Jul 212019
 

מי שממיר בהמת הקדש בבהמה אחרת, אסור לעשות וקונסים אותו ששניהם קדושים. ובנוסף עובר על לא תעשה ומקבל מלקות. האם יורש שממיר קרבן אביו תמורתו תקף? האם אשה גם כלולה בלא תעשה ולוקה? מניין דורשים הלכות אלו? רמי בר חמא שאל: האם תמורת קטן או עובד כוכבים עובד? באיזה מקרים של קטן/עובד כוכבים מדובר?

One who transfers the sanctity of an animal that was already designated as a sacrifice to another animal (substitution), it is forbideen to do so and one is penalized in two ways – the sanctity applies to both animals and one gets lashes. If a son inherits his father’s sacrifice, is it effective? Does a woman get lashes if she does a substitution? From where are these laws derived? Rami bar Hama asked is a substitution performed by a minor or a non Jew effective? In what cases was he referring to in his question?

Jul 192019
 

Study Guide Arachin 33 דף נלווה ערכין לג

מהן דינים של ערים שאין בהם חומה? איך שונים הדינים של לויים וכהנים משאר אנשים?

What are the laws regarding non walled cities? How are the laws different regarding levites and preists?

Jul 182019
 

מהן ההגדרות של עיר חומה? האם קדושה ראשונה (מזמן יהושע בן נון) קידשה לשעתה וקדישה לעתיד לבוא? או האם עזרא היה צריך לקדש את הארץ שוב לעניין שמיטה, יובל ובתי ערי חומה?

By what definition is a city considered a walled city? Did the kedusha by which cities were sanctified in the time of Yehoshua, get cancelled by the destruction of the Temple or did it last? If it didn’t last, then Ezra eneded to rededicate the land regarding shmita, Jubilee year and walled cities.

Jul 172019
 

אם מוכרים בית בעיר עם חומה, מתי אפשר לקנות את זה חזרה? איך מונים שנה – ממתי? שנת חמה או לבנה? האם יש בעיית ריבית כאן – אם המוכר קונה חזרה את השדה ובינתיים הלוקח אכל פירות, הרי מקבל כספו חזרה וגם קיבל פירות! למה בכל אופן מותר? מהן דינים במקדיש בית בעיר עם חומה? הלל תיקן תקנה כשראה שהרבה פעמים הלוקח היה מתחבא ביום האחרון של השנה כדי שהמוכר לא יוכל למצוא אותו כדי לקנות את ביתו בחזרה. רבא מנסה ללמוד לנתינה בעל כרחו במקרה של גט על תנאי (האם מתקיים התנאי או לא) מתקנתו. אבל מקשים עליו שהמקרים שונים.

If one sells a house in a walled city – from when and until when can one buy it back? How is the year counted – lunar or solar? This type of buying back of land seems like interest as the buyer will get his money back and got produce from the field – is it really interest? And how can this be allowed? What is one sanctifies a house in a walled city? Hillel instituted that if one hides on the last day of the year, the original seller can bring money to the temple and break into the house and live there. Rava tries to infer from this ordinance the halacha regarding one who gives something against the will of the taker (in a divorce document conditioned upon the wofe giving money to the husband) but his suggestion is rejected as the cases are not comparable.

Jul 162019
 

דינים שונים בקשר למי שרוצה לקנות שדהו חזרה – מה אם המחירים עלו/ירדו? למה מקילים ולא למחמירים? לומדים דינים אלו מדיני פדיון עבד עברי. גם שם יש לשאול למה מקילים ולא מחמירים? האם יכול למכור מנכסים אחרים שיש לו כדי לפדות את שדה אחוזתו? האם מותר לשוכר להשכיר לאחר?

Various laws are discussed regarding someone who wants to buy back one’s ancestral field – what if the prices went up or down? Why are we lenient and not strict in these laws? The laws are learned from laws of a Jewish slave who wants to buy himself out of slavery. Why there are we also lenient? Can one sell other fields one owns in order to byu back the one that he/she sold? Is one allowed to sublet?

