Dec 152019
 

Study Guide Nidda 53 דף נלווה נדה נג

מחלוקת בין ר’ יהודה בן אגרא וחמכים באשה שרואה כתם של שני גריסים ועוד – האם צריכים לחשוש שמא ראתה בין השמשות של יום אחד ואם כן, זה יכול להיות ראייה של זבה גדולה אפילו שאין בו שלושה גריסים (כי ראייה בין השמשות נחשב כראייה של שני ימים). בגלל שרבי פוסק כאחד במקרה שבדקה וכשאחד במקרה שלא בדקה, הגמרא מנסה להבין את המקרה של בדקה/לא בדקה ובכל להבין באיזה מקרה חולקים. ההסברים שניתנים גורמים לסתירות בתוך דברי רבי עצמו וגם בין ברייתא זו לברייתא אחרת שממנו יש סתירה בדברי ר’ יהודה בן אגרא. ההבנות גם קושות להבנת מחלוקת אחרת בין ר’ יהודה ור’ יוסי בהגדרת הזמן בין השמשות. אשה שרואה כתם – האם היא נחשבת טמאה למפרע גם עצמה וגם לעניין קדשים שנגעה בהם? אם כן, למתי חוזרים? מה הדין לגבי אשה שראוה כתם ואז רואה דם? האם זה משנה אם זה תוף 24 שעות או האם זה חייב להיות באותו יום? האם אשה שנטמאה משום כתם צריכה לעשות הפסק טהרה כמו אשה שרואה דם? אשה שרואה דם בין השמשות ביום שמסיים תקופה מסויימת ומתחילה תקופה חדשה (כמו בין זבה לנדה או בין דם טוהר לדם טמא) נחשבת מקולקלת לגבי ספירתה וצריכה לחשוש לימי נדה וזבה עד שחוזרת למחזור רגיל. ר’ יהושע סובר שיש בעיות כאלה גם בנשים רגילות ולא רק במקרים נדירים שכאלה.

There is a debate between the rabbis and Rabbi Yehuda ben Agra regarding a woman who has spotting the size of two barley grains and a bit – does one need to be concerned that the blood was seen over a span of three days as one of the spots may have been from twilight (spanning two days) inwhich case she can be considered a zava gedola even though she doesn’t have 3 spots the size of a barley grain. Since Rebbi holds like one is a case where she checked and the other in a case where she didn’t check during twilight, the gemara tries to figure out when exactly did she check, according to Rebbi. The explanations lead to contradictions and also another braita leads to a contradiction in Rabbi Yehuda ben Agra’s opinion and the gemara works to explain these contradictions. These explanations connect with a separate argument between Rabbi Yehuda and Rabbi Yossi regarding the exact time that is considered twilight that spans two days. A woman that sees a spot of blood, is she considered impure retoractively from the time she last washed/checked her clothing – regarding herself and sacred tiems that she came in contact with? What is the law regarding a woman who saw a spot and then started bleeding can assume that she starts counting from her spotting? Does it matter if it was within 24 hours or does it need to be on the same day? A woman who starts bleeding on twlight of a day that is ending one time period and going into the next (zava/niddah, pure blood after childbirth/niddah), one’s count becomes all messed up and one needs to be concerned for niddah and zava until one gets back on a regular schedule. Rabbi Yehoshua says that not only these cases, but regular women have problems with their counting.

Dec 132019
 

הגמרא מנסה להבין את התשובה של חכמים לר’ יוחנן בן נורי נגד הקל וחומר שלו לגבי מחשבה בטומאת אוכלים של נבלת עוף טהור. הגמרא חוזרת לדברי ר’ יוחנן שאמר בעולשין שמחשבה לאכילת אדם מועילה רק בתלוש כדי להיות ראוי לקבל טומאה. רבא אומר שר’ יוחנן יודה שלעניין מעשר, מחשבת חיבור מועילה. מקשים עליו ממשנתינו אבל רבא מתרץ ומביא הוכחות לתירוצו. הגמרא דנה בתבלינים וחיובם במעשר ופאה. המשניות הבאות מונים עוד מקרים עם אותה מבנה כגון ראשית הגז ומתנות כהונה, ביעור פירות שביעית ושביעית, סימני כשרות בדגים וחיות/בהמות, ברכה לפני ולאחרי פעולה/אכילה.

