו בכלל האיסור לסוך ולכן אין בו איסור לא ייסך. האם יש איסור לסוך כהן ומלך לאחר שכבר נמשחו (או נפטרו מלהימשח)? מה השיעור של סיכה שאסור? אם הזכירו יוצא מן הכלל לאשם תלוי, למה לא הזכירו מי שעבר עליו יום הכיפורים כי גם אז פטור מלהביא אשם תלוי כי יום הכיפורים מכפר? הגמרא נכנסת לדיון לגבי מי שלא מאמין הקרבן או יום הכיפורים יכפר עליו – האם יקבל כפרה או לא? האם זה תלוי מה העבירה? האם יש הבדל בין כל שאר עבירות ועבריות של יום הכיפורים עצמו (אכילה, מלאכה)? מה הבסיס למחלקות חכמים ור’ עקיבא האם חייבים חטאת על המגדף? מהן שתי הפרשנויות לאיסור מגדף? בקרבן חטאת של יולדת שהפילה – יש שלושה סוגים – אלו שמביאות קרבן והבשר נאכל, אלו שמביאות מספק ולכן אין הבשר נאכל ואלו שלא מביאות קרבן בכלל. המשנה מפרטת את כל המקרים.

One does not receive karet for annointing a non Jew with the annointing oil? Two approaches to non Jews are broguht to explain this – is it because a non Jew is not called “adam” (the word used in the verse) or because he is not part of the prohibition to annoint and therefore not in the prohibition to be annointed. Is there a prohibition to annoint a preist or king after they were already annointed (or exempt from annointing)? What is the amount of oil needed to obligate? If an exception was brought in the mishna where one deosn’t bring a provisional guilt offering, why didn’t the mishna mention one who Yom Kippur already passed which would also exempt one from bringing a provisional guilt offering as Yom Kippur atones? A discussion is raised regarding what, if any, sins Yom Kippur atones if one doesn’t think that Yom Kippur atones. Is there a distinction made between different types of sins? Also regarding a sacrifice – is one’s sacrifice accepted if one says:this sacrifice will not atone for me.” What is the root of the debate between Rabbi Akiva and the Rabbis regarding the obligation to bring a sin offering for one who curses God. What are the two different interpretations about what is a “megadef”? If a woman miscarries there are a range of cases – ones in which she would bring a sin offering and it would be eaten, bring a sin offering but it can’t be eaten, not bring one at all. The misghna discusses all the cases.

Aug 272019
 

הגמרא מדברת על החשיבות של סימנים למשהו טוב או רע שיקרה – האם כדאי לסמוך עליהם? סימנים לראש השנה מוזכרים בגמרא. איך מכינים את הקטורת? מה שמים? איך? איפה מכינים?

The gemara discusses the importance of omens – can one rely on them? One should eat certain foods at the beginning of the year (Rosh Hashana) as a sign for good things. How was the incense prepared – with what? how? where?

Aug 262019
 

Study Guide Keritut 5 דף נלווה כריתות ה

הגמרא מביאה כמה מקרים של לאו שבכללות שלוקין עליו כמה מלקויות והגמרא מסבירה למה. רבנים שונים מביאים דינים חשובים שלומדים מתוך גזירה שווה כדי להראות את חשיבותה של גזירות שוות. במה שונה ההלכות של המפטם שמן המשחה למפטם קטורת? איך מכינים את שמן המשחה? מה היו עושים עם שמן המשחה? איזה מלכים מושחים ואיזה לא? איזה דברים נגנזו בזמן יאשיהו?

The gemara brings different cases where a negative commandment is said on a number of items and one receives lashes on each one even though usually one would not – and the gemara explains why. Different rabbis bring examples of important halachot that were learned out from gezeira shava in order to show the significance of gezeira shavas. How are the laws against preparing the oil used for annointing are different than the ones regarding preparing the incense? How does one prepare the oil for annointing? What was it used for? Which kings are annointed and which are not? What are the items that were hidden by Yoshiyahu?