Jul 152019
 

Study Guide Arachin 29 דף נלווה ערכין כט

מהן הדעות השונות בקשר לסתם חרם – לכהן או לה’ – איך כל צד מביא מקורות לחזק טענותיהם ואיך הם מתייחסים לטיעון של הצד השני? האם יש הבדל בין זמן שיש יובל לבין זמן שאין יובל? איזה דינים אחרים אינם תקפים כשאין יובל? המוכר שדהו בשנת היובל – האם מכירתו קיימת או לא? אם לא, האם הכספים חוזרים?

What are the different opinions regarding a cherem that was unspecified? What sources to they bring and how do they explain the sources of the other opinion? Is there a difference between a time when they count Jubilee years and a time where they do not? What other laws do not apply when there is no Jubilee year? One who sells a field in the Jubilee year – is it a valid sale or not? If not, does the money also revert back to its original owner?

Jul 142019
 

איזה דברים אדם יכול להחרים? אדם יכול להחרים רק חלק מכל קטיגוריה אבל לא כל מה שיש לו באותה קטיגוריה. יש דיון האם אדם יכול לתת יותר מחומש נכסיו לצדקה. מה קורה כשהוא מחרים – למי זה הולך – לכהנים או לבדק הבית? אי אפשר לפדות חרם. האם כהנים ולויים יכולים להחרים? האם יש להבחין בין קרקע למטלטלים לעניין זה? במקרים שהחרם הולך לכהנים, לאיזה כהן. האם אפשר לבחור? אדם יכול להחרים קדשים קלים וקדשי קדשים. איך הוא נותן את ערכם?

What items can one dedicated as “cherem”? One can dedicate only part in each category but not all one owns in that category. There is a debate whether one can give more than 1/5 of one’s possessions to charity. Where does one’s cherem go – to the priests or to the Temple? One cannot redeem an item that one said is cherem. Can pirests and levites make an item cherem? Is there a difference regarding that question between land and moveable items. In a case where cherem goes to the priest, can one choose which priest or does it go to the priests working in the Temple that week?

Jul 122019
 

Study Guide Arachin 26 דף נלווה ערכין כו

מה קורה אם מגיע יובל ואף אחד לא פדה את השדה. יש שלוש דעות בנושא והגמרא מנסה להבין את הטעם של כל שיטה. אם בן קונה שדה אחוזה מאביו – האם זה נחשב כשדה מקנה או כשדה אחוזה?

What happens if the Jubilee year arrives before anyone redeems the field. There are three different opinions and the gemara tries to find the sources for each opinion. If a son purchases his father’s ancestral field, it is considered an ancestral field or a purchased field.

Jul 112019
 

Study Guide Arachin 25 דף נלווה ערכין כה

איך מודדים “חומר זרע שעורים”? האם מחשיבים נקעים עמוקים או סלעים גבוהים? מה הסכום שמשלמים כל שנה בחזור ביובל? האם אפשר לשלם בתשלומים? האם מעריכים לפי השנה שהקדיש או השנה שפודה? מה קורה לשדה ביובל – אם גאל הבעלים? אם בנו גאל? אם אחר גאל? אם כהן גאל? האם בת נחשב כבן לעניין זה? אם אשה מקדישה, מי יכול לגאול בשבילה כדי שהשדה יחזור אליה בשנת היובל?

How is the “chomer of barley” calculated? Do deep cracks or tall rocks in the field enter into the calculation? What is the amount that one pays each each of the Jubilee cycle? Can one pay in installments? Does one pay based on the value of the year one sanctified it or the year one redeemed it? What happens to the field in the Jubilee year – if the owner redeemed it? If his son redeemed it? If someone else redeemed it? If a priest redeemed it? Is a daughter considered like a son for this issue? If a women sanctified a field, who can redeem it for her in a way that the field will be hers inthe Jubilee year?