The gemara tries to understand the rabbis’ response against Rabbi Yochanan ben Nuri’s kal vahomer argument regarding intent for susceptibility to food impurity of the carcass of a dead kosher bird. The gemara then goes back to Rabbi Yochanan’s statement regarding endives – intent only works regarding susceptibility to impurity once they are detached. Rava points out that Rabbi Yochanan would say regarding tithes that intent to be consumed by humans would work even while attachקd to the ground. The gemara deals with spices and their obligation regarding peah and tithes. The next mishnayot raise other cases with the same structure like giving the shearings and the gifts from slaughtered animals to priests, laws of shmita and destruction of shmita items (bi’ur), signs of kashrut by fish and animals, blessings before and after food/actions.

Dec 122019
 

יש אנשים שכשרים להעיד אבל לא כשרים לדון – סומא באחת מעיניו. אבל יש על זה ויכוח. האם נשים כשרים לדון? יש מאכלים שמטמאים טומאת אוכלים אבל לא חייבים במעשרות. יש שחייבים במעשרות אבל לא חייבים בפאה. הגמרא מביאה אמירה של ר’ יוחנן בעניין טומאת אוכלים – ומשם לומדים שמחשבת חיבור לא נחשב מחשבה – רק לאחר שתולשים. רבא מוכיח ממשנה בטהרות אבל דוחים הוכחתו. הגמרא מביאה מחלוקת בברייתא בקשר למחשבה בנבלת עוף טהור ומבררת באיזה מקרה בדיוק הם חולקים.

There are those who can testify but not be judges – this is referring to one who is blind in one eye. However this is a source of debate. Are women able to be judges? There are foods that are suceptible to impurities but not obligated in tithes. There are those obligated in tithes and not in peah (leaving over the corner of the field). The gemara brings a statement of Rabbi Yochanan regarding impurity of foods and from there it’s derived that having intention that one wants to eat something that isn’t normally eaten is only effective once it is detached from the ground. Rava brings a proof for this from the mishna but his proof is rejected. The gemara brings a debate regarding a case of a kosher dead bird regarding the issue of intent to eat and the gemara clarifies in what case is there a debate.

Dec 112019
 

בעקבות המשנה הקודמת שעסקה בצמיחת שדיים ושערות בילדה – האם אפשר שאחד יבוא בלי השני, המשנה מביאה כמה מקרים שונים שבהם אם יש דבר אחד בהכרח יש את השני אבל אם יש את הדבר השני, לא בהכרח יש את הדבר הראשון. הנושאים הם: כלים עם נקב שמשקים יכולים להיכנס ולצאת ממנו, אבר (אצבע יתירה) שיש בו עצם וציפורן, כלים שראויים לטומאת מדרס של זב וגם לטמאת מת, ודיינים שכשרים לדון דיני ממונות ודיני נפשות.

Based on the previous mishna which discussed (according to the rabbi’s opinion) that there could be growth of pubic hairs without breast development, but there could not be breast development without hair growth, the mishna brings various cases where one item/situation cannot be in existence without a second situation/item but the reverse could be true – one can have the second without the first. The topics discussed are: utensils with a crack/hole that liquids can get into and drip out of, a limb (extra finger) that has bone and a nail, utensils that can become impure from a tent in which there is a dead body and from a zav sitting on it, categories of people that are qualified to be judges for cases of monetary and capital law.

Dec 102019
 

מה הכוונה שבבן ושבבת – שלפי הברייתא הגיל הוא מעת לעת? האם לעניין ערכין או לעניין גילאים בפרק שלנו? או שניהם? מה הדין לגבי אשה שיש לה צמיחה בשדיים ולא שערות? האם דנים בה כקטנה ולא כגדולה? האם זה אפשרי? נשים הן אלו שבדקו עניין שערות בבנות – האם העדות שלהן מתקבלת לכל עניין?

What is the meaning of “for boys and girls” in the braita where is says the age goes by full years? Is it for valuations or for issues in our chapter? Or both? What is the law regarding a woman who has breast development but no pubic hairs? Is she treated as a girl or as a woman? Is it possible for this to happen? Women would check girls regardibng hair development – is their testimony reliable for all purposes?

Dec 092019
 

האם ר’ יוסי סובר שתרומה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן – אם נוכיח שהוא סובר שזה דאורייתא, נוכל להוכיח מברייתא שהוא גם סובר שההלכה שמופלא סמוך לאיש נדריו נדר היא מדאורייתא. בסוף הם לא מצליחים להוכיח את זה. במשנה ובברייתא, החכמים נותנים סימנים שונים לשלבי התפתחות של האשה (מתי עוברת מנערה לבוגרת) על פי תיאור של גודל השדיים או סימנים אחרים בשדיים. יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי הגיל שבו מחשיבים אשה או גבר כאיילונית או סריס (מי שלא יכול להוליד ילדים) – האם זה גיל שמונה עשרה או עשרים. הדין רלוונטי לעניין פטור מייבום וחליצה. יש סופרים את השנים האלו – האם מדובר בתוך השנה ב18 או 20 או בסוף השנה?

