Jan 202019
 

יש סיפור שמראה את המתח שהיה בין בני ארץ ישראל לבבל בתחילת תקופת האמוראים – סיפור בין ר’ יוחנן, ריש לקיש ותלמיד של רב. המשנה מביאה רשימה של פגמים בבהמה שהם אינם טריפות. עכשיו שיש רשימה כזו ורשימה של טריפות, מה עם כל מה שלא מופיע באף רשימה?

There is story highlighting the struggles of power between the rabbis of Israel and  Babylonia at the beginning of the time period of the Amoraim – a story with Rabbi Yochanan, Reish Lakish and a student of Rav. The mishna lists which problems do not render an animal a treifa. If there is a list of what is and a list of what isn’t a tereifa, what about items that are not included in either list?

Jan 182019
 

אין שיעור בעברית היום. פרטי הלכות לגבי צלעות ועקירתם עם או בלי עקירת החוליא. פרטי הלכות לגבי דרוסה – דעות שונות לגבי דרוסה מחתול ואחרים ובאיזה נסיבות.

Details regarding ribs that detach with or without part of the vertebra detaching with it. Details about an animal attacking – different opinions regarding what animals would inflict their venom and in what situations.

Jan 172019
 

מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות – מתי ייחשב טריפה? מהן פרטי ההלכה בקשר לבהמה שנפלה מן הגג או נפלה מגובה עשרה טפחים?

What are the details regarding a needle in the lining of the stomach called the beit hakosot? What are the details regarding the case of an animal that fell – what kind of fall? What should one look out for? In which cases is there no concern?

Jan 162019
 

Study Guide Chulin 50 דף נלווה חולין נ

באיזה מקרה יש מחלוקת בין בני ארץ ישראל לבבל בעניין חלב? יש כמה חילוקי דעות לגבי כל מיני פסקי הלכה בעניין טריפות וגם בעניין אחד של אבלות. אם יש נקב ולא יודעים אם זה קרה לפני או אחרי שחיטה, איך בודקים? איפה הכרס הפנימי שעליו מדובר במשנה?

In which case is there a debate between Israel and the Diaspora regarding the forbidden fats? Various piskei halacha or debates regarding who held what and what we do practically regarding different cases of treifot and one about aveilut are brought. If there is a hole, how can one determine if it happened before or after shechita? What is the inner stomach that is mentioned in the mishna?

Jan 152019
 

מחט שנמצא בחלקים מסויימים בגוף – האם אפשר להניח שעברו דרך צינורות ולא ניקבו חלקים עיקריים או לא? במה זה תלוי? האם יש מקרים שאפשר לתלות שהנקב נוצר לאחר השחיטה ולכן כשר? מחלוקות של ר’ ישמעאל ור’ עקיבא בעניין חלב שעל החזה – האם מותר או אסור? וגם ברכת הכהנים – איך הכהנים עצמם קיבלו ברכה? האם חלב/שומן יכול לתפקד כסתימה לנקב? האם אפשר להקל על פי העיקרון “התורה חסה על ממומן של ישראל”?

A thorn that is found in various parts of the animal – can one assume it came through a duct and didn’t pierce anything on its way or not? Are there cases when one can assume that a whole found in the animal was created after the shechita and therefore the animal would be kosher? Rabbi  Yishmael and Rabbi Akiva debate 2 issues – are fats on the stomach permitted or forbidden and how were the kohanim themselves blessed (if they bless the peoople – what about themselves). Can fats inside the animal be an effective seal for a tear? Can one be lenient based on the principle – the Torah has compassion for the money of the people of Israel.

Jan 142019
 

עוד דיונים בסימני טריפה יחד עם מקרים שהובאו לרבנים ואיך פסקו או לפעמים לא פסקו בנושאים מסויימים.

Additional cases of treifot are discussed as well as several actual cases that were brought before rabbis and how they did, or in some cases, did not pasken.

Jan 132019
 

מקרים של בעיות בריאות – האם הם סימני טריפה או לא?

Cases regarding different issues in the lungs are discussed – are they considered treifa or not?

Jan 112019
 

בגלל שיש הגדרות שונות לסימני טריפה בחלקים שונים של הגוף, הגמרא דנה במהן בבחתלות והסוף של חלקים מסויימים כדי לדעת באיזה שיעור נקב תהיה הבהמה טריפה?

Because each body part has its own definition regarding how much of a perforation renders it a treifa, the gemara demarcates the boundaries of some of the body parts.

Jan 102019
 

עוד דינים בקשר לטריפות. מביאים כמה מקרים שבו היו פסקי הלכה של רבנים ומביאים קושיות על דרכי הפסיקה שלהם.

More details of treifot are discussed. The gemara brings various cases where rabbis paskened about cases and several questions are raised which relate to core issues regarding methodology of issuing halachic rulings.

Jan 092019
 

עוד דיונים לגבי בהמות טריפות – מהן אבות הטריפות לפי עולא? שאלות בקשר לנקב בחלק פנימי של אבר ולא בחיצוני או להיפך? מה הסטווס של החלק העליון של הוושט לעניין שחיטה ולעניין טריפה? זה מחלוקת רב ושמואל – ורבא פסק כחומרי שניהם ור’ אבא טען שרבא צריך להחזיר ההפסד הכספי שגרם לבעלים כי אסור לפסוק כחומרי שניהם.

Further discussions regarding treifot – what are the general categories that the treifot fall into according to Ulla? Questions are raised regarding cases where the inner lining of a body part if punctured but the outer is not or the reverse. What is the status of the upper part of the esophagus? Is it considered part of the esophagus for shechita purposes and for treifa laws? Rav and Shmuel disagree. Rava had a case that came before him and ruled according to the stringencies of both and Rabbi Abba ruled that Rava was not allowed to rule by the stringencies of both and therefore needed to financially compensate the owner of the animal.