Dec 112018
 

השוחט בשבת באיסור – שחיטתו כשרה – מותר לאכול הבשר. אבל רב אומר שאסור לאכלו בשבת (אפילו בלי לבשל). אמרו שרב אמר דבריו לפי שיטת ר’ יהודה. הגמרא מנסה להבין מאיזה שיטה של ר’ יהודה בהלכות שבת.

If one slaughters an animal on Shabbat, the meat can be eaten. Rav points out that it cannot be eaten on Shabbat (even raw). They say that Rav said this according to Rabbi Yehuda’s opinion. The gemara tries to figure out which opinion of Rabbi Yehuda in laws of Shabbat are they referring to.

Dec 102018
 

האם המחשבה של קטן נחשבת? מעשה שלו? מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו? האם רק להחמיר או גם להקל? מה הסטטוס של בשר שנשחט על ידי עובד כוכבים? מין? האם צריך לדאוג לכך ששחטו לשם עבודת כוכבים? מה ההבדל להלכה בין מין לעובד כוכבים?

Can the thoughts of a minor be considered relevant? Acts of theirs that clearly show their intent? Acts that indicate indent but not clearly? Would there be considered only to be stringent or also to be lenient? What is the status of meat slaughtered by a non-Jew? By a heretic? Does one need to be concerned it was slaughtered for the sake of their gods? What is the difference between a heretic and an idol worshipper?

Dec 092018
 

מניין לנו שהולכים אחר הרוב? האם אפשר לסמוך על כך שרוב שוחטין מומחים הם? האם אפשר לסמוך על כך ששליח עושה שליחותו? האם צריך כוונה בשחיטה?

From where do we derive that we follow the majority? Can one rely on the fact that a messenger that one appointed actually did the job? Does one need intent to slaughter?

Dec 072018
 

מי שמוצא לאחר השחיטה הסכין פגום, מה ההלכה? האם מניחים שנפגם תוך כדי להשחיטה לפני שחיטת הסימנים (על ידי העור) והשחיטה פסולה או לאחר שחיטת הסימנים והשחיטה כשרה? יש דיון השתי הגישות. דיון במושג – עד אחד נאמן באיסורים והרלוונטיות לשחיטה. מניין לנו שדבר עומד בחזקתו עד שייודע לנו שלא?

If one finds that after the shechita the knife had nicks, was the shichta good – do we assume the nicks happened after the shechita or in the course of the shechita before the cutting of the simanim? Both options are discussed. One witness is sufficient for laws of forbidden items like shechita. What is the basis for this law and how is it relevant to shechita? From where do we derive that an item retains its forbidden status unless proven otherwise (chazaka)?

Dec 062018
 

איזה דברים חייב תלמיד חכם ללמוד? טבח צריך לבדוק את הסימנים לאחר השחיטה. אם יש ספק לאחר השחיטה שהבהמה היתה טריפה, הבשר בחזקת היתר. הגמרא עורכת השוואה למקרה של ספק סכנה ששם מחמירים.

What are laws that a Torah scholar needs to learn? A slaughterer needs to check the simanim after the shechita. If there is a concern after the shechita that the animal was possibly a treifa, one can still eat the meat as it was already permitted and it maintains its permitted status. However, this case is compared to a case where there is concern regarding potential danger.

Dec 052018
 

הגמרא מדברת על סוגים שונים של סכינים – האם השימוש בהם מותר לעניין שחיטה?חתיכת הבשר – לדוגמה, סכין שהשתמשו בו לעבודה זרה? לשחוט טריפה?

The gemara discusses uses of knives that were used for various purposes – can they be used for shechita or cutting meat, i.e. knives used to idol worship? or slaughtering a treifa?

Dec 042018
 

מסופר על ההיתר הגדול שרבי התיר בבית שאן לא להצריך הפרשת תרומות ומעשרות (על דברים שאינם דגן תירוש ויצהר). מה הסיפור עם החמור של ר’ פנחס בן יאיר שלא אכל פירות שאינם מעושרים? סיפור זה בא בהקשר של סיפור ארוך על ר’ פנחס בו יאיר בדרכו לפדות שבויים. מסופר עליו שלא היה מוכל לסעוד אצל אחרים.

Rabbi Yehuda Hanasi made a big heiter – no need for tithing produce (that is not grapes, olives or grain) in Beit Shean as it is not considered Israel for those purposes. What is the story about the donkey of Rabbi Pinchas ben Yair who wouldn’t eat produce that was untithed? This story comes in the context of a longer story about Rabbi Pinchas ben Yair on his way to redeem captives. He was very careful never to eat at anyone else’s table.

 

Dec 032018
 

למה גזרו על שחיטת הכותים ועל יינם? איך השתנתה ההתייחסות לכותים משך הדורות? האם צריך לחשוש לדמאי מתערובת של אוכל שעם הארץ הכין? אם נותנים את החומרים לעם הארץ להכין אוכל, האם צריך לחשוש שיחליפו את החומרים עם החומרים שלהם ויוצא חשש לדמאי? מה היתה תגובת חברים של רבי כשהוא התיר בית שאן לעניין תרומות ומעשרות? איך רבכי הגיב להם?

Why did the rabbis forbid eating from shechita of the Cutim and forbade their wine? How did the rabbinic decrees relating to the Cutim change over time? Does one need to worry about demai (whether tithes were taken) in a food that contains produce from an am haaretz? If one gives the am haaretz the ingredients, in what cases would one need to be concerned that the am haaretz switched the ingredients with their own? What were the reactions of others to Rebbi’s permitting fruits of Beit Shean to be eaten without separating tithes and how did Rebbi respond to them?

Dec 022018
 

Study Guide Chulin 5 דף נלווה חולין ה

האם אפשר לאכול מבשר שנשחט על ידי יהודי שידוע שעובד אלילים?

Can one eat from meat slaughtered from a Jew who worships idols?

Nov 302018
 

Study Guide Chulin 3 דף נלווה חולין ג

באיזה מקרה מדובר בכל חלקי המשנה? ששה אמוראים מביאים כל אחד פירוש אחר. הגמרא גם מסבירה למה כל אחד לא קיבל את ההסברים של האחרים.

In what specific cases are the different sections of the gemara referring to? Six rabbis each bring a different explanation. The gemara explains what motivated each one not to accept the explanation of the others.