Does Rabbi Yossi hold that truma today is a Torah obligation or only rabbinic? If we can prove that he holds it is on a Torah level, we can prove from a braita that he holds that the law that a year before bar/bat mitzva one’s vows are valid is a Torah law. However, the gemara is not able to prove this. In the mishna and the braita, the rabbis bring several descriptions of women’s breast development as a way to determine the maturity of a girl – when she leaves the realm of her father. There is a debate regarding Beit Shammai and Beit Hillel regarding the age at which one considered a woman or man not able to bear children regarding exemption from levirate marriage and chalitza – is it age eighteen or twenty? Some count these are into the 18th or 20th year and some as the end of the year.

Dec 082019
 

איך אנו דנים בבן או בת בשנה לפני שהגיעו לגיל מצוות ויש להם שני שערות לעניין עונשים – האם מענישים אותם או לא? אם הגיעו לגיל מצוות ואין להם שערות, האם חוששים שהיה להם שערות ונשרו או לא – האם אפשר למאן או לקיים מצוות חליצה? לפי רב הונא, מופלא סמוך לאיש – שנה לפני בר/בת מצווה, דנים בו כגדול – ומקבל עונש מלקות. האם אחרים מקבלים מלקות אם הוא מקדיש חפץ למקדש? האם דין מופלא סמוך לאיש דאורייתא או דרבנן?

If a child has 2 pubic hairs in the year before bar/bat mitzva, do they receive punishments? If they reached the age of mitzvot and do not have hairs, are we concerned that they did and they fell off? Can a girl do a “refusal” to a husband she was married off to by her mother or brother (if her father was not alive)? Can she perform chalitza? According to Rav Huna, a child who makes a vow a year before bar/bat mitzva is treated as an adult and receives lashes if one does not keep to the vow. Do others receive lashes if they eat from something he sanctified? Is the law relating to the vow of a child before the age of bar/bat mitzva a Torah law or only rabbinic?

Dec 072019
 

מהן הדינים לילד בן תשע שנים ויום אחד? מה לגבי בנות בגיל שתים עשרה ויום אחד ובנים בשלוש עשרה ויום אחד לעניין נדרים? מה קורה בשנה שלפניכן בעניין נדריהם?

What are laws that are relevant for a boy who reaches the age of nine and a day? What about girls at age twelve and a day and boys at the age of thirteen and a day regarding vows? What about the year before that?

Dec 062019
 

המשניות מתחילים למנות רלוונטיות של גילאים מסויימים להלכות מסויימות. לאיזה דברים יש הבדל בין עובר לבין ילד/ה בן יום אחד? מה הרלוונטיות לדיני טומאה, ייבום, נחלה, רצח, אבלות? בגיל שלוש שנים או שלוש שנים ויום אחד, ילדה נחשבת ראוי לביאה ויש לזה השפעה על קידושין, ייבום, עריות, וכו’. מהן חילוקי דעות בעניין הגיל הזה בין ר’ מאיר לחכמים?

The mishnayot discuss ages and their relevance for various halachot including the difference between a fetus and a one day old for various issues including impurities, levirate marriage, inheritance laws, murder, mourning. Once a girl is three years old (Rabbi Meir and the rabbis discuss exactly when is she considered three year old), she is considered worthy of having sexual relations and therefore there are ramifications for marraige, levirate marriage, forbidden relations, etc.

Dec 052019
 

מניין לנו שזב ובעל קרי מטמא רק כשיצא מחוץ לגופם? איך במשנה מציעים לגבר שאוכל תרומה ומרגיש שיצא ממנו שכבת זרע אם יש איסור לגבר לאחוז באמה? האם כל שכבת זרע מטמא או רק אם יוצא עם הרגשה או “יורה כחץ”? האם שכבת זרע מטמא מזמן עקירה בפנים? יש כמה שאלות ששואל רבא בעקבות נושא זה? האם שכבת זרע מטמא במשהו או יותר? האם יש לעשות הבחנה בעניין השיעור בין רואה לבין נוגע בשכבת זרע?

From where do we derive that a zav and one who has a seminal emission are impure only after it leaves their body? How does the mishna recommend to someone eating truma who feels an emission coming on that he should hold his penis to prevent the semen from coming out before he swallows his food – isn’t it forbidden to hold one’s penis as it may cause an ejaculation? Do we consider the moment when the semen is ready to come out significant halachically? Rava brings a few examples where there could be halachic ramifications. Does semen cause one to be impure even if only a tiny amount comes out? Is there a different in the requisite amount for impurifying a person when it comes out of his body and for a person who comes in contact with the semen